Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Věcná práva

Věcná práva


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátká práce se v bodech zabývá věcnými právy, uvádí jejich charakteristiku a dělení. Blíže se zaměřuje na věcná práva k cizí věci, stručně představuje jejich jednotlivé druhy a informuje o způsobech jejich vzniku i zániku.

Obsah

1.
Věcná práva
2.
Druhy věcných práv
3.
Věcná práva k věci cizí
3.1
Zástavní právo
3.1.1
Vznik a zánik zástavního práva
3.2
Zadržovací právo
3.3
Věcná břemena
3.3.1
Vznik a zánik věcných břemen

Úryvek

"Věcná práva
- Z latiny „IURA IN REM“
- Umožňují úplné nebo částečné právní panství nad věcí
- Jako určitý protiklad lze vnímat závazková práva, která jsou formou nepřímého panství nad věcmi a působí jen mezi stranami závazku
- Zato věcná práva působí vůči všem (závazková - práva individuálních subjektů navzájem)
- Předmětem je individuálně určená věc (stavba nebo pozemek)
- Jednotlivá věcná práva vymezuje Občanský zákoník taxativním výčtem, což znamená, že za věcná práva lze považovat jen taková, která jsou za ně Občanským zákoníkem výslovně označena

Druhy věcných práv
- Vlastnické právo – zahrnuje právo věc užívat, disponovat s ní a věc držet
- Držba – faktické užívání věci, svědčí tomu, kdo má věc momentálně u sebe
- Věcná práva k věci cizí – obsahem je částečné právní panství nad cizí věcí

Věcná práva k věci cizí
Dále dělíme na:
1) Zástavní právo
2) Zadržovací právo (u movitostí)
3) Věcná břemena (u nemovitostí)

Zástavní právo
- V praxi nejčastější zajišťovací a uhrazovací institut
- Od okamžiku svého vzniku až do své realizace nutí dlužníka splnit závazek
- Vzniká zde tedy vztah mezi zástavním věřitelem a zástavním dlužníkem (ten, komu patří zástava)
- Předměty zástavy jsou věci a práva: věc movitá a nemovitá, majetkové právo, pohledávka, cenné papíry, podnik nebo jiná věc hromadná, …
- K evidenci zástavních práv slouží rejstřík zástav
- Zápisy do tohoto rejstříku mají dvě podoby: konstitutivní (vzniká-li zástavní právo na základě smlouvy); deklaratorní (při vzniku zástavního práva rozhodnutím)

Vznik a zánik zástavního práva
Vznik:
- Zástavní smlouvou (v případě, že je zástavou nemovitost, pohledávka nebo majetkové právo musí být písemná)
- Ze zákona
- Rozhodnutím příslušného orgánu (finančního úřadu nebo zřízením soudcovského zástavního práva)

Zánik:
- Splněním pohledávky
- Zánikem zástavy (zničení, spotřebování)
- Vzdáním se zástavního práva"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e68e70a95314.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Vecna_prava.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse