Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Středověká česká literatura

Středověká česká literaturaKategorie: Čeština

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Opava

Charakteristika: Zajímá vás jak to bylo s literaturou v česku v době Středověku? Pak jste na správném místě. Získáte představu společensko historického pozadí, dozvíte se o příchodu slovanských věrozvěstů až po Hradecký rukopis.

Obsah

1.
Texty právní povahy
2.
Vzdělavatelná četba
3.
Písně oslavná kázání

Úryvek

"10. století
Vznikaly legendy /ze slova legére-čísti/
• původně životopisy světců
• četly se v kostelích nebo v klášterních jídelnách
• později literární žánr veršovaný nebo prozaický, který vyprávěl o skutcích, zázracích a mučednické smrti světců
Život sv. Ludmily
Život sv. Václava
Od poloviny 10.st. se rozvíjí latinsky psaná literatura
• její rozvoj podpořilo spojení Čech se západní sférou a zřízení biskupství v Praze r. 973
• zprvu se opisovala různá latinská díla potřebná pro náboženský život
• byla rovněž psána lat. vyprávění o českých světcích, psaná s podobnými cíli jako stsl. díla
Kristiánova legenda : Život a utrpení sv. Václava a sv. Ludmily, jeho babičky
• rozsáhlá prozaická skladba z konce 10.st.
• autorovi, o němž nevíme nic bližšího, byl předlohou stsl. Život sv. Václava, snažil se ho představit jako skromného, milosrdného člověka
• není to legenda, v níž by se uskutečňovaly zázraky
• jedná se o historické vyprávění o počátcích křesťanství
11.století
Dochovaly se poslední zbytky stsl. psané literatury:
Pražské hlaholské zlomky
• zlomky modliteb, svědčí o tom, že ještě stsl. doznívala – především v Sázavském klášteře /zal. 1032/, který měl styky s Kyjevskou Rusí význam kláštera klesal, 1097 byli vyhnáni slovanští mniši a dosazeni latinští
Stsl. tradice se ještě držela, jak dokazují stsl. prvky v českých přípiscích tzv. glosách/poznámkách buď mezi řádky – interlineární glosy- , nebo na okrajích - marginální glosy /
V počeštěné podobě se dochovala stsl. píseň:
Hospodine, pomiluj ny
• /smiluj se nad námi/ - až do 18.st. byla zpívána při slavnostních příležitostech modlitba k Bohu, aby zajistil úrodu a mír
V 11.st. vznikaly také náboženské a naučné spisy v latině – např. Vyšehradský kodex
Dočasné vítězství latiny a první stopy literárního užití češtiny /12. století/
Středověké knihy se psaly na pergamen /vydělaná oslí, telecí nebo ovčí kůže/, od 13.st. znali naši předkové papír, písmena se malovala pavím nebo husím brkem. Začáteční písmena odstavců nebo kapitol se psávala větší /iniciály/ a bývala zdobena miniaturními kresbami /iluminována/.
Nadále byla oblíbeným útvarem legenda
Vita minor /Menší život/
1. polovina 12. století - založena pravděpodobně na ztracené stsl. legendě – oslavuje zakladatele Sázavského kláštera sv. Prokopa – touto legendou byla založena tradice věnovaná tomuto světci, která pokračovala i ve 14.. století v literatuře psané česky
Verše o utrpení svatého Vojtěcha
/pražský biskup z rodu Slavníkovců, který zemřel jako misionář mezi pohanskými Prusy r. 997/
Proti starším obdobím se však latinská tvorba obohacovala i o nové oblasti – historii a dramatické obřady."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x545e83073955d.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Stredoveka_ceska_literatura.doc (71 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Nejstarší slovesné projevy- Ústní lidová slovesnost 216x
2. Alkoholy 181x
3. Analytická chemie 160x
4. Orientální literatura 141x
5. Antická literatura 136x
6. Chemie 134x
7. Bible 131x
8. Difúzní operace 122x
9. Halloween 94x
10. Aldehydy a ketony 87x