Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Úředníci územních samosprávných celků

Úředníci územních samosprávných celků


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se v odrážkách věnuje právnímu ukotvení problematiky pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků. Vymezuje základní pojmy, popisuje vznik daného pracovního poměru, povinnosti úředníka a prostor má také otázka prohlubování jeho kvalifikace. Poslední úsek pak v návaznosti na předešlý bod dodává informace o akreditaci vzdělávacích institucí.

Obsah

1.
Úředníci územních samosprávných celků
1.1.
Právní prameny, předmět úpravy
1.2.
Vymezení pojmů
1.3.
Vznik pracovního poměru úředníka, veřejná výzva, výběrové řízení
1.4.
Povinnosti úředníka
1.5.
Prohlubování kvalifikace
1.5.1.
Vstupní vzdělávání
1.5.2.
Průběžné vzdělávání
1.5.3.
Zvláštní odborná způsobilost
1.5.4.
Zkouška
1.5.5.
Osvědčení
2.
Akreditace vzdělávacích institucí nebo vzdělávacích programů
2.1.
Akreditační komise

Úryvek

"Právní prameny

- Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků


Předmět úpravy

- upravuje pracovní poměr úředníků územních samosprávných celků a jejich vzdělávání
- na pracovněprávní vztahy úředníků územních samosprávných celků se vztahuje zákoník práce


Vymezení základních pojmů

- územním samosprávným celkem je obec a kraj
- úřad = obecní úřad, městský úřad
- správními činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí plnění úkolů v samostatné nebo přenesené působnosti územního samosprávného celku
- úředník = zaměstnanec podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního nebo městského úřadu
- vedoucím úředníkem = vedoucí úředník, který vykonává funkce tajemníka obecného úřadu, ředitel krajského úřadu
- v obcích, městských obvodech, kde není tajemník, plní úkoly vedoucího úřadu starosta


Vznik pracovního poměru úředníka, veřejná výzva, výběrové řízení:

Pracovní poměr
Vznik
- fyzická osoba:
• státní občan ČR
• věk 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• je bezúhonná
• ovládá jednací jazyk

- předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu: fyzická osoba, která splňuje předpoklady a má tříletou praxi

Veřejná výzva
- uzavření pracovní smlouvy se zájemcem musí předcházet veřejná výzva k přihlášení zájemců

Veřejná výzva obsahuje:
a) název územního samosprávného celku
b) druh práce a místo výkonu práce
c) předpoklady
d) jiné požadavky územního samospráv. celku
e) výčet dokladů
f) platovou třídu
g) lhůtu pro podání přihlášky,
h) místo a způsob podání přihlášky
i) adresu, na kterou se přihláška odesílá"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f7d9d16f423a.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Urednici_uzem_samosprav_celku.doc (86 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse