Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Technologie tesařské a truhlářské práce - kurikulum vyučujícího předmětu

Technologie tesařské a truhlářské práce - kurikulum vyučujícího předmětuKategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá plánem vyučování v průběhu školního roku pro předmět Technologie tesařské a truhlářské práce. Text velmi stručně popisuje předmět, jeho tematické celky, cíle předmětu, i motivaci žáků. V závěru teoreticky definuje vyučovací metody.

Obsah

1.
Kurikulum vyučujícího předmětu
2.
Popis předmětu
2.1.
Tematický celek
2.2.
Všeobecné cíle výuky předmětu
2.3.
Specifické cíle předmětu
2.4.
Výchovný a vzdělávací cíl
2.5.
Motivace žáků
3.
Vyučovací metody
3.1.
Vstupní motivační metody
3.2.
Průběžné motivační metody

Úryvek

"Kurikulum vyučujícího předmětu
Latinské slovo curriculum původně znamenalo běh, v pedagogickém smyslu je kurikulum pohyb, plánovaná trasa vzdělávání. Zahrnuje tedy vzdělávací program, ale také obsahovou náplň výuky i dosažený výsledek, zkušenost, kterou si žák ve škole podle určitého kurikula osvojí.
Předmět : Technologoie
Ročník : 1.
Počet hodin výuky: 99 hodin
Organizace výuky: 3 x 1 hodina týdně
Dny v týdnu : pondělí
středa
pátek
Tematický celek: Tesařské základy a získávání základních vědomostí
Všeobecné cíle výuky předmětu: poskytnout žákům znalosti o technologických a pracovních postupech a poznatcích tykající se strojů a zařízení používaných při práci se dřevem. Předmět podporuje odborný výcvik.
Specifické cíle předmětu: získání: získání základních informací o technologických a pracovních postupech při ovládání a údržbě strojů a zařízení, znalosti struktury materiálu a jejich vzájemné použití, zajištění bezpečnosti a hygieny práce na strojích a zařízeních, které budou využívány v odborném výcviku.
Výchovný cíl: Rozvoj vědomostí žáka, rozvoj dovednosti.
Vzdělávací cíl: Naučit žáky základní pojmy a principy výroby a zpracování dřeva, osvojit si technologické postupy při práci se stroji a zařízeními.
Motivace žáků:
- vnitřní motivace: získané vědomostí a zručnosti využít v dalších předmětech, odborné praxi a soukromém životě
- vnější motivace: hodnocení žáka (pochvala, povzbuzení.)
Vyučovací metody : Vyučovací metodou určujeme cestu k naplňování cílů vyučování. Jedná se o koordinovaný systém činností učitele (lektora) a studentů, který je zaměřen na dosažení výchovně vzdělávacích cílů za dodržení didaktických zásad. Existuje velmi široká škála vyučovacích metod. Jednotlivé metody se od sebe v určitých aspektech mohou velmi lišit, v jiných mohou být velmi podobné. Neexistuje univerzální metoda a neexistuje ani univerzální dělení výukových metod. Pro každého učitele je ale důležité mít přehled o variantách vyučovacích metod, ze kterých může volit, aby tvořivým způsobem co nejlépe ztvárnil vlastní výuku a dosáhl tak co nejefektivněji stanovených cílů.
Vyučovací metody lze tedy, ačkoliv nedostatečně, dělit podle různých kritérií, např.:
- podle pramene poznání a typu poznatků (slovní, názorné, praktické, ...),
- podle stupně aktivity a samostatnosti studentů (aktivní, pasivní, reproduktivní, produktivní, ...),"

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://www.nuov.cz/kurikulum/co-je-to-kurikulum; http://www.infogram.cz/article.do?articleId=1303.
Práce pro předmět Didaktika technických předmětů - Dubnický technologický inštitút, Dubnica nad Váhom.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b3735917021c.zip (34 kB)
Nezabalený formát:
Technologie_tesarske_prace.doc (128 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse