Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Středověká česká literatura

Středověká česká literaturaKategorie: Čeština

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Opava

Charakteristika: Zajímá vás jak to bylo s literaturou v česku v době Středověku? Pak jste na správném místě. Získáte představu společensko historického pozadí, dozvíte se o příchodu slovanských věrozvěstů až po Hradecký rukopis.

Obsah

1.
Texty právní povahy
2.
Vzdělavatelná četba
3.
Písně oslavná kázání

Úryvek

"10. století
Vznikaly legendy /ze slova legére-čísti/
• původně životopisy světců
• četly se v kostelích nebo v klášterních jídelnách
• později literární žánr veršovaný nebo prozaický, který vyprávěl o skutcích, zázracích a mučednické smrti světců
Život sv. Ludmily
Život sv. Václava
Od poloviny 10.st. se rozvíjí latinsky psaná literatura
• její rozvoj podpořilo spojení Čech se západní sférou a zřízení biskupství v Praze r. 973
• zprvu se opisovala různá latinská díla potřebná pro náboženský život
• byla rovněž psána lat. vyprávění o českých světcích, psaná s podobnými cíli jako stsl. díla
Kristiánova legenda : Život a utrpení sv. Václava a sv. Ludmily, jeho babičky
• rozsáhlá prozaická skladba z konce 10.st.
• autorovi, o němž nevíme nic bližšího, byl předlohou stsl. Život sv. Václava, snažil se ho představit jako skromného, milosrdného člověka
• není to legenda, v níž by se uskutečňovaly zázraky
• jedná se o historické vyprávění o počátcích křesťanství
11.století
Dochovaly se poslední zbytky stsl. psané literatury:
Pražské hlaholské zlomky
• zlomky modliteb, svědčí o tom, že ještě stsl. doznívala – především v Sázavském klášteře /zal. 1032/, který měl styky s Kyjevskou Rusí význam kláštera klesal, 1097 byli vyhnáni slovanští mniši a dosazeni latinští
Stsl. tradice se ještě držela, jak dokazují stsl. prvky v českých přípiscích tzv. glosách/poznámkách buď mezi řádky – interlineární glosy- , nebo na okrajích - marginální glosy /
V počeštěné podobě se dochovala stsl. píseň:
Hospodine, pomiluj ny
• /smiluj se nad námi/ - až do 18.st. byla zpívána při slavnostních příležitostech modlitba k Bohu, aby zajistil úrodu a mír
V 11.st. vznikaly také náboženské a naučné spisy v latině – např. Vyšehradský kodex
Dočasné vítězství latiny a první stopy literárního užití češtiny /12. století/
Středověké knihy se psaly na pergamen /vydělaná oslí, telecí nebo ovčí kůže/, od 13.st. znali naši předkové papír, písmena se malovala pavím nebo husím brkem. Začáteční písmena odstavců nebo kapitol se psávala větší /iniciály/ a bývala zdobena miniaturními kresbami /iluminována/.
Nadále byla oblíbeným útvarem legenda
Vita minor /Menší život/
1. polovina 12. století - založena pravděpodobně na ztracené stsl. legendě – oslavuje zakladatele Sázavského kláštera sv. Prokopa – touto legendou byla založena tradice věnovaná tomuto světci, která pokračovala i ve 14.. století v literatuře psané česky
Verše o utrpení svatého Vojtěcha
/pražský biskup z rodu Slavníkovců, který zemřel jako misionář mezi pohanskými Prusy r. 997/
Proti starším obdobím se však latinská tvorba obohacovala i o nové oblasti – historii a dramatické obřady."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x545e83073955d.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Stredoveka_ceska_literatura.doc (71 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse