Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sublimace a desublimace, vypařování a kapalnění

Sublimace a desublimace, vypařování a kapalněníKategorie: Fyzika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce objasňuje procesy sublimace a desublimace, vypařování a kapalnění z fyzikálního hlediska.

Obsah

1.
Sublimace a desublimace
2.
Vypařování a kapalnění

Úryvek

"Sublimace a desublimace

Přeměna látky z pevného skupenství přímo ve skupenství plynné se nazývá sublimace.
Za běžného atmosférického tlaku sublimuje např. jod, kafr, pevný oxid uhličitý (tzv. suchý led), led nebo sníh. Rovněž všechny vonící nebo páchnoucí látky sublimují.
Měrné skupenské teplo sublimace ls je definovaný vztahem
ls = Ls/m
kde Ls je skupenské teplo sublimace přijaté látkou hmotnosti m při její sublimaci za dané teploty. Měrné skupenské teplo sublimace závisí na teplotě, při které látka sublimuje. Např. pro led H2O při teplotě 0°C je ls = 2,8 MJ / kg.
Je-li sublimující látka dostatečné hmotnosti v uzavřené nádobě, sublimuje tak dlouho, až se vytvoří rovnovážný stav mezi pevným skupenstvím a vzniklou párou. Objemy pevné látky a páry se dále nemění, konstantní také zůstává tlak páry a teplota soustavy. Např. v termosce s ledem teploty –5°C se vytvoří pára o téže teplotě a tlaku asi 0,4 kPa.
U látek u nichž sublimaci nepozorujeme, je tlak páry nad pevnou látkou tak malý, že ho nemůžeme měřit.
Přeměna látky ze skupenství plynného přímo ve skupenství pevné se nazývá desublimace. Příkladem této změny je vznik drobných krystalků jodu z jodových par nebo vytvářením jinovatky z vodní páry za teplot pod 0°C.

Vypařování a kapalnění

Ze zkušenosti víte, že objem kapaliny v otevřené nádobě se s časem zmenšuje. Příčinou tohoto děje je přeměna kapaliny v páru. Tento děj se nazývá vypařování. Na rozdíl od tání probíhá odpařování z volného povrchu kapaliny za každé teploty, při které kapalné skupenství existuje.
Různé kapaliny se vypařují za stejných podmínek různou rychlostí. Např. velmi rychle se vypařuje ether, poněkud pomaleji líh, poměrně pomalu voda a velmi pomalu rtuť. Rychlost vypařování každé kapaliny se zvýší, zvýší-li se teplota kapaliny, zvětší-li se obsah jejího volného povrchu a odstraňují-li se vzniklé páry nad kapalinou."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50d4fd88df148.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Sublimace_desublimace_vyparovani_kapalneni.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse