Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Trh a jeho zákony

Trh a jeho zákonyKategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce popisuje základní ekonomické systémy, rozdělení trhu, účastníky trhu a hlavní činnosti podniku.

Obsah

1.
Teorie

Úryvek

"Ovlivňování tržního hospodářství státem
- nevýhodou tržního systému je, že není schopen řešit procesy přerozdělování (jak mají přežít nemocní, děti, starci, kteří nemohou pracovat) ani případy selhání trhu (monopoly, externality, veřejné statky, …)
- proto ve většině vyspělých zemí neexistuje čistě tržní ekonomika, ale ekonomika smíšená, protože některá ekonomická rozhodnutí přijímá stát. Účast státu se zaměřuje především:
- na ochranu tržního prostředí - stát vydává zákony, jimiž vytváří právní vztahy mezi účastníky hospodářského koloběhu a dohlíží na jejich dodržování (zákony, které upravují vznik, fungování a zánik podniků a ostatních organizací, zákony vztahující se k zaměstnancům, spotřebitelům apod. - obchodní zákoník, živnostenský zákon, zákon o bankách, zákon o hospodářské soutěži, celní zákon, zákoník práce, zákon na ochranu spotřebitele … a mnoho dalších)
- na udržování rovnoměrného vývoje ekonomiky - stát svými zásahy se snaží zmírnit hloubku výkyvů hospodářského cyklu (vlnovka má menší vlnky, hlavně měnová a fiskální politika)
- na ochranu životního prostředí - výroba často vyvolává vznik odpadů (znečištění vody, vzduchu, půdy), jejichž odstranění nebo omezení vyžaduje vynaložení dodatečných nákladů. Proto by je podniky samy dobrovolně neřešily. Stát proto vydává zákony, které nařizují, zakazují nebo omezují určité chování (zákon o ukládání odpadů, zákon o ochraně vody a ovzduší), na jejich základě ukládá finanční postihy.
- na poskytování veřejných statků a služeb - jde o statky a služby, z nichž má prospěch obyvatelstvo i podniky. Patří sem - věda a výzkum, vzdělávání, obrana státu, osvětlení ulic, čištění a údržba cest, … Poskytují je převážně neziskové organizace.
- na péči o sociálně slabší skupiny obyvatelstva - trh odměňuje silné, zdravé, schopné, nadané, pracovité, dravé, úspěšné. Ne všichni jsou takoví. Ti slabší mohou být diskriminování a mohou se octnout v nouzi. Stát jim pomáhá několika způsoby - různými sociálními dávkami, vzdělávacími a rekvalifikačními kurzy.

Hlavní činnost podniku
= je to taková činnost, na kterou je vystaveno živnostenské oprávnění nebo která je uvedena v obchodním rejstříku, může to být výroba, obchod, služby, veřejná správa

1) výrobní činnost
Výrobní proces = veškeré činnosti, které vedou k hotovému výrobku
Zahrnuje:
- základní procesy = zpracování materiálu na výrobek (vlastní výroba)"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: trh_a_jeho_zakony.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Trh_a_jeho_zakony.doc (82 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse