Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Statisika a metodologie. Zpracované otázky ke zkoušce

Statisika a metodologie. Zpracované otázky ke zkoušce


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Ostravská univerzita Filozofická fakulta, Ostrava

Charakteristika: Práce obsahuje detailní popis statistiky a metodologie jako zpracované otázky ke zkoušce. Ze začátku popisuje pojmy, metody a vědy. Dále popisuje měření a úrovně měření a charakteristiky jednotlivých stupnic. Nakonec se zabývá testováním statistické významnosti, sledy kroků a statistickými hypotézami.

Obsah

1.
Charakteristika pojmů metodologie, metoda, teorie, věda.
2.
Výzkum, typy výzkumů, kvantitativní, vs. kvalitativní výzkum.
3.
Výzkumný proces, struktura a projekt výzkumu
4.
Výzkumná otázka (problém), zdroje námětů - literatura, formulace problému.
5.
Hypotézy, vztah teorie a hypotéz, formulace hypotéz.
6.
Pojem proměnné, typy proměnných ve výzkumu.
7.
Populace a vzorek, náhodné a nenáhodné výběry a jejich typy
8.
Měření a úrovně měření, charakteristiky jednotlivých stupnic
9.
Reliabilita a validita, možnosti jejich zjišťování
10.
Metody získávání dat, základní rozdělení metod.
11.
Pojetí statistiky, členění statistiky, popisná a induktivní statistika.
12.
Jednorozměrné rozdělení (distribuce), tabulkové a grafické vyjádření
13.
Míry polohy (míry středu), aritmetický průměr, medián, modus.
14.
Míry variability, rozpětí, kvartilové rozpětí, rozptyl, směrodatná odchylka.
15.
Míry tvaru, šikmost a špičatost distribuce.
16.
Dvourozměrné rozdělení (distribuce), tabulkové a grafické vyjádření.
17.
Korelace, součinový a pořadový korelační koeficient.
18.
Statistická indukce, základní soubor a výběr.
19.
Teoretická rozdělení, normální rozdělení a jeho vlastnosti.
20.
Testování statistické významnosti, sled kroků, statistické hypotézy
21.
Testování statistické významnosti, sled kroků, statistické hypotézy

Úryvek

"1. Charakteristika pojmů metodologie, metoda, teorie, věda.
Metodologie: -teorie metody vědy, respektive věda o principech a metodách vědeckého poznání,
– formuje se na rozhraní filosofie a speciálních věd,
– souhrn postupů a způsobů zkoumání uplatňovaných v určité vědě nebo skupině věd.
Metoda: V oblasti vědy pojem metoda označuje záměrný a systematický postup uplatňovaný při poznávání
zkoumaných předmětů; je vždy nerozlučně spjata s teorií. • V průběhu vědeckého poznávání světa vznikla řada
obecných vědeckých metod poznání, jako například indukce, dedukce, analýza a syntéza,analogie, experiment, pozorování.
Teorie: je komplex názorů, představ a myšlenek, zaměřených na vysvětlení nějakého jevu. • V užším smyslu je teorie nejrozvinutější forma vědeckého poznání podávající systematický, zobecněný obraz o zákonitostech a podstatných
souvislostech té oblasti skutečnosti, která je jejím předmětem.• Struktura rozvinuté teorie zahrnuje na empirické úrovni přesně zjištěná fakta, jako teoretická východiska soubor principů a zákonů, postulátů, axiómů apod., které popisují daný objekt v idealizované podobě, logické postupy vyvozování a důkazů a konečně souhrn teoretických závěrů.
Věda: Věda – soustava poznatků, která je složena z racionálně zdůvodněných a konzistentních výpovědí, které jsou zformulované v přijatém jazyku (vědy) a jsou ověřitelné
Věda zahrnuje (z komplexnějšího pohledu):
• Filozofický aspekt - forma společenského vědomí. • Specifický druh poznání a transformace zkušeností • Kulturně antropologický aspekt – formování v národní kulturu • Politicko ekonomický aspekt – výrobní síla . • Společenská instituce a profese
• Forma tvořivé činnosti • Forma výpovědi o skutečnosti lingvistickými prostředky • Pedagogický aspekt – metoda učení se atd.
2. Výzkum, typy výzkumů, kvantitativní, vs. kvalitativní výzkum.
Výzkum (empirický výzkum) – metoda poznávání charakterizována systematickým zkoumáním a studiem s cílem zjištění faktů a formulování závěrů.
• základní, vs. aplikovaný výzkum. • Charakteristiky výzkumu jako vědecké metody: systematičnost, přesnost, kontrola, kritičnost, ověřitelnost, opakovatelnost.
Podoby výzkumu-Tři základní typy zjištění:
• deskriptivní – zjistit stav věcí, popsat sledované jevy,
• vztahové – zjistit existenci vztahu mezi znaky, sílu vztahu, polaritu (kladný, nebo záporný),
• kauzální – zjistit příčinnost, jestli jeden nebo více znaků ovlivňují další znak.
Typy výzkumných projektů:
• Orientační výzkum (mapující, „survey“) –je zaměřen na deskripci jevů, znaků.
• Korelační výzkum – je zaměřen na vztahy mezi znaky (proměnnými).
• Kauzálně-komparativní výzkum (ex post facto)- je zaměřen na hledání kauzálních souvislostí.
• Experimentální výzkum – umožňuje zjišťovat kauzální vztahy.
Kvantitativní, vs. Kvalitativní výzkum.
Kvantitativní metodologie: • zařazuje se mezi analytické metodol. orientace,
• vychází z filozofie novopozitivizmu (a pragmatizmu)
• vztahuje se zejména na nomotetické vědy (stanovení obecných zákonů)
• funkcí je explanace příčin a predikce následků
• cílem je verifikace, resp. falzifikace hypotézy
• důraz se klade na přesné měření a na rozbor příčinných vztahů
• převažují experimentální a korelačné studie a vyžadují se větší výběry zkoumaných osob kvůli maximalizaci zobecnění zjištění."

Poznámka

Práce obsahuje vzorce, grafy a tabulky, které zabírají cca 3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28244
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse