Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ústavně-právní aspekty právní úpravy registrovaného partnerství v ČR

Ústavně-právní aspekty právní úpravy registrovaného partnerství v ČR


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zamýšlí nad účelností či zbytečností registrovaného partnerství a jeho ústavně-právním základem v kontextu právního řádu ČR. Nejprve vysvětluje obecnou roli státu v soustavě občanských práv a svobod. Touto optikou poté hledí na práva jinak sexuálně orientovaných minorit.

Obsah

1.
Role státu v soustavě občanských práv a svobod
2.
Pojem svoboda
3.
Registrované partnerství

Úryvek

"Teoretická východiska postavení občana ve státě, úvahy nad potřebou poskytnutí ochrany menšinám v souladu s ústavními principy demokratického a právního státu
J. Harvánek ve své Teorii práva vymezuje dvojí roli státu takto: „ Stát jednak reprezentuje obecný, veřejný zájem, jednak je garantem výkonu a ochrany demokratických práv a svobod. Moc státu se opírá v daleko větší míře o spontánnost a sociálně nutný souhlas než o státně organizovaný nátlak. Společnost působí v různých formách na individuální chování, avšak stát musí toto chování do určité míry regulovat, je tedy s jednotlivými příslušníky spjat i jako s bytostmi sociálními.“
Z tohoto pohledu je zřejmé, že v případě přístupu k menšinám by měl stát reprezentovaný v tomto případě zákonodárcem, respektovat i společenské klima vytvořené převažujícími postoji a ztotožněním se občanů s nutností právní úpravy daného právního institutu.
Obdobným způsobem se ke státu staví i Přibáň ve svém díle Suverenita,... který chápe stát jako „sociální organizaci, která si vytváří pro své potřeby určitý právní řád, pro jehož tvorbu a trvání je podstatné opinio necessitatis, tedy souhrn všech ve společnosti existujících názorů o tom, co právem je a co není. Právní předpis je potom textem, ve kterém jsou konfrontovány představy zákonodárce o právním řádu s právním řádem tak, jak se samovolně vytvořil ve společnosti. Právo tedy umožňuje v rámci státu ustavit v rámci politické organizace vztah sociální solidarity a identifikovat zájmy jednotlivce se zájmy politického celku."
Lze tedy shrnout: vždy, když se ve společnosti objeví potřeba určitého, byť i individuálního zájmu, vede tato skutečnost k nutnosti vytvoření určitého pravidla chování, které daný zájem upraví. Tímto způsobem vlastně dochází ke vzniku právních norem, které regulují dané pravidlo chování vzniklé z potřeby úpravy individuálních zájmů, zahrnující též zájmy společnosti jako celku.
Od právního řádu pojatého komplexně zaměřme nyní pozornost na základní lidská práva a svobody. Jak lze charakterizovat kategorie svobody a rovnosti? Jak jsou zakotveny v našem právním řádu dnes?"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4555e5dabae26.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Registrovane_partnerstvi.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse