Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ústavní právo, Ústava České republiky

Ústavní právo, Ústava České republiky


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce v heslech charakterizuje odvětví ústavního práva, Ústavu ČR, i Listinu základních práv a svobod, a základní práva jí garantovaná.

Obsah

1.
Odvětví ústavního práva
2.
Ústava ČR
3.
Listina základních práv a svobod

Úryvek

"Ústava ČR
= základní zákon České republiky. Obsahuje preambuli (úvodní prohlášení) a 113 článků rozdělených do 8 částí nazvaných hlavy, které jsou nadepsány:
I. Základní ustanovení (ČR jako svrchovaný a dem. právní stát)
II. Moc zákonodárná (vykonává ji Parlament)
III. Moc výkonná (nejvyššími orgány v.m. jsou prezident a vláda)
IV. Moc soudní (mají ji nezávislé soudy)
V. Nejvyšší kontrolní úřad
VI. Česká národní banka
VII. Územní samospráva
VIII. Přechodná a závěrečná ustanovení
Nedílnou součástí ústavního pořádku ČR je Listina základních práv a svobod, která není formálně označena jako ústavní zákon, ale jako k takové se k ní přistupuje.

Listina základních práv a svobod
= součástí ústavního pořádku ČR. Vznikla na podkladě Všeobecné deklarace lidských práv, přijaté a vyhlášené Valným shromážděním OSN z 1948. ČR se řadí mezi demokratické právní státy, které nezacházejí se svými občany libovolně, ale respektují přirozená zákl. lidská práva a svobody.
Patří sem mimo jiné: Právo na život, na osobní svobodu,
: Svobodu pohybu, pobytu, myšlení, svědomí, nábož. vyznání, vědeckého bádání a uměl. tvorby.
: Právo vlastnit a dědit majetek
: Nepřípustnost cenzury, svoboda projevu a šíření informací, právo svobodně se sdružovat,…
: Právo podílet se na veřejné správě přímo či svobodnou volbou svých zástupců,…
Listina zákl. práv a svobod obsahuje také práva hospodářská, sociální a kulturní, práva národnostních menšin a právo na soudní a jinou právní ochranu.

Listina obsahuje celkem 44 článků. Většinou jsou v nich jednotlivá práva formulována stručně; předpokládá se , že podrobnosti stanoví zákony."

Poznámka

Velmi stručné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: lawx0022.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Ustavni_pravo.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse