Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Spotřební a energetické daně

Spotřební a energetické daně


Kategorie: Daňová problematika, Účetnictví

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: Práce je zaměřena na spotřební a energetické daně. Spotřební a energetické daně obdobně jako daň z přidané hodnoty, patří mezi daně nepřímé. Jedná se o daně selektivní, tzn., že se týkají pouze vybraných druhů zboží a výrobků. Prostřednictvím těchto daní stát reguluje cenu zboží na trhu. Smyslem této regulace je na jedné straně snaha o snížení spotřeby výrobků, které negativně ovlivňují zdraví obyvatel a životní prostředí, a na druhé straně snaha zvýšit příjmy do státního rozpočtu. Jedná se o daně, které jsou v rámci Evropské unie harmonizovány a platí zde minimální sazby, které musí jednotlivé členské státy respektovat. Práce obsahuje i praktické příklady, které pochopí i laik.

Obsah

1.
Spotřební a energetické daně
1.1.
Princip spotřební daně
1.1.1.
Předmět daně spotřební daně
1.1.2.
Spotřební daň z minerálních olejů
1.1.3.
Spotřební daň z lihu
1.1.4.
Daň z piva
1.1.5.
Daň z vína a meziproduktů
1.1.6.
Daň z tabákových výrobků
1.2.
Energetické daně
1.2.1.
Daň ze zemního plynu
1.2.2.
Daň z pevných paliv
1.2.3.
Daň z elektřiny

Úryvek

" 


 

 

 
 

 

 

 

 


 
  

!

" 

 "
 #
! 


 


$ 
%
&
'(')*++'


 
  , 
#
-%
./0
1

 

 
%
&

*23)*++4


  
"
&#
-%
.10"

Poznámka

Práce obsahuje tebulky o rozsahu cca dvou stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56c2c4d9b1503.zip (137 kB)
Nezabalený formát:
spotrebni_a_energeticke_dane.pdf (143 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse