Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Účetnictví - tahák

Účetnictví - tahák


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tahák z účetnictví velmi povrchně definuje účetnictví, vyjmenovává jeho charakteristické rysy, funkce a zásady. Popisuje aktiva a pasiva. Zmiňuje vliv hospodářských operací na rozvahu, i změny vedoucí ke vzniku nákladů a výdajů. Seznamuje s metodickými prvky účetnictví a účetním deníkem.

Obsah

1.
Účetnictví
1.1.
Charakteristické rysy účetnictví
1.2.
Funkce účetnictví
1.3.
Zásady účetnictví
2.
Aktiva
2.1.
Stálá aktiva
2.2.
Oběžná aktiva
3.
Pasiva
3.1.
Dluhy
4.
Vliv hospodářských operací na rozvahu
5.
Změny vedoucí ke vzniku nákladů a výdajů
6.
Metodické prvky účetnictví
7.
Deník

Úryvek

"Účetnictví – význam – proces zápisu, klasifikace, sumarizování, vykazování a výkladu finanč. údajů dané organizace. Písem. zaznamenávání informací o hospodář. jevech podniku v peněž. jednotkách. Charakteristické rysy UCE – úplnost ve sledování hospod. jevů, nepřetržitost z hlediska času, uspořádanost, uzavřenost a systémovost z hlediska věcného. Funkce UCE – informační, registrační, důkazní, daňové, řídící, rohodovací, kontrolní. Zásady UCE – Věrné zobrazení skutečnosti, zásada ÚJ, zásada neomezeného trvání, zásada nezávislosti účet. období, zásada vymezení okamžiku realizace, zásada bilanční kontinuity, zásada stálosti metod, zásadaq opatrnosti, zásada oceňování v historic. cenách, zásada zákazu kompenzace, zásada měření pomocí peněž. jednotky.
Aktiva – Co mám? Vložené prostředky, výsledky minulých událostí, v budoucnu přinesou ekonomic. Prospěch, jsou plně pod kontrolou podniku, jsou ocenitelné. Položka aktiv je důsledkem hospodář. operací uskutečněných v minulosti. Aktiva dělíme na stálá aktiva ( slouží dlouhodobě, spotřebovává se postupně, neoběžný, fixní, stálý, postupné předávání své hodnoty, dlouhodobé či trvalé používání, zachovává původní hodnotu) . Oběžná aktiva – spotřebuje se najednou ( krátkodobý charakter, spotřebovává se najednou, neustále v pohybu, mění svou podobu, koloběh oběž. majetku).
Pasiva – vlastní zdroje ( základní kapitál, zisk, fondy ), cizí zdroje ( dluhy a rezervy ). Dluhy – současné závazky podniku, které pocházejí z minulých událostí a u nichž se očekává, že jejich vyrovnání vyústí do snížení prostředků ztělesňujících ekonomický prospěch.

Bilanční kontinuity – návaznost KS a PS.
Vliv hospodářských operací na rozvahu
Změna Aktiva Pasiva Vliv na celk. stav rozvahy
1 A + A nezměn. Stejný
2 nezměn. P + P - Stejný
3 A + P + Zvýší
4 A - P - Sníží
Změny vedoucí ke vzniku N a V
1. Zvýšení A a vznik V A+ V-
2. Zvýšení P a vznik N N+ P-
3. Snížení A a vznik N N+ A-
4. Snížení P a vznik V P- V+"

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.
Práce obsahuje překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: afin_uce0002.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Ucetnictvi_tahak.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse