Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Úvod do geodézie, měření směrů a úhlů

Úvod do geodézie, měření směrů a úhlůKategorie: Technické - ostatní, Geografie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Studijní materiál seznamuje s východisky geodézie a základy měření směrů a úhlů v rámci této disciplíny.

Obsah

1.
Úvod do geodézie
1.1.
Tvar a rozměry zemského tělesa
2.
Měření směrů a úhlů
2.1.
Jednotky úhlové míry
2.2.
Úhloměrné přístroje
2.2.1.
Teodolity
2.3.
Princip měření úhlů teodolity
2.3.1.
Měření vodorovných úhlů
2.3.1.1.
Příprava teodolitu na stanovisku
2.3.1.2.
Metody měření vodorovných úhlů
2.3.2.
Měření svislých úhlů
2.3.2.1.
Vertikální kruh
2.3.2.2.
Metody měření svislých úhlů
2.4.
Podmínky správnosti a rektifikace teodolitů

Úryvek

"1 Úvod do geodézie
Všeobecně představuje geodézie vědecký a technický obor, jehož hlavní náplní je měření Země, jakož i zpracování naměřených výsledků. [7]. Podle svého původního poslání zjišťuje geodézie tvar a velikost Země, její polohu a pohyb ve vesmíru a existující skutečnosti na zemském povrchu. V současnosti se geodézie stále více uplatňuje i v oblasti průmyslu.

Geodézii členíme na vyšší a nižší geodézii. Vyšší geodézie se věnuje zkoumání geometrických a fyzikálních vlastností zemského tělesa, jeho postavení ve vesmíru, vytváření podkladů pro rozsáhlé měřické práce apod. Úloha nižší geodézie v topografickém zaměřování spočívá ve vytvoření mapových podkladů pro různé potřeby společnosti. Její pracovní prostor je vymezený menšími územními celky. Patří sem také inženýrská a průmyslová geodézie, která se věnuje otázkám prostorové polohy objektů a průmyslových zařízení v souvislosti s jejich výstavbou, konstrukcí a kontrolou (vytyčování stavebních objektů a zařízení, vliv rušivých sil na prostorovou polohu zařízení apod.).

1.1 Tvar a rozměry zemského tělesa
Země je fyzikální těleso, jehož tvar je výslednicí dvou sil: síly přitažlivé a síly odstředivé. Výslednicí obou sil je tíhová síla G.

obr. 1. Tíhová síla

Tíhové pole Země je prostor, ve kterém se projevuje působení zemské tíže, a tělesa jsou přitahována přibližně do středu Země. V geodetickém smyslu je Zemí nulová hladinová plocha, zvaná podle J. B. Listinga (1873) geoid. Geoid by se realizoval jako klidná střední hladina moří, která jsou spojená i pod kontinenty. Tato hladinová plocha je všude kolmá na směr zemské tíže. Při měření je tato plocha realizována urovnanou libelou.

obr. 2. Geoid [7]

Jak vlastní povrch Země tak i geoid jsou však tělesa nepravidelná, členitá a velmi složitá, proto je pro potřeby mapování nahrazujeme referenčními plochami. Těmito plochami jsou referenční elipsoid, referenční koule a referenční rovina.

 Referenční elipsoid
Elipsoid (sféroid) je rotační těleso zploštělé na pólech. Je určen dvěma konstantami elipsoidu: např. a – hlavní poloosa elipsoidu , b – vedlejší poloosa elipsoidu, e2 – první excentricita, i – zploštění.
Platí:

Je- li střed elipsoidu ztotožněn s těžištěm geoidu a vedlejší osa s osou rotace Země, pak tento elipsoid nazýváme zemský elipsoid. Je-li vedlejší osa rovnoběžná s osou rotace Země, pak tento elipsoid nazýváme referenční elipsoid (obr. 2).

Nahradíme li geoid rotačním elipsoidem, pak tížnice ke geoidu t a normála k elipsoidu n svírají v různých místech malý úhel – tížnicovou odchylku θ."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce jsou obrázky a tabulky o rozsahu cca 8 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x515dac83ead53.zip (1848 kB)
Nezabalený formát:
Uvod_do_geodezie_mereni_smeru_uhlu.doc (2086 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse