Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Testování statistických hypotéz

Testování statistických hypotéz


Kategorie: Statistika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: Práce obsahuje jednotlivé výpočty statistických testů včetně znázornění výpočtu v Excelu. Jsou zde praktické příklady pro lepší pochopení probírané látky, včetně jejich výpočtů. Jsou zde základní pojmy, které potřebujete znát k tomuto tématu, včetně potřebných vzorečků k výpočtu a jejich popisků.

Obsah

1.
Základní pojmy
2.
Testování hypotéz
3.
Parametrické testy
4.
Jednovýběrové testy
5.
Dvouvýběrové testy
6.
Vícevýběrové testy
7.
Neparametrické testy
8.
Test shody
9.
Pořadové testy

Úryvek

"ZÁKLADNÍ POJMY
 2. základní úkol statistické indukce (vedle teorie odhadu) je testování (ověřování) statistických hypotéz
 statistická hypotéza - tvrzení o parametrech rozdělení nebo jeho tvaru
 testování hypotéz se týkají určitého parametru θ (theta) rozdělení základního souboru, tvrdí-li H0, že θ = θ0, alternativní hypotéza může být vymezena takto:
1. H1: θ ≠ θ0 oboustranná alternativa
2. H1: θ > θ0 pravostranná alternativa
θ < θ0 levostranná alternativa
 nulová hypotéza - vždy tvrzení o shodě (rovnosti)."

Poznámka

Práca obsahuje obrázky, tabulky a výpočty o rozsahu cca 17 stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56efd9e21d4.zip (1124 kB)
Nezabalený formát:
Testovani_statistickych_hypotez.doc (1544 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse