Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Úvod do práva - zápisky

Úvod do práva - zápisky


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z hodin Základů společenských věd přehledně postihují vybrané oblasti práva v rozsahu středoškolského učiva. V jednotlivých oddílech vysvětlují základní pojmy, principy a skutečnosti práva a blíže seznamují s předmětem některých právních odvětví. První část představuje obecný úvod do problematiky práva, v němž se specifikují typy práva, uvádějí důležité milníky v jeho historii či rozebírá český systém soudnictví. Po rozlišení práva na veřejné a soukromé přistupuje práce k popisu obsahu tří subsystémů soukromého práva (občanské, rodinné a pracovní) a uzavírá se výkladem trestního práva.

Obsah

1.
Základní pojmy
1.1.
Pojem a význam práva
1.2.
Omezení svobody občana
1.3.
Subjektivní a objektivní právo
1.4.
Hmotné a procesní právo
1.5.
Veřejné a soukromé právo
2.
Vývoj práva
2.1.
Významné právní předpisy
2.2.
Právní řád
3.
Prameny práva
3.1.
Normativní právní akty
3.2.
Obyčej
3.3.
Precedens
3.4.
Smlouva
4.
Právní normy
4.1.
Charakteristika
4.2.
Právní síla
5.
Zákony
5.1.
Charakteristika
5.2.
Právnická osoba
5.3.
Fyzická osoba
6.
Právní řád ČR
7.
Právní ochrana a systém soudnictví
7.1.
Soudy
7.2.
Soudce
7.3.
Soustava soudů
7.3.1.
Ústavní soud
7.3.2.
Obecný soud
7.4.
Další právní orgány
8.
Systém práva
8.1.
Mezinárodní a vnitrostátní
8.2.
Veřejné a soukromé
9.
Občanské právo
9.1.
Charakteristika
9.2.
Občanskoprávní vztah
9.3.
Právní úkony
10.
Vlastnické právo
11.
Dědické právo
11.1.
Způsoby dědění
11.2.
Vydědění
12.
Závazkové právo
12.1.
Typy smluv
13.
Rodinné právo
13.1.
Charakteristika
13.2.
Manželství
13.3.
Náhradní péče
14.
Pracovní právo
14.1.
Pracovní poměr
14.2.
Pracovní smlouva
14.3.
Zánik pracovního poměru
14.4.
Pracovní doba
14.5.
Zvláštní provozní podmínky
15.
Trestní právo
15.1.
Charakteristika
15.2.
Trestný čin a jeho druhy
15.3.
Přestupek
16.
Trestní zodpovědnost
17.
Trestní jednání, které není protiprávní
18.
Míra zavinění
19.
Trestní řízení
19.1.
Orgány v trestním řízení
19.2.
Stádia trestního řízení
19.3.
Zásady trestního řízení
20.
Tresty

Úryvek

"8. Systém práva
- Mezinárodní a vnitrostátní
• Mezi různými státy, mezi státem a mezinárodní organizací, mezi mezinárodními organizacemi
• Právo se do práva v daném státě dostává mezinárodní smlouvou – ale musí být kompatibilní s právním řádem státu (aby nebyla nevýhodná)

- Hmotné a procesní

- Veřejné a soukromé
o Právo veřejné
• Mezi státem (nadřazený) a mezi fyzickou či právnickou osobou
• Ústavní
o Základní právní norma
o Nejvyšší právní síla
o Základní zákon
o Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod
• Trestní
o Souhrn norem, které vymezují trestní činy
o Ukládají jejich pachatelům tresty
o Trestní zákoník (hmotné)
• Správní
o Souhrn norem, které upravují veřejnou správu
• Finanční
o Vztahy v oblasti daňové, bankovní, burzovní
o Základní soubor norem neexistuje
o Právo soukromé
• Na principu rovnosti a nezávislosti
• Vztah probíhá na základě svobodné vůle
• Rodinné
o Problémy v rodině a osobních vztahů v rodině
o Náhradní rodinná péče, adopce
o Zákon o rodině
• Občanské
o Majetkové vztahy mezi fyzickými osobami
o Právo na ochranu osobnosti, autorské, vynálezové
o Základní pramen – Občanský zákoník
• Obchodní
o Změna zboží, nákup, prodej
o Obchodní zákoník
• Pracovní právo
o Na pomezí veřejného a soukromého
o Soukromé – pracovní smlouva – zaměstnanec a zaměstnavatel
o Veřejné – minimální mzda – nařízená státem
o Zákoník práce

9. Občanské právo
• Základní odvětví soukromého práva
• Upravuje vzájemné vztahy mezi občany navzájem – mezi fyzickými a právnickými osobami a mezi nimi a státem
• Občanskoprávní vztah
o Jako jakýkoliv jiný právní vztah
o Člověk má právo na ochranu osobnosti – života zdraví, občanské cti, lidské důstojnosti, svobodu projevu
o Právnické osoby – na ochranu názvu a dobré pověsti
• Právní úkony
o Projev vůle, který směřuje ke vzniku, změně, zániku práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují
o Typické právní úkony
- Kupní smlouva
o Atypické právní úkony
- Jednostranné – závěť
- Dvojstranné – darovací smlouva
- Vícestranné – sdružení více osob
o Právní úkony adresné
- Jdou přímo k jedinci - závěť
o Právní úkony neadresné
- Vyhlášení veřejné soutěže"

Poznámka

Práce představuje zápisky z hodin Základů společenských věd na gymnáziu.
Zpracováno formou odrážek.
V práci se objevují drobné pravopisné chyby, překlepy a věcné nepřesnosti (záměna jména Chammurapi za Chamurapi, Obnovené zřízení zemské za Obnovené řízení zemské).

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e71095bccb39.zip (28 kB)
Nezabalený formát:
Uvod_do_prava_zapisky.doc (130 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse