Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Technika pro sklizeň a úpravu suché biomasy pro energetické využití - slovensky

Technika pro sklizeň a úpravu suché biomasy pro energetické využití - slovenskyKategorie: Zemědělství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce ve slovenštině seznamuje s postupy získávání a zpracování biomasy jako zdroje energie. Nejprve je popsána technika pro sklízení biomasy a následně pro její zpracování a úpravu na palivo. Pozornost patří rovněž spalovací technice a nechybí přehled výhřevnosti různých obnovitelných i neobnovitelných paliv a jejich objemové hmotnosti.

Obsah

1.
Biomasa
2.
Technika pro získávání biomasy a využití biopaliv
2.1.
Sklizňová technika
2.2.
Sklizeň bylinné biomasy
2.3.
Lisy
2.4.
Sběrací vozy
3.
Technika pro zpracování a úpravu
3.1.
Zařízení na výrobu dřevěné štěpky
3.2.
Technologie výroby dřevěných peletek
3.3.
Dřevěné brikety
4.
Spalovací technika
4.1.
Kotle s přehoříváním dřeva
4.2.
Kotle se spodním hořením
4.3.
Kotle se zplynováním dřeva
5.
Výhřevnost paliv
6.
Objemové hmotnosti
6.1.
Objemové hmotnosti paliv ze slámy
6.2.
Objemové hmotnosti paliv ze dřeva
6.3.
Objemová hmotnost dřeva
6.4.
Objemová hmotnost vybraných paliv
7.
Pojiva v peletách

Úryvek

"1 Biomasa

Biomasa je organická hmota (substancia biologického pôvodu), ktorá zahrňuje rastlinnú a živočíšnu biomasu, vedľajšie organické produkty a odpady. V súčasnej dobe je biomasa najvýznamnejším obnoviteľným zdrojom energie v Českej republike a okolitých štátoch Európskej únie s podielom okolo 80 %. V klasickej energetike sa využíva hlavne tzv. tuhá biomasa, obvykle rastlinného pôvodu (fytomasa), ktorej sa budeme venovať. Najvýznamnejším zdrojom je poľnohospodárstvo a lesníctvo.
Plodiny pestované pre potreby získavania biomasy na energetické účely sa môžu deliť podľa niekoľkých kritérií, a to podľa drevnatosti: drevnaté (hlavne rýchlo rastúce dreviny) a nedrevnaté (byliny a trávy), podľa bežnosti pestovania: bežné a alternatívne a nakoniec podľa množstva úžitkových rokov: jedloleté, viacleté a vytrvalé.

2 Technika pre získavanie biomasy a využitie biopalív

Rozumieme ňou predovšetkým sklizňové a spracovateľské stroje, sušiace zariadenia, tvarovacie zariadenia, stroje pre dopravu a skladovanie a na koniec zariadenia pre samotné získavanie energie z biomasy.

2.1 Sklizňová technika

Je technika, ktorá sa využíva pre získanie (ťažbu) fytomasy priamo na mieste rastu. Podľa charakteru rastlín delíme tieto stroje na dva typy: pre sklizeň bylinnej biomasy a pre sklizeň drevnej biomasy.

2.1.1 Sklizeň bylinnej biomasy

Všeobecne platí, že pre bylinnú biomasu je myslené termochemické energetické využitie - spaľovanie, pyrolýza, zplyňovanie a je možné využiť množstvo variant sklizňových liniek, bežne známych z potravinárskej, krmivárskej alebo priemyslovej sféry. Nakoľko sa v tejto práci budeme venovať len spaľovaniu, nebudú nás zaujímať napríklad stroje používané pri získavaní biomasy na bioplyn, aj keď spaľovať sa dá v podstate všetko, dôležitá je však efektivita. Medzi najpoužívanejšie stroje patria:
• Kosy - na kosenie bylín, najčastejšie bubnové a diskové
• Žacie mačkače - majú lištovú kosu, po ktorej nasleduje sústava valcov slúžiacich na rýchejšie dosiahnutie požadovanej sušiny
• Zhrnovače - zhrabanie hmoty do riadku
• Lisy - používajú sa na lisovani rastlinnej hmoty (slamy, sena a senáže)
• Zberacie vozy - zber nariadkovanej rastlinnej hmoty bez kompresie
(Ochodek, Koloničný, Branc)"

Poznámka

Součástí práce jsou fotografie, tabulky, nákresy a schéma, rozsah čistého textu činí cca 9 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x503ba8774cb3e.zip (2632 kB)
Nezabalený formát:
Technika_sklizen_uprava_biomasy_sj.doc (2753 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse