Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Technická základna silniční dopravy

Technická základna silniční dopravy


Kategorie: Doprava

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje problematice technické základny silniční dopravy. Tedy definuje pojem silniční vozidlo, karoserie vozidla. Je zde rozebráno rozdělení typů vozidel a v poselní řadě charakterizuje pozemní komunikace a jejich jednotlivé typy. Převážná část práce se věnuje rozčlenění jednotlivých typů komunikací. Jedná se o přehlednou v bodech psanou práci.

Obsah

1.
Silniční vozidla - rozdělení
1.1
Podle vyhlášky č.102/1995 sb.
1.2
Podle způsobu pohonu
1.3
Podle rozložení kol
2.
Karoserie
3.
Autobusy
4.
Nákladní automobily
5.
Speciální automobily
6.
Tahače
7.
Jízdní soupravy
8.Komunikace
8.1
Pozemní komunikace
8.2
Silnice
8.3
Místní komunikace
8.4
Účelové komunikace

Úryvek

"Komunikace
1)Pozemní komunikace-jsou částí silničních staveb,jsou určeny především pro provoz silničních vozidel a jsou
charakterizovány zpevněnou vozovkou.
Dělíme je na:a) silniční komunikace
o b)nemotoristické komunikace (stesky pro pěší a cyklisty)
a)dálnice- jsou budovány mezi důležitými centry státního zájmu,musí splňovat určité konstrukční
parametry(poloměr,stoupání,úhly,min.dva jízdní pruhy v jednom směru)
- jsou určeny pro provoz silničních motorových vozidel s určitou konstrukční rychlostí
b)silnice- jsou veřejné přístupové komunikace pro spojení mezi lidskými sídly a zájmovými pozemky
- Dělí se do jednotlivých tříd: Mají úrovňové i mimoúrovňové křížení.
silnice 1 třídy : svými parametry se blíží k dálnici, mají jízdní pruhy oddělené(nejčastěji 2), pro každý směr křížení je převážně mimoúrovňové, mají pozvolné směrové i výškové vedení trasy.
silnice 2 třídy :mají pro každý směr alespoň 1 samostatný jízdní pruh, méně plynulou jízdní trasu a většinou úrovňové křížení
silnice 3 třídy :jsou většinou komunikace jen místního významu, kopíruje terén, mají jen min.šířku
vozovky pro míru vozidel a úrovňové křižovatky
c)místní komunikace :jsou součástí dopravního vybavení určitého sídelního útvaru
z dopravního hlediska se dělí na :1) nemotoristická
2) rychlostní
3) obslužná
4) sběrné"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45cb4d148a98a.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Technicka_zakladna_silnicni_dopravy.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse