Stylistika


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, Praha 10 - Strašnice

Charakteristika: Přehledně strukturované a graficky zpracované zápisky z hodin českého jazyka jsou určené k přípravě na písemné práce a k maturitě. Dokument se týká stylistiky. Zahrnuje rozdělení slohových postupů a slohových útvarů, informace o výstavbě textu a jiné.

Obsah

STYLISTIKA (rozsah cca. 9 stran)
Předmět a obor studia
Styl (sloh)
Stylistika
Slovníček pojmů
Jazykové prostředky textové výstavby, kompozice textu
Lexikální jazykové prostředky
Morfologické (tvaroslovné) jazykové prostředky
Syntaktické (skladební) jazykové prostředky
Fonetické (zvukové) jazykové prostředky
Kompozice textu
Slohotvorní činitelé
Subjektivní slohotvorní činitelé
Objektivní slohotvorní činitelé
Komunikační sdělnost projevu
Vlastnosti komunikačně sdělného projevu
Slohové postupy
Slohové útvary
Závěr

Úryvek

"STYLISTIKA
 disciplína na pomezí jazykovědy a literární vědy
 zabývá se zákonitostmi výstavby jazykového projevu z hlediska komunikačního záměru a účinu na adresáta
SLOVNÍČEK POJMŮ
Stylistický
 týkající se stylistiky, související s tímto oborem
o př.: stylistická problematika
Stylový
 týkající se slohu, související s výstavbou textu a vnímáním textu
o př.: stylové prostředky, stylové rysy textu
 neterminologické užití, slovo má tyto významy:
o „elegantní“, „případný“, „na úrovni“
Stylizační
 týkající se konkrétní formulace textu
o př.: stylizační nedokonalost, chyba
Stylizovaný
 zformulovaný
o př.: nedbale stylizovaná odpověď
JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY TEXTOVÉ VÝSTAVBY, KOMPOZICE TEXTU
 jazykové prostředky:
a) lexikální prostředky
3
b) morfologické prostředky
c) syntaktické prostředky
d) fonetické prostředky
 organizace a uspořádání těchto prostředků i její výsledek se označuje jako kompozice textu
 z hlediska slohové platnosti jsou spisovné jazykové prostředky archaické, knižní, neutrální a hovorové
LEXIKÁLNÍ JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY (SLOVA A SLOVNÍ SPOJENÍ)
 určitá slova a slovní spojení jsou typická pro určitý druh projevů
o tzv. vyskytují se zde nápadně často
 např.: některé slovní druhy (dynamická slovesa ve vyprávění), odborné názvy, termíny, obrazná pojmenování…
MORFOLOGICKÉ (TVAROSLOVNÉ) JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY (TVARY SLOV)
 tvaroslovná rozmanitost českého jazyka umožňuje bohaté využívání koncovek slov pro stylizační účely
o některé tvary slov se hodnotí jako knižní (muži), některé jako hovorové (přijmul)
 nesprávné koncovky ve vyjadřování literární postavy má charakterizační funkci"

Poznámka

Na konci dokumentu je obrázek knihy.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5375b2c0ad2d6.zip (314 kB)
Nezabalený formát:
Stylistika.pdf (342 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse