Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Úmluva o právech dítěte

Úmluva o právech dítěte


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve charakterizuje, co je to Úmluva o právech dítěte, kdy jsme ji ratifikovali a k čemu nás ratifikace zavazuje. Poté velmi stručně, v heslech, vyjmenovaná práva dítěte.

Obsah

1.
Úmluva o právech dítěte
2.
Práva dítěte (vyjmenování)

Úryvek

"Úmluva o právech dítěte (zkrácené znění)

Úmluva o právech dítěte byla jednohlasně schválena Valným shromážděním OSN v listopadu 1989.V únoru 1991 se k ní přihlásila tehdejší Česká a slovenská federativní republika. Po rozpadu Federace přijala Úmluvu i Česká republika.Podpisem Úmluvy se stát zavazuje, že bude respektovat a zabezpečovat práva stanovená Úmluvou, a to každému dítěti, bez jakékoliv diskriminace.Podle této Úmluvy je dítětem každý lidský tvor do 18 let, pokud není věk dospělosti stanoven jinak zákony té země.Ustanovení Úmluvy mají vyšší právní moc, nežli zákony domácí, jsou tedy "platnější".Podpisem Úmluvy se stát zavázal, že bude tuto Úmluvu nejen dodržovat, ale že bude o ní informovat nejen děti, ale i celou veřejnost a že se jí bude řídit ve všech záležitostech, kteří se týkají dětí.

Práva dítěte daná Úmluvou:

Každé dítě má právo na život, na jméno, na státní příslušnost.
Pokud je to možné, má každé dítě právo znát své rodiče a má právo na jejich péči.Má právo stýkat se s oběma rodiči.
Každé dítě má právo svobodně vyjadřovat své názory (v mezích slušnosti) a to na všechny záležitosti, které se jej týkají.Názorům dítěte se musí věnovat patřiční pozornost.Dítě má právo na svobodu projevu.
Každé dítě má právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky bez ohledu na hranice.
Každé dítě má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, má právo se sdružovat a pokojně shromažďovat.
Žádné dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého života, rodiny, domova, korespondence.Nesmí být vystaveno útokům na svou čest a pověst.
Stát činí všechna opatření k ochraně dětí před tělesným či duševním násilím,urážením či zneužíváním, trýzněním či vykořisťováním.
Každé dítě má právo na zdraví a na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj.K tomu činí stát opatření k zajištění lékařské a zdravotní péče, k potírání nemocí a podvýživy, k tomu, aby všechny děti měly dostatek výživné stravy a čisté pitné vody.Rodiče jsou odpovědni za to, aby v rámci svých schopností a možností svým dětem takovou životní úroveň zajistili. "

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: lawx0010.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Umluva_o_pravech_ditete.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse