Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Umberto Eco: Skeptikové a těšitelé - rozbor knihy

Umberto Eco: Skeptikové a těšitelé - rozbor knihy


Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o rozbor díla Skeptikové a těšitelé od italského autora Umberta Eca. Popisuje hlavní myšlenky knihy, přičemž je doplňuje o vlastní poznatky. Zaměřuje se především na masovou kulturu, její definici, rozbor jejích projevů a analýzu nevkusu a kýče. Závěr práce obsahuje vlastní názor na toto dílo.

Obsah

1.
Umberto Eco
2.
Skeptikové a těšitelé
2.1
Masová kultura
2.2
Analýza nevkusu a kýče
2.3
Projevy masové kultury
2.4
Vliv technologiím kulturu
3.
Vlastní názor na knihu
3.1
Ústřední myšlenka knihy
4.
Literatura

Úryvek

"Umberto Eco, italský sémiolog, estetik, filosof a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších představitelů postmoderny a avantgardy 60. let 20. století, se narodil 5. ledna 1932 v Alessandrii. Ve svém díle se zabývá studiem středověké estetiky a kultury. Je autorem pěti významných románů a bezpočtu vědeckých děl a esejů. Kniha Skeptikové a těšitelé je kniha plná esejů o masové kultuře. Byla poprvé vydána v roce 1964, do češtiny však byla poprvé přeložena až v roce 1995 Zdeňkem Frýbortem. Následující rozbor vychází z knihy vydané nakladatelstvím Argo v roce 2006 v překladu téhož spisovatele.
Polovina 60. let dvacátého století je obdobím šíření a sílícího vlivu masové kultury. A právě tímto se Eco ve své knize zabývá. Podniká sondu do skutečné hloubky této problematiky a pokouší se najít nástroje, pomocí kterých by se daly analyzovat produkty výše zmiňované kultury. Eco tak vytvořil dílo, které je velmi aktuální i dnes, ačkoli hodnota praktických příkladů již je poněkud diskutabilní, neboť dnešní generace čtenářů zná některé z nich jen okrajově a některé dokonce vůbec.
První oddíl knihy se zabývá samotnou definicí masové kultury. Inspirován Mac Donaldem, Eco dělí kulturu na masovou (bezhodnotnou), vysokou (opravdovou) a střední (konzumní). Kritizuje ale MacDonaldův názor, že kultura je dána třídním rozvrstvením, což považuje za příliš striktní. Eco tedy sám definuje masovou kulturu jako konzumovatelnou a srozumitelnou pro široké skupiny, tedy jako jakýsi opak nenáročné avantgardy. Nechává tak dostatečný prostor samotnému čtenáři, aby si vytvořil svůj vlastní názor.
Eco rozděluje lidi podle postojů k masové kultuře na skeptiky a těšitele, jak nám napovídá samotný název knihy. Ti první se soustředí jen na to nejhorší a odmítají tuto kulturu s pocitem, že jsou vyvolení. Druzí jsou skutečnou součástí masové kultury a snaží se ji bránit. Spisovatel sám se neřadí ani k jedné skupině a odkazuje se na to, že masová kultura má svá pozitiva i negativa.
Další významnou „kapitolou“ knihy je analýza nevkusu a kýče. Autorův postoj asi nejlépe vystihne tato citace: „… nevkus v umění záleží na prefabrikaci a vnucení efektu konzumentu.“ Vystihuje tak nejen oba dva pojmy, ale i masovou produkci. Rozdíl mezi uměním a kýčem je pak podle autora dán tím, že zatímco umění vytváří příčiny pro efekt, kýč servíruje rovnou efekt. Eco odmítá pouze takovou masovou kultura, která vystupuje jako umění. Přiznává jí relaxující hodnotu.
Od zhruba druhé třetiny knihy se autor věnuje samotnému rozboru projevů masové kultury. Pokouší se vždy ve výsledku dobrat jakéhosi zobecnění. V tomto ohledu se pro mne osobně stala nejzajímavější kapitola Četba Steva Canyona, analyzující komiks vydávaný ve čtyřicátých letech minulého století.
Typickým znakem hrdiny masově zaměřené četby je nekonkrétnost, hrdina není člověk, ale pouze reprezentant daného typu (na příklad femme fatale, super hrdina apod.). Dokonce lze vysledovat, že vzniká literární produkt – místo neboli topos, které je volně použitelné a srozumitelné všem, kteří se s ním již setkali. Slouží čtenáři k usnadnění porozumění a autorovi k dojmu celistvosti. Eco tak svým způsobem obhajuje kýč, který právě zde poskytuje již zmiňovaný relax – napětí je vyvážené předem známým schématem. Poukazuje na to, že lidé mají rádi vlastně nezajímavé věci, což je v pořádku, pokud se je nesnaží vydávat za opravdové umění. Příčinu takového úspěchu masových kulturních produktů vidí spisovatel v potřebě jistoty čtenářů, v hladu po redundanci. A k tomu je právě zapotřebí jistý stereotyp. Podobným způsob se Eco staví i k ostatním médiím. Zaobírá se vznikem alternativní reality, která média vytvářejí, ale lidé se k ní chovají postupem času jako ke skutečné."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4cb82f2904ff7.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Umberto_Eco_Skeptikove_tesit.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse