Termochemie


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Práce se věnuje problematice termochemie. Seznamuje s jejím předmětem, rozlišuje tepelné reakce, objasňuje termochemické zákony a popisuje způsoby přenosu tepla. Charakterizuje také princip elektrolýzy a acidobazické titrace (které se podrobněji věnuje práce Acidobazické titrace).

Obsah

1.
Termochemické reakce
2.
Tepelné reakce
2.1.
Exotermické
2.2.
Endotermické
3.
Skupenství reaktantů a produktů v termochemické rovnici
4.
Termochemické zákony
4.1.
První termochemický zákon
4.2.
Druhý termochemický zákon
5.
Způsoby přenosu tepla
6.
Elektrolýza
7.
Acidobazické titrace

Úryvek

"Termochemické reakce
Exotermické; endotermické; atermické
Jestliže změny tepla při chemické reakci zapíšeme do chemické rovnice, vznikne termochemická rovnice. Uvolněné nebo spotřebované teplo se označuje jako reakční teplo Qr.
Termochemie se zabývá tepelným zbarvením reakce

Tepelné reakce:
-Exotermické - reakce, při kterých je teplo uvolňováno
C(s) + O2(g) CO2 (g) Qr= -395 kJ.mol-1
-Endotermické - reakce, při které je teplo spotřebováno
CaCO3(s) CaO(s) + CO2(g) Qr= 177,5 kJ.mol-1
Skupenství reaktantů a produktů v termochemické rovnici
Pevné skupenství (s) – solidus; Kapalné skupenství (l) – liquidus; Plynné skupenství (g) – gaseus; Vodný roztok (aq)
C(s) + O2(g) CO2 (g)
Termochemické zákony
1. termochemický zákon
(Laplaceův-Lavoisierův zákon)
Reakční teplo přímé a zpětné reakce je až na znaménko stejné.
Příklad:
2 H2(g) + O2(g) 2 H2O(g) Qr= -457 kJ.mol-1
2 H2O(g) 2 H2(g) + O2(g) Qr= 457 kJ.mol-1

2. termochemický zákon
(Hessův zákon)
Výsledné reakční teplo určité reakce nezávisí na způsobu jejího průběhu, ale pouze na počátečním a konečném stavu.
Příklad:
Oxid uhličitý může vzniknout z uhlíku a kyslíku buď reakcí
C(s) + O2(g) CO2(g) Qr= -395 kJ.mol-1

nebo postupně reakcemi:
C(s) + 1/2 O2(g) CO(g) Qr= -111 kJ.mol-1
CO(g) + 1/2 O2(g) CO2(g) Qr= -284 kJ.mol-1
Qr = Qr1 + Qr2
Přenos tepla probíhá:
1. vedením (kondukcí)– jako tok tepla mezi dvěma dotýkajícími se tělesy od teplejšího ke chladnějšímu (aktivní povrch – atmosféra)
2. výparem – změna skupenství vody z kapalného na plynné za pohlcování energie – pokles teploty vypařujícího povrchu, velmi účinné
3. konvekcí – přenos tepla promícháváním při výstupném pohybu vzduchu
4. sáláním mezi objekty

Elektrolýza
Základem elektrolýzy je pohyb iontů (kationtů a aniontů) v roztoku nebo tavenině.
Kladně nabité ionty se pohybují k záporně nabité elektrodě – KATODĚ.
Záporně nabité ionty se pohybují ke kladně nabité elektrodě - ANODĚ.

Katoda: zinečnaté kationty přijímají elektrony (redukují se) a vzniká kovový zinek
Anoda: jodidové anionty odevzdávají elektrony (oxidují se), vznikají nejprve atomy a potom molekuly jodu

K výrobě kovů – například hliníku
Rudou pro výrobu je bauxit, který obsahuje 40 až 60 % oxidu hlinitého.
K pokovování proti rezavění tzv. (galvanické pokovování)
K čištění kovů

Titrace
Acidobazické stanovení
Acidobazické titrace, jinými slovy také neutralizační, slouží ke stanovení obsahu vodíkových kationtů ve vzorku.
Podstatou stanovení je reakce mezi kyselinou a zásadou.
H+ +OH-=H2O
Konkrétně:
HCl + NaOH → NaCl + H2O
Sledujeme změny pH roztoku v průběhu reakce kyseliny a zásady. Změnu pH v závislosti na objemu přidávaného odměrného roztoku znázorňujeme titrační křivkou."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51ee9e8545665.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Termochemie.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse