Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Třicetiletá válka

Třicetiletá válka


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Poznámky v základních bodech popisují charakter a etapy třicetileté války. Na závěr se dostávají i k průběhu a závěrům mírových jednání.

Obsah

1.
Typ konfliktu
2.
Časové zařazení
3.
Dánská válka
4.
Švédská válka
5.
Závěr konfliktu
6.
Mírová jednání

Úryvek

"Třicetiletá válka

 byl to konflikt náboženský a zároveň mocenský
 náboženský konflikt zejména uvnitř Říše
 na počátku 17. stol. vznik Protestantské unie a Katolické ligy
 do čela Unie se postavil Friedrich Falcký (pozdější český král) a získala příslib podpory Nizozemí, Anglie a Francie
do čela Katolické ligy se postavil bavorský vévoda s podporou Španělska (španělských Habsburků) a Rakouska (rakouských Habsburků)
 probíhala v letech 1618 až 1648
 probíhala v několika fázích
 1. fáze: české stavovské povstání proti králi
 dále se výrazně do konfliktů zapojilo Dánsko, Švédsko, Španělsko, Francie a Svatá říše římská v čele s císařem
 česká válka probíhá v letech 1618-1620
 stavovská vojska jsou poražena císařem a bavorským vévodou na Bílé hoře a následně byly zplundrovány obě Falce
 jako pomsta Friedrichovi za obsazení českého trůnu

 dánská válka: vystoupení dánského krále - protestanta jako reakce na úspěchy katolíků v Evropě
 byl rychle poražen zejména díky císařskému vojevůdci Albrechtu z Valdštejna
 osobnost Albrechta z Valdštejna
 český šlechtic
 skvělý vojevůdce
 skvělý organizátor a podnikatel
 pro údajnou zradu císaře byl v Chebu zavražděn (1634)
 (1629) byl uzavřen mír s tím, že se dánský král vzal dalších výbojů a za to mu zůstal trůn
 švédská válka od vylodění Švédů - protestantů v čele s králem Gustavem II. Adolfem (1630) na severu dnešního německo - polského pomezí
 Švédsko bylo relativně prosperující stát – např. sedláci byli většinou v postavení svobodných lidí
 vystoupilo hlavně díky podpoře Francie, která švédská vojska z velké části platila (proti Habsburkům)
 většina armád v této době byla žoldnéřská
 Švédové působili v Říši i v zemích Koruny české a to až do konce války - snažili se získat co nejlepší výchozí pozici pro mírová jednání
 dosáhli mnoha vítězství – např. v bitvě u Jankova (ve středních Čechách)
 v nerozhodné bitvě u Lützenu (Sasko) roku 1632 zemřel Gustav II. Adolf
 dobyli např. Olomouc, ale nedobyli Brno a Prahu
 vpád Sasů (protestantů) do Čech roku 1631 – pouze na krátký čas se do vlasti vrátili exulanti (byli sundány z mostecké věže hlavy popravených pánů)
 pražský mír roku 1635 – české země definitivně ztratili obě Lužice
 díky těmto výbojům se do Švédska dostali významné památky z kontinentu – např. Kodex Gigas z Čech
 závěr konfliktu: vstupuje také Francie
 až poté, co byl vyřešen konflikt s hugenoty
 dobytí jejich poslední pevnosti La Rochelle (1628)
 až roku 1659 ukončil mír konflikt Francie a Španělska - znamenal konec Španělska jako velmoci a velmocenský nástup Francie
 mírová jednání - vestfálský mír (1648)
 ve městech Osnabrück a Münster ve Vestfálsku (severozápad Německa)
 ukončil také konflikt Španělska a Nizozemí (potvrzení nizozemské samostatnosti)
 potvrdil zásadu cuius regio, eius religio - čí vláda, toho náboženství (augsburgský nábožeský mír)
 obecně se stal počátkem nástupu absolutismu v evropských monarchiích – např. u nás, ve Francii Ludvíka XIV.
 evropskou mocností se stává také Švédsko
 Říše se stává svazkem nezávislých států – předurčení k jejímu pozdějšímu zániku
 je to také mezník přechodu od žoldnéřských vojsk ke stálým armádám"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51e3dbb2daa08.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Tricetileta_valka.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse