Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Účetní závěrka a uzávěrka

Účetní závěrka a uzávěrka


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje detailní postup účetní závěrky a uzávěrky. Rozebírá legislativní úpravu, plánování jednotlivých fází pracovního postupu, audit, rozvahu, výkaz zisku a ztrát a jiné i s příklady.

Obsah

1.
Legislativní úprava (zákon o účetnictví, zákon o dani z příjmu)
2.
Plánování jednotlivých fází pracovního postupu
3.
Audit a zveřejnění účetní závěrky
4.
Přehled používaných účetních předkontací v rámci účetní uzávěrky
5.
Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, sestavování příloh k účetní závěrce

Úryvek

"Účetní závěrka
Účetní závěrku upravují tyto předpisy:
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení č. 563/1991 Sb.
Obsah účetní závěrky podle § 18 zákona o účetnictví
a. rozvaha (bilance)
b. výkaz zisků a ztrát
c. příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod písmeny a) a b)
Volitelnými částmi účetní závěrky jsou přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Společnosti (kromě a.s.), které nemají povinnost auditované účetní závěrky, ji mohou sestavovat ve zjednodušeném rozsahu.
Náležitosti účetní závěrky
a. jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název účetní jednotky; sídlo nebo bydliště a místo podnikání
b. identifikační číslo, pokud je má účetní jednotka přiděleno,
c. právní formu účetní jednotky,
d. předmět podnikání,
e. rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje,
f. okamžik sestavení účetní závěrky,
g. podpisový záznam statutárního orgánu nebo podpisový záznam účetní jednotky
Ověřovací povinnost
Účetní závěrku musí mít povinně ověřenou auditorem obchodní společnosti a družstva, které splnily alespoň dvě z následujících kritérií a a.s., které splnily alespoň jedno:
 bilanční suma převyšuje 40 milionů Kč
 roční úhrn čistého obratu přesahuje 80 mil. Kč
 průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50
Auditorský výrok může mít čtyři stupně:
 bez výhrad
 s výhradou
 záporný výrok
 odmítnutí výroku"

Poznámka

OA Ústí nad Labem, Práce obsahuje tabulky, příklady o rozsahu cca 7 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x548408e0d37b3.zip (5732 kB)
Nezabalený formát:
Ucetni_uzaverka_a_zaverka___scripta.pdf (6253 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse