Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Systém psychologického poradenství u nás

Systém psychologického poradenství u nás


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce představuje jednotlivé typy poradenství, které se nějak dotýkají psychologie. Stručně charakterizuje systém psychologického poradenství v ČR. Ve složce je prezentace i text.

Obsah

Úvod
1.
Poradenství psychologické
2.
Pedagogicko-psychologické poradenství
3.
Kariérní poradenství
4.
Speciální poradenství
5.
Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v ČR

Úryvek

"Poradenství je odborná a specializovaná činnost zaměřená na pomoc lidem v nesnázích. V poradenství zpravidla spolupracují odborníci z více oborů (psycholog, sociální pracovník či kariérní poradce). Rozdělení poradenství a obory do něj spadající nejsou pevně ustanoveny, zpravidla se však uvádí několik základních oblastí, které se vzájemně prolínají a doplňují: nejčastěji se uvádí poradenství psychologické, pedagogicko-psychologické, kariérní a speciální.

Poradenství psychologické:
Poradenská psychologie – jedna z aplikovaných psychologických disciplín – si klade za cíl pomocí konzultací v různých oblastech překonání psychických potíží klienta. Může jít o poradenství rodinné, manželské, v meziosobních problémech atd. Na rozdíl od psychoterapie, se kterou se často prolíná, se nepokouší o obtížnou změnu osobnosti dotyčného nebo jeho „vyléčení" a zaměřuje se na aktuální potíže. Psychologické poradenství je svým způsobem přítomno i v dalších poradenských oblastech - při pomoci hendikepovaným lidem je důležitou složkou překonání psychologických potíží vzniklých samotným hendikepem, při hledání práce nezaměstnanému je naopak důležité dodání sebevědomí a motivace k práci.

Pedagogicko-psychologické poradenství:
V České republice je provozované zejména v pedagogicko-psychologických poradnách, kde působí tým složený z psychologů, pedagogů a sociálních pracovníků. Zaměřuje se na pomoc dětem, které mají problémy se školou či ve škole, a pomáhá při poruchách učení, pozornosti, chování, apod. Poradny jsou zaměřeny zejména diagnosticky, tzn. že různé poruchy identifikují a doporučují další postup. Pedagogicko-psychologické poradny jsou u nás v každém regionu a zřizovatelem je kraj. Součástí tohoto druhu poradenství je i školní psychologie. Ta se zabývá psychologickými poznatky a jejich aplikací ve školní praxi. Má 4 zákl. okruhy: psychologie žáka, psychologie učitele, psychologie procesu učení a ps. výchovy.

Kariérní poradenství:
Kariérové poradenství je institucionalizovaný systém služeb s cílem pomáhat jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi života. Jsou to mj. aktivity ve školách pomáhající žákům a studentům ujasnit si vlastní kariérní cíle. Pod kariérové poradenství zahrnujeme individuální i skupinové poradenství. Tento komplex představuje služby pro jedince, kteří jsou ještě bez zaměstnání, pro uchazeče o něj i ty, kteří jsou již zaměstnáni. V angloamerické oblasti jsou pro kariérové poradenství používány dva pojmy. Vocational guidance je specifickou formou poradenského vedení, výchovy k volbě povolání a vedení při jeho volbě, adaptaci na něj, změně a reorientaci. Jde spíše o pomoc, orientaci při komplexním vývoji vztahů jedince ke světu práce a povolání před vlastním aktivním vstupem do něj i po něm. Pod pojmem vocational counselling je rozumíme poradenství více osobní, které svou pomoc zaměřuje zejména na jedince, kteří nejsou připraveni či zralí vytyčit si životní plány, volit mezi nimi, a nastupuje tam, kde nepostačuje vocational guidance, kde si jedinec neumí sám efektivně vyřešit svoje životní plány a úlohy v povolání, neumí si vybrat směr."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x538c8deb881e6.zip (103 kB)
Nezabalený formát:
Syst_m_poradensk_ch_slu_eb_v_oblasti_vzd_l_v_n__a_zam_stnanosti_v__R.zip (103 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse