Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Taháky ze zeměpisu pro základní školy

Taháky ze zeměpisu pro základní školy


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje velmi stručné výpisky ze zeměpisu. Uvádí pouze základní informace o fyzicko-geografické sféře. Charakterizuje dopravu a spoje. Věnuje se politickému systému, jeho rozdělení a státoprávnímu uspořádání. Vyjmenovává dělení států podle územní organizace. Zmiňuje se o Antarktidě.

Obsah

1.
Fyzicko-geografická sféra
1.1.
Litosféra
1.2.
Atmosféra
1.3.
Hydrosféra
1.4.
Pedosféra
2.
Doprava a spoje
2.1.
Druhy dopravy dělíme na druhy
2.2.
Spoje se zabývají
3.
Politický systém
3.1.
Demokratický
3.2.
Nedemokratický
3.3.
Stát - základní prvky státu
3.4.
Státoprávní uspořádání
3.5.
Dělení států podle územní organizace
3.5.1.
Státy jednotné (unitární)
3.5.2.
Státy složené (federativní, spolkové)
3.6.
Nově vznikající nezávislé státy
3.7.
Antarktida

Úryvek

"Hydrosféra
● vodní obal Země
● tvoří ji především voda oceánu (97%), zbytek povrchová a podpovrchová voda
● dělí se na půdní a podzemní
● voda ● skupenství ● pevné (led), kapalné (voda), plynné (pára)
● voda je slaná a sladká (sladká 3% na celé Zemi)

Litosféra
● pevný obal Země
● je tvořena horninami

Pedosféra
● půda je složená z částic litosféry, půdních organismů a odpadních produktů, které ty organismy produkují a humusu

Politický systém
● dělení politického systému
1.)demokratický
2.) nedemokratický

DEMOKRATICKÝ
● demokracie = vláda uskutečněná lidem (lidé mohou dávat najevo své názory)
● přímá demokracie = lidé se podílejí na rozhodování bez zastupitelů ( v dnešní době se vyskytuje velmi málo)
● nepřímá demokracie = suverenita státu se uskutečňuje prostřednictvím zastupitelských orgánů zvolených ve volbách
● parlamentní demokracie = nejobvyklejší demokratický systém; oddělení zákonodárné moci (parlamentu), výkonné moci (vláda) a moci soudní

NEDEMOKRATICKÝ
● absolutní monarchie
● vláda panovníka, který není omezený žádným zákonem
● diktatury (dnes zejména v rozvojových zemích)–totalitní režimy (fašismus, komunismus):občané,kteří nesouhlasí s vládou a politikoujsou pronásledování, volby nejsou svobodné

Stát základní prvky státu:
● území státu – část zemského povrchu vymezená státní hranicí
● obyvatelstvo státu – všechny osoby, které obývají určité území a spadají pod státní moc
● státní organizace – soustava orgánů, které vykonávají státní moc
● státní hranice – odděluje území jednoho státu od území jiných států a průběh je stanoven v mezinárodních smlouvách
● znaky státu
● organizace podle území (=státní moc je omezená jen na území státu)
● uplatnění státní moci – mocenský systém (hlava státu) parlament, vláda, soudy a policie
● suverenita nezávislého státu – pravomoc vydávat a vymáhat zákony na svém území

Státoprávní uspořádání
● dělení států podle územní organizace a vztahů mezi státem a jeho částmi:
a) státy jednotné (unitární)
b) státy složené (federativní, spolkové)
1.) UNITÁRNÍ stát
● stát s jedinou ústavou
● politický systém je řízen z jednoho státního centra (ČR – Praha) ● moc zákonodárná (parlament), výkonná (vláda), soudní moc – platí na celém území státu
2.) FEDERATIVNÍ stát
● tvořený několika státy (USA, Brazílie)
● tvořen několika republikami (ČSFR)
● tvořen několika spolkovými zeměmi (SRN, Rakousko)
● tvořen několika kantony (Švýcarsko)
● na federativních státech je zpravidla společná obrana, zahraniční styky a měnová politika "

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x490b204da5543.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Tahaky_zemepisu_ZS.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse