Teorie práva


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje, a vymezuje základní pojmy, jako je právo, právní řád, prameny práva, právní systém, veřejné, soukromé, hmotné a procesní právo, právní vztahy, funkce a znalost práva. Druhá část se zabývá jinými normativními systémy, a vztahy práva, morálky a státu. Poslední heslo charakterizuje právní stát.

Obsah

1.
Právo
2.
Právní řád
3.
Právo ve smyslu objektivním
4.
Právo ve smyslu subjektivním
5.
Vznik (prameny) práva
6.
Dělení práva
7.
Právní systémy
7.1
Právo kontinentální(evropské)
7.2
Právo angloamerické rozlišující právo
7.3
Právo islámské
7.4
Práva ostatní (diferencovaná)
8.
Veřejné a soukromé právo
9.
Právo hmotné a procesní
10.
Právní vztahy
11.
Znalost práva
12.
Funkce práva
13.
Jiné normativní systémy
14.
Právo a morálka
15.
Právo a stát
16.
Právní stát

Úryvek

“ Dělení práva:

Právní systémy: - právo kontinentální(evropské) členěné na právní oblast románskou
německou a skandinávskou
- právo angloamerické rozlišující právo na anglické a americké
- právo islámské
- práva ostatní (diferencovaná) – hinduistické, židovské, tradiční a
náboženské práva v Africe

Veřejné a soukromé právo
kritérium: postavení subjektů ve vztazích, které jsou regulovány
veřejné – princip subordinace, nadřazenost jednoho subjektu druhému
- nadřízený subjekt je stát, státní orgán, nebo jiná osoba (úřední), vybavená
mocenskými pravomocemi vůči jiným osobám
- zabývá se vztahem jedince a společnosti, (př: správní, trestni právo)
soukromé – princip rovnosti, ekvivalence. Subjekty soukromoprávních vztahů mají
rovné postavení.
(př: já X zaměstnavatel)
Právo hmotné a procesní
hmotné právo – stanovuje, jaká subjektivní práva a povinnosti mají jejich adresáti
(fyzické či právnické osoby, stát a státní orgány)
procesní právo – upravuje formy, jakými mohou být subjektivní práva uplatněna,
jak může být vynuceno splnění určité povinnosti

Právní vztahy

Prvky právního vztahu jsou subjekty(osoby), obsah a objekt právního vztahu
subjekty – občané: fyzické, právnické osoby, stát a státní orgány

Právo je vlastně projev vůle státu a tím, že společnost právo dodržuje či nedodržuje, přejímá či nepřejímá vůli státu.

Znalost práva – je žádoucí- (neznalost neomlouvá), každý nese odpovědnost za své
jednání
Funkce práva – prostředek donucovací, ale zároveň klade meze donucení
= na jedné straně omezení svobody chování subjektů práva,
na druhé straně vymezení a garance určité míry svobody
- můžeme dělat bez hrozby ze sankce vše, co pr. normy nezakazují

Jiné normativní systémy : morálka, spravedlnost, pravidla slušnosti, nábož. prav., …

Právo a morálka – právní normy jsou oficiálně vyjádřena, kdežto morální ne
- v morálce působí morální donucení a to ve formě veř. mínění,
opovržení, povzbuzení
- za porušení právní normy následuje sankce (újma)
Názor, že právo je minimem morálky, je dávno překonaný,
neboť právo je také nástroj řízení státu, v kteréž oblasti
morálka stagnuje."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: lawx0016.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Teorie_prava.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse