Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Středověká filozofie- patristika a scholastika

Středověká filozofie- patristika a scholastika


Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na téma středověká filozofie a to zejména na patristiku a scholastiku. Obsahuje i významné představitele těchto filozofií.

Obsah

1.
Patristika
1.1.
Apologetika
1.2.
Vytváření dogmat
2.
Scholastika
2.1.
Raná scholastika
2.2.
Střední scholastika
2.3.
Pozdní scholastika

Úryvek

"PATRISTIKA
Filozofické období od 1. stol. do 8. stol. Pochází z latinského
patres = otcové, tak byli naz˘váni v˘znaãní
myslitelé té doby, „církevní otcové“.
Typické pro toto období je apologetika, utváfiení dogmat
a systematizace vytvofien˘ch pojmÛ.
APOLOGETIKA
V dobû, kdy nebylo kfiesÈanství uznáno za oficiální náboÏenství,
se snaÏili pronásledovaní prvotní kfiesÈané
bránit své „uãení“ a názory.
Apologie = obrana, apologeté se snaÏili vymezit shody
a neshody pohanského a kfiesÈanského my‰lení.
SnaÏili se teoreticky zdÛvodnit uãení církve. Nûktefií
se snaÏili navázat na antickou kulturu - napfi. JUSTINOS,
jiní antickou kulturu odmítali - napfi. TERTULLIANUS.
Zab˘vali se také odli‰n˘mi názory uvnitfi samotného
kfiesÈanství.
VYTVÁ¤ENÍ DOGMAT
V tomto období vznikaly rÛzné filosoficko-teologické
‰koly, k nejznámûj‰ím patfiila ‰kola alexandrijská,
kterou proslavili ÓRIGENÉS a KLÉMENS ALEXANDRIJSK
¯, dokázali spojit lásku s moudrostí, filozfii s
kfiesÈanstvím, vést otevfien˘ dialog s antickou kulturou.
Teologové se zab˘vali rÛzn˘mi problematick˘mi otázkami:
• problém teologick˘ - uãení o Bohu a BoÏí trojici
• problém christologick˘ - o Kristu jako druhé boÏské
osobû, Kristus jako BÛh i ãlovûk zároveÀ
• problém antropologick˘ - dûdiãn˘ hfiích, svoboda lidské
vÛle
âasto vznikaly v tûchto jednotliv˘ch otázkách heretické
názory (bludné názory). Jedním z heretikÛ byl ARIUS,
kter˘ tvrdil, Ïe Kristus je pouh˘ ãlovûk.
V dÛsledku toho vznikají dogmata. Dogma je
platné,církví formulované uãení, které vychází ze zjevené
pravdy a tradice, slouÏí jako vymezení proti bludÛm
a jin˘m myln˘m v˘kladÛm.
Gnosticismus byl my‰lenkov˘ smûr, kter˘ vznikl smí-
‰ením náboÏensk˘ch my‰lenek z rÛzn˘ch okruhÛ.
Hledá odpovûdi na otázky vzniku svûta, dobra a zla
aj. ve vy‰‰ím poznání - gnosi, které bylo pfiístupné
jen zasvûcencÛm.Bylo zaloÏeno na rÛzn˘ch mystériích
apod.
SV. AGUSTIN (354-430); pocházel ze severní Afriky,
Nam˘bie. ProÏil boufilivé mládí, uãil se v Katágu, ¤ímû,
Milánû, stal se právníkem, advokátem a fieãníkem.
V Milánu se potkává s AmbroÏem, „prav˘m
kfiesÈanem“, a roku 387 pfiijímá kfiesÈanství.
Pozdûji byl jmenován biskupem v severní Africe mûstû
Hippo. První velk˘ filozof od dob klasického období
fiecké filozofie.
Mezi jeho nejznámûj‰í spisy patfií:
• O BoÏí obci - po posledním soudu v‰ichni omilostnûní
vytvofií obec BoÏí
• Vyznání - o svém obrácení ke kfiesÈanství
SnaÏil se zavést do kfiesÈanství fiád, vytvofiit systém
spirituálního (duchovního) monismu (monismus =
víra v jednoho Boha), v nûmÏ BÛh je nejvy‰‰ím principem
a zdrojem svûta, kter˘ stvofiil z niãeho. BÛh je
nejvy‰‰í skuteãností a nejvy‰‰í pravdou, krásou.
Charakteristiky Boha podle Augustina:
• nejvy‰‰í bytí - bez Nûj není nic, ale v‰e ostatní je závislé
na Nûm
• BÛh je první pfiíãina - první pfiíãina v‰eho, vãetnû
v‰ech zmûn - neustále o svût peãuje, BÛh je stále
pfiítomn˘
• BÛh je pfiedmûtem i pfiíãinou poznání, je nejvy‰‰ím
dobrem a pfiíãinou v‰eho dobra - kdo usiluje o dobro
- usiluje o Boha.
Skuteãnû poznat Boha mÛÏe jen du‰e, která vûfií.
„Vûfi, abys rozumûl. Rozumûj, abys mohl vûfiit.“
Vzniká nutnost vyrovnat se s problémem zla, s problémem
svobody a predestinace (pfiedurãení) ãlovûka.
¤e‰ením je na‰e svobodná vÛle, která umoÏní
ãlovûku vybrat si, zda pÛjde cestou k Bohu, ãi ne -
máme moÏnost volby. BÛh pfiipravuje ãlovûku cestu,
vyz˘vá nás, ale volba je na ãlovûku.
Zab˘val se poznáváním. Pfiedpokladem je vyjít ze
skepse. „Nefiíkej, Ïe vûci tak a tak jsou, ale jak se ti
jeví a nedopustí‰ se omylu.“
Vûci se jeví takto mnû, kaÏd˘ je poznávající subjekt.
„…vejdi do sebe sama, tam je pravda.“"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: stredoveka_filozofie_patristika_scholastika.zip (63 kB)
Nezabalený formát:
Stredoveka_filozofie_patristika_scholastika.pdf (67 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse