Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Strategické řízení, výběr a měření podnikové strategie

Strategické řízení, výběr a měření podnikové strategieKategorie: Strategický management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola podnikání a práva (dříve Vysoká škola podnikání, a.s.) Vysoká škola podnikání a práva, a.s., Ostrava - Slezská Ostrava

Charakteristika: Práce pojednává o významu, druzích či fázích strategického řízení a zaměřuje se také na metody výběru strategie i její měření.

Obsah

1.
Význam strategie v podnikatelské činnosti
2.
Strategické řízení (management)
3.
Fáze strategického managementu
4.
Vlastní formování strategie podniku
5.
Metody výběru strategie
6.
Měření podnikové strategie

Úryvek

"Strategie a Balanced Scorecard

Osnova:
• Význam strategie v podnikatelské činnosti
• Strategické řízení (druhy strategického řízení)
• Fáze strategického řízení
• Metody výběru strategie
• Měření podnikové strategie

Význam strategie v podnikatelské činnosti

Strategie - koncept celkového chování organizace, dlouhodobý program a pojetí činnosti organizace a alokace zdrojů potřebných k dosažení zamýšlených záměrů.
Pojem pochází z vojenství, následně se rozšířil v diplomacii, sportu, politice a také v ekonomii a podnikání.
Podnikové strategie můžeme rozdělit na:
 strategie věcné - jde o záměry co vyrábět, jaké služby realizovat, v jakém množství a kvalitě, kdy a pro koho,
 strategie řízení - zahrnují tvorbu metod, nástrojů a opatření, jejichž pomocí a prostřednictvím jsou prosazovány věcné strategie.
Dominantní postavení mezi strategiemi řízení mají strategie efektivnosti, které můžeme rozdělit na:
a) strategie obecné efektivnosti - zahrnují:
 strategie masy efektu, - tj. celkového objemu daného efektu,
 strategie míry efektu - tj. poměru, který vyjadřuje jak, za kolik, bylo efektu dosaženo.

Existují 4 možné varianty kombinování těchto dvou strategií:
 míra efektu - velká, masa efektu - velká
 uplatňuje ji ekonomický subjekt s výlučným postavením na trhu, s goodwilem a vysokou image,
 míra efektu - malá, masa efektu - velká
 uplatňuje ji nově vzniklý ofenzivní subjekt, který využívá dumpingových cen a tím získává velký okruh zákazníků,
 míra efektu - velká, masa efektu - malá
 uplatňuje ji firma zabývající s kusovou nebo malosériovou výrobou exkluzivního nebo módního zboží pro omezený okruh solventních zákazníků,
 míra efektu - malá, masa efektu - malá
 typická pro neúspěšnou firmu.

b) strategie ekonomické efektivnosti zahrnují:
 strategie mimořádného efektu (strategie cenové) - jsou to strategie, které umožňují individuálnímu výrobci buď:
 zvýšit úroveň svých cen nad úroveň cen ostatních výrobců např. díky využití vědeckotechnického monopolu, tj. dosáhnout absolutního mimořádného efektu,
nebo:
 přiblížit se svými cenami cenám ostatních výrobců, byly-li tyto ceny nižší, tj. získat relativní mimořádný efekt,
Význam strategie v podnikatelské činnosti
 strategie zvláštního efektu (strategie nákladové)
- jsou to strategie, které umožní individuálnímu výrobci využitím komparativních výhod u jednotlivých výrobních činitelů buď:
 snížit své výrobní náklady pod úroveň nákladů ostatních výrobců, tj. inkasovat absolutní zvláštní efekt,
nebo:
 změnou vstupních činitelů snížit své náklady na úroveň ostatních výrobců, tj. inkasovat relativní zvláštní efekt."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51750f59610da.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Strategicke_rizeni_vyber_mereni_strategie.doc (58 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse