Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Účtová osnova pro podnikatele

Účtová osnova pro podnikatele


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o seznam kódů jednotlivých účtových tříd platných od 1. 1. 2001.

Úryvek

"Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek

01 Dlouhodobý nehmotný majetek
010 Dlouhodobý nehmotný majetek
011 Zřizovací výdaje
012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013 Software
014 Ocenitelná práva
018 Drobný dlouhodobý nehmotný
majetek
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

02 Dlouhodobý hmotný majetek - odpiso-vaný
021 Stavby
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
025 Pěstitelské celky trvalých porostů
026 Základní stádo a tažná zvířata
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

03 Dlouhodobý hmotný majetek - neodpi-sovaný
031 Pozemky
032 Umělecká díla a sbírky

04 Pořízení dlouhodobého nehmotných a hmotného majetku
040 Pořízení dlouhodobého nehmotných a hmotného majetku
041 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
042 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

06 Dlouhodobý finanční majetek
061 Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem
062 Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem
063 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady
066 Půjčky podnikům ve skupině
067 Ostatní půjčky
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek

07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
070 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
071 Oprávky ke zřizovacím výdajům
072 Oprávky k nehmotným výsledkům z výzkumu a vývoje
073 Oprávky k software
074 Oprávky k ocenitelným právům
078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
081 Oprávky ke stavbám
082 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
086 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku"

Poznámka

Některé informace již nemusí být aktuální.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: afin_uce0006.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Uctova_osnova.doc (63 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse