Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Trh a jeho zákony

Trh a jeho zákony


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky z hodin ekonomie, které pojednávají o základech trhu a jeho zákonech. Probíhá ekonomické systémy, tržní mechanismy atd.

Obsah

1.
Ekonomické systémy
1.1.
Tradiční ekonomika
1.2.
Příkazová ekonomika
1.3.
Tržní ekonomika
2.
Tržní ekonomika
3.
Tržní mechanismus
3.1.
Poptávka
3.2.
Nabídka
4.
Trh
5.
Tržní cena
6.
Tržní rovnováha
7.
Posuny poptávkové a nabídkové křivky
8.
Úloha státu

Úryvek

"Ekonomické systémy
- tradiční ekonomika
o charakteristická pro málo rozvinuté země (obyvatelé se obvykle živí zemědělstvím a rybolome)
o nízká produkce – pouze pro vlastní obživu
o otázka je řešena na základě tradice
- příkazová (centrálně plánovaná)
o charakteristická pro socialistické země
o vypracovány směry a tempa rozvoje NH podle pokynů politického vedení
o centrálně se stanovují ceny, podniky jsou ve státním a družstevním vlasnictvím
o statky nižší tehnické úrovně, horší jakosti (-nižší cena) -> prohlubování nepříznivého stavu a následná zaostalost států
- ttržní ekonomika
TRŽNÍ EKONOMIKA
- není určováno, jaké výrobky a služby a jakým způsobem se mají vytvářet, komu a za jaké ceny je prodávat – rozhodní na kupujících a prodávajících
- stát vytváří právní rámec pro podnikání a různá opatření
- lidé vlastní majetek a užívají ho k podnikání s cílem zisku
- výrobci vytvářejí zboží, které zákazníci požadují a prodávají je za ceny, které jsou zákazníci ochotni zaplatit
- snaha dosáhnout zisku vede výrobce ke konkurenci
- předpoklady pro existenci tržní ekonomiky:
o soukromé vlastnictví prostředků určených k podnikání
o volný pohyb cen
o konkurence
o snaha lidí, kteří podnikají, dosáhnout zisku
TRŽNÍ MECHANISMU
- automatické vyrovnávání nabídky a poptávky – snaha trhu dosáhnout N=P
- určí se cena zboží -> pokud je vysoká, kupující nenakupuje -> prodávající je nucen snížit cenu zboží -> kupující začne nakupovat zboží za nižší cenu -> prodávající zvýší cenu
- POPTÁVKA
o Souhrn zboží, které si kupující chtějí koupit za určitou cenu, v určitém čase a místě
o Zákon klesající poptávky – s rostoucí cenou poptávka klesá
- NABÍDKA
o Souhrn zvoží, které prodávající nabízí za určitou cenu, v určitém místě a čase
o Zákon rostoucí nabídky – s rostoucí cenou nabídka roste
- Při střetávání nabídky a poptávky dochází k pohybu cen
o Převyšuje-li poptávka nabídku-> cena stoupá
o Převyšuje-li nabídka poptávku-> cena klesá
- Výrobce, který není schopen obstát v soutěži s ostatními, zaniká
TRH
- místo, kde se poptávka střetává s nabídkou
- dochází ke směně zboží
- dělení trhu:
o z hlediska území – místní, národní, regionální, světový
o z hlediska věcného – trh výrobků a služeb, finanční trh, trh půdy
- účastníci trhu:
o podnik (pro výrobu statků potřebuje materiál, pracovní sílu, prostory, stroje..)
o obyvatelstvo (nakupuje statky a služby, nabízí pracovní sílu)
o stát (jejich činnost je placena ze státního rozpočtu)
- TRH NASYCENÝ: N>P – zboží dostatek
- TRH NENASYCENÝ: N cena regulovaná"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52ec0a90e12b2.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Trh_a_jeho_zakony_.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse