Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Struktura a typologie písní v hudebním divadle

Struktura a typologie písní v hudebním divadle

Kategorie: Divadlo, Hudba vážná

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato diplomová práce se zaměřuje na strukturu a typologii písní v hudebním divadle se zaměřením na muzikál. Práce rozebírá píseň z hlediska hudební formy a mapuje vývoj písně dějinami divadla. Následuje charakteristika jejího vztahu k formám hudebního divadla. Detailně se pak soustředí na píseň v muzikále, její historii a vývoj, postavení v inscenacích a hudební význam. Jedna z kapitol je věnována i písním a hudbě v činoherních představeních. Teoretické poznatky jsou nakonec prakticky aplikovány v dílech Jesus Christ Superstar autora Andrewa Lloyd Webbera a Sweeney Todd – Ďábelského holiče z Fleet Street autora Stephena Sondheima.

Obsah

0.
Úvod
1.
Píseň z hlediska hudební formy
1.1.
Hudební formy obecně
1.2.
Motiv
1.3.
Téma
1.4.
Drobná věta
1.5.
Perioda
1.6.
Píseň
1.7.
Árie
1.7.1.
Raná operní árie
1.8.
Recitativ
1.9.
Ouvertura
2.
Historie písně do počátku 18. století
2.1.
Doba nejstarší
2.2.
Starověk
2.2.1.
Řecko
2.2.2.
Řím
2.3.
Evropské drama ve středověku
2.3.1.
Církevní divadlo
2.3.2.
Světské divadlo
2.4.
Vývoj hudby v divadle od roku 1400 do roku 1700
3.
Píseň ve starších hudebních formách
3.1.
Opera
3.2.
Opereta
4.
Hudební útvary spojené s muzikálem
4.1.
Music Hall a Varieté
4.2.
Kabaret
4.3.
Žánry amerického hudebního divadla
4.3.1.
Minstrel show
4.3.2.
Newyorská komedie a fraška
4.3.3.
Vaudeville
4.3.4.
Revue
5.
Píseň v muzikále
5.1.
Historie a vznik
5.2.
Písně v muzikále
6.
Uvedení písně v ději
7.
Druhy písní zařazených do děje muzikálů
8.
Postavení písně a hudby v činoherních inscenacích
9.
Analýza písní ve vybraných dílech A. L. Webbera a S. Sondheima
9.1.
Život a dílo Andrew Lloyd Webbera
9.2.
Život a dílo Stephena Sondheima
9.3.
Rozbor muzikálů
9.3.1.
Jesus Christ Superstar
9.3.1.1.
Písňový rozbor
9.3.2.
Sweeney Todd – The Demon Barber Of Fleet Street
9.3.2.1.
Písňový rozbor
10.
Závěr
11.
Přílohy (text)

Úryvek

"2.3. Evropské drama a divadlo ve středověku

2.3.1. Církevní divadlo
Díky geopolitickému chaosu souvisejícímu s rozpadem Západořímské říše zmizely i formy oficiálního divadla. Prvky divadla zůstaly zachovány jen díky jokulátorům, mimům a hystriónům. Během středověku se stalo vůdčí duchovní a politickou silou křesťanství, které silně ovlivnilo kulturu a divadlo.
Církevní divadlo mělo stejné kořeny jako v Řecku, v Babylóně, atd. Vycházelo z rituálu a rodilo se uprostřed církevního obřadu, mše.
Od 9. stol. už byla mše doprovázena hudbou gregoriánského chorálu4. První periodou byl tropus, což je textová vsuvka do jeho určité melodie. Základem byl dialog tří Marií, které přišly ke hrobu Krista. Příběh nesl určité napětí, a tak se zpívané texty začaly pomalu předvádět. Stále šlo spíše o rituál, než divadlo samotné.
Vývoj však šel kupředu a textových vsuvek bylo stále více a vývoj zaznamenala i hudební část. Při ranních bohoslužbách vznikaly tzv. matutine, což v překladu může znamená ranní hodinka. Byla to tedy bohoslužba, při které se chválil bůh a hrály se hry.
Postupně se však místo u oltáře opustilo a zpívalo se využíváním celého prostoru chrámu i mezi publikem. Z těchto officium, tedy kostelního dramatu, vzniklo v rozmezí sta let ludus, což je již ucelené středověké drama se scénami z Nového zákona, které se hraje před chrámem. Postupně se i přidával i komický prvek. Hudba získala na košatosti a do prostého jednohlasu se připojily hlasy další.
Vrchol středověkého náboženského divadla představuje mystérium. Jde o rozměrné divadelní produkce, jež obnášely velké finančními náklady. Jádrem mystérií je původní příběh o Kristově smrti a vzkříšení. Ve vrcholné době mystérií v 16. stol. se např. ve Valenciennes hrálo mystérium dvacet pět dnů po sobě. Pro větší přitažlivost se do mystérií vkládaly mezihry. A právě v těchto veselých, mnohdy až drasticky sarkastických vložkách pro zpestření spatřují odborníci zárodek příštích veseloher, které by se samozřejmě neobešly bez hudby a zpěvu.2.3.2. Světské divadlo
Světské divadlo souvisí s antickým divadlem prostřednictvím bavičů, potulných zpěváků a kejklířů, jež hrají venku a na tržištích. Tvoří jakýsi most mezi antikou a commedii dell´arte.
Hudba je se světským divadlem spojena vznikem mistrovských písní, neboli Meistersang. Je to žánr německého divadla vznikající ve 13 stol., jako paralela lyrickému žánru milostné písně minesangu. Minnesängři své písně nejenom skládali, ale i přednášeli. Umělecký cech „Zpěv mistrů“, vznikl z řad řemeslníků, kteří také toužili být umělecky činní. Zpočátku byli ovlivněni církví, postupně se však z jejího vlivu vymanili. V rámci cechu existovaly i různé stupně vzdělání od samotných žáků, přes básníky, zpěváky až po samotného mistra.
Středověká písňová forma přinesla nepřehledné množství básnických a hudebních forem s různým obsahem. Nejoblíbenějším tématem se stala láska, objevily se však i písně duchovní a taneční.

2.4. Vývoj hudby v divadle od roku 1400 do roku 1700

Kolem roku 1300 počínaje nastala v Evropě politické a církevní situace, jež začala postupně měnit divadlo, umění a Evropu samotnou. Díky krizi zmítající papežství se společnost začala naklánět k obnově humanistických hodnot, spravedlnosti, laskavosti, atp. Tento renesanční5 duch se objevil také v literatuře a divadle. Renesanční písemnictví obnovilo antické literární žánry, na scénu tak opět přichází komedie, tragédie či pastorála. Postupně se od překladů her antických a jejich napodobování přechází k tvorbě her vlastních. Původ renesance můžeme hledat v Itálii, jež byla důležitou evropskou obchodní a politickou křižovatkou. Renesanční hodnoty se však postupně šířily celou Evropou.
Hudba a tanec byly nedílnou součástí slavností a divadelních představení. Hudba často doprovázela průvody podívané a další divadelní události. Před rokem 1600, kdy došlo k prvnímu uvedení nejstarší dochované opery, se hudba a písně nejvýrazněji uplatňovaly v intermezzech6, kde často doprovázely tanec a pantomimické jednání. Hudba zaznívala také když se měnila scéna tak, aby spojovala jednotlivé obrazy a zakrývala hluk při přestavbách. Od počátku vzniku opery se dochovalo poměrně velké množství hudby, horší je to však se skladbami, které by šly spojit s konkrétními inscenacemi. Totéž se týká i samotné opery; jen málo libret lze přiřadit ke konkrétním hudebním partiturám.
V lidovém divadle se písně objevovaly u nově vzniklé formy improvizované komedie commedia dell´arte. Byly součástí tzv. lazzi7 jako písňová ekvilibristika, napodobování nebo karikatura milostných písní trubadúrů a minnesängrů.
Jiná situace byla v Anglii, která díky válkám a vnitřních politicko-náboženským rozbrojům zůstala renesancí nedotčena až do sklonku 15. století. Drama se začalo soustřeďovat kolem univerzit v Oxfordu a Cambridge, odkud se poté díky vzdělaným spisovatelům a jejich spoluprací s profesionálními soubory rozrostlo do velké epochy anglického dramatu.
Písně a hudba byly tak jako v Itálii a Španělsku, kde se za předchůdce meziher označovalo tzv. paso, součástí her v podobě intermezz. Samostatné písně byly rovněž vkládány i do hlavního děje tragédií a komedií. Dospělí herci většinou uměli zpívat, protože zachované množství scénických písní je značné. Součástí většiny divadel byl i orchestr složený ze šesti instrumentalistů. Hudba hrála velkou roli i u chlapeckých souborů, které vznikly ze sboristů a byly proslulé svou hudebností. Někdy se před samotnou hrou uváděly až hodinové koncerty. Písně se objevovaly i ve specifickém žánru anglického alžbětinského divadla. Šlo o tzv. masques (masky), žánr podobající se interludiím – mezihrám. Zde se však mezihra osamostatňuje a stává se samostatným žánrem. Zobrazovaly se alegorické až satirické náměty antických a biblických témat. Hlavním výrazovým prostředkem byl tanec doprovázený však i hudbou a zpěvem. Na vzniku masek se podíleli tehdejší renomovaní spisovatelé doby, jako např. Benjamin Jonson či Francis Beaumont."

Poznámka

Součástí práce jsou obrázky. Čistý text je v rozsahu cca 42 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23663
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse