Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Transport látek buňkou

Transport látek buňkou


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z gymnázia popisují transport látek buňkou. Je zde vystižena podstata těchto dějů jak z fyzikálního hlediska, tak z hlediska energetického. V závěru je popsán speciální typ aktivního transportu a to je, Na-K pumpa. Vše je doplněno názornými obrázky.

Obsah

1.
Pohyb v membráně
2.
Příjem a výdej látek buňkou
2.1
Z fyzikálního hlediska
2.1.1.
Přímo přes membránu
2.1.2.
Pomocí membránových proteinů
2.1.3.
Prostřednictvím membránových váčků
2.2.
Podle energetických požadavků
2.2.1.
Pasivní transport
2.2.2.
Aktivní transport
3.
Na-K pumpa

Úryvek

" Transport látek buňkou

- pro transport látek buňkou má největší význam buněčná membrána

POHYB V MEMBRÁNĚ
1. Fosfolipidy- a) vertikální pohyby→ rotační, vertikální nebo flip-flop přesmyky (převrácením o 180°)
b) horizontální pohyby→ je to pohyb v jedné vrstvě; vyměňování míst
2. Bílkoviny- a) migrace
b) syntéza a zánik
PŘÍJEM A VÝDEJ LÁTEK BUŇKOU
•Z FYZIKÁLNÍHO HLEDISKA: (Jak konkrétně přechází látka přes membránu?)
1. Přímo přes membránu (mezi fosfolipidy)
difuze= pohyb z místa z větší koncentrací do místa s nižší koncentrací (dané látky)
osmóza= zvláštní typ difuze, kdy se rozpouštědlo (nejčastěji voda) pohybuje přes semipermeabilní
membránu z místa s nižší koncentrací, do místa s vyšší koncentrací

2. Pomocí membránových proteinů
- 2 typy: a) kanál→ ionty a AMK

b) přenašeč→ glukóza a nukleotidy
přenos látek- změnou konformace bílkovinného řetězce
- otočením v membráně

3. Prostřednictvím membránových váčků
- přenášejí neurotransmitery, proteiny, HDL, LDL, viry
a) exocytóza→ výdej látek pomocí membránových váčků (př. Inzulin, testosteron)
- látky fyziologicky významné, odpadní látky

b) endocytóza→ fagocytóza- pevné látky, nejčastěji potrava (leukocyty, prvoci)
→ pinocytóza- kapalné látky, příjem tekutin
•PODLE ENERGETICKÝCH POŽADAVKŮ
1. Pasivní transport (bez potřeby ATP)
- prostá difuze, osmóza nebo usnadněná difuze
- musí být splněny podmínky transportu po koncentračním spádu (vyšší koncentrace→ nižší
koncentrace) = rozdíl koncentrací dané látky na obou stranách membrány
(koncentrační spád=chemický gradient)
2. Aktivní transport (potřeba ATP)
- je potřeba přenašeče = membránový protein
- přenos vždy proti chemickému gradientu (koncentračnímu spádu)
a) primární aktivní transport→ energie z ATP využita přímo v místě transportu
- protonová pumpa (protein)

b)sekundární aktivní transport (spřažený)

- energie pro transport určité látky proti koncentračnímu spádu není brána z ATP, využívá se
energie pomocného iontu, který je s touto látkou transportován prvním přenašečem
- je potřeba vracet pomocný iont na jiném místě membrány zpět, využívá se při tom jiný
přenašeč a energie z ATP
- symport= pomocný iont a přenášené látky jsou přenášeny stejným směrem (př. dutina střeva-
buňka střeva)
- antiport= pomocný iont a přenášená látkou putují přes membránu opačným směrem


POZN: příklad speciálního primárního aktivního transportu je Na-K pumpa→ 1 molekula ATP je využita, při čemž se transportují tři sodné ionty proti koncentračnímu spádu ven z buňky a dva draselné kationty po koncentračním spádu (důležité pro přenos nervového vzruchu)"

Poznámka

Součástí práce jsou obrázky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a33904b6ed9.zip (101 kB)
Nezabalený formát:
Transport_latek_bunkou.doc (143 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse