Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Úmluva o právech dítěte

Úmluva o právech dítěte


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce shrnuje základní ustanovení Úmluvy o právech dítěte. V úvodu je nastíněn vývoj vzniku Úmluvy. Dále jsou uděleny pokyny, jak s Úmluvou nakládat ve školách. V závěru je pak zmíněna instituce, která má na dodržování práv dětí v jednotlivých státech dohlížet.

Obsah

1.
Vznik
2.
Škola
2.1
Školní řád
3.
Práva
4.
Doplnění
5.
Výbor pro práva dítěte

Úryvek

„446 ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE - 2
DOPLŇUJE LIST č.445
-právo duševně či tělesně postižených dětí požívat plného a řádného života v podmínkách zabezpečujících důstojnost a umožňujících aktivní účast dětí ve společnosti
-právo postižených dětí na zvláštní péči
-právo postižených dětí na pomoc pokud možno bezplatnou, s ohledem na finanční zdroje rodičů, která je určena k zabezpečení účinného přístupu postiženého dítěte ke vzdělání, zdravotní a rehabilitační péči, přípravě pro zaměstnání a to způsobem vedoucím k dosažení co největšího zapojení dítěte do společnosti a rozvoje jeho osobnosti
-právo na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně zdravotního stavu, na využívání léčebných a rehabilitačních zařízení
-právo každého dítěte na výhody sociálního zabezpečení
-právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj
-právo dítěte na odpočinek a volný čas, na účast ve hře a oddechové činnosti
-právo na ochranu před hospodářským vykořisťováním, před vykonáváním prací, které by mohly být nebezpečné, škodlivé zdraví a celkovému rozvoji
-žádné dítě nesmí být nezákonně či svévolně zbaveno svobody
-pokud je obžalováno či obviněno z porušení trestního práva, má být považováno za nevinné až do doby, kdy je mu zákonem prokázána vina. Má právo být okamžitě informováno o obviněních, právo na rozhodnutí věci před nestranným soudem v přítomnosti právního zástupce.
Smluvní státy provádějí a zajišťují zejména: Pro všechny děti bezplatné a povinné základní vzdělání. Podněcují rozvoj různých forem středního vzdělání a zpřístupňují vysokoškolské. Činí opatření k tomu, aby kázeň ve škole byla zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností dítěte. Výchovu zaměřenou na posilování úcty k lidským právům a základním svobodám. Výchovu zaměřenou na posilování úcty k rodičům dítěte, ke své vlastní kultuře, jazyku a národním hodnotám. Přípravu dítěte na zodpovědný život ve svobodné společnosti v duchu porozumění, míru, snášenlivosti, rovnosti pohlaví a přátelství mezi všemi národy, etnickými, národnostními a náboženskými skupinami. Výchovu zaměřenou na posilování úcty k přírodnímu prostředí. Stanoví nejnižší věkovou hranici pro vstup do zaměstnání. Chrání před nezákonným užíváním narkotických látek. Chrání před všemi formami sexuálního vykořisťování a zneužívání. Chrání před mučením nebo jiným nelidským a krutým zacházením. Stanovují nejnižší věkovou hranici, před jejímž dosažením se děti považují za nezpůsobilé porušit trestní právo. Chrání dítě před všemi formami diskriminace, které vyplývají z postavení, činnosti, vyjádřených názorů nebo přesvědčení jeho rodičů. Podporují hromadné sdělovací prostředky k šíření materiálů dětem prospěšným, knih pro děti. Snižují kojeneckou a dětskou úmrtnost, zajišťují nezbytnou lékařskou pomoc a zdravotní péči pro všechny děti.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: ahum_lawx0040.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Umluva_o_pravech_ditete.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse