Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Verbonominální predikát s kategoriálním slovesem v evropských právních textech

Verbonominální predikát s kategoriálním slovesem v evropských právních textech

Kategorie: Nauky o francouzském jazyce

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta, České Budějovice

Charakteristika: Diplomová práce se zabývá problematikou verbonominálního predikátu s kategoriálním slovesem v rámci evropských legislativních textů. První, teoretická část, je rozdělena na dvě podkapitoly, z nichž první se týká predikátu a druhá je věnována jazykovým specifikům právních dokumentů. Ve druhé, praktické části, která je stěžejním bodem celé práce, je pak představena detailní analýza vybraných francouzských verbonominálních predikátů, které se vyskytují v korpusu legislativních textů Evropské unie. Závěrečným výstupem práce je francouzsko-český slovníček studovaných verbonominálních predikátů.

Obsah

0.
Úvod
1.
Typologie predikátů
1.1.
Analytický predikát
1.1.1.
Predikát verbální složený
1.1.1.1.
Predikát s modálním slovesem
1.1.1.2.
Predikát s fázovým slovesem
1.1.2.
Predikát verbonominální
1.1.2.1.
Predikát se sponovým slovesem
1.1.2.2.
Verbonominální predikát s kategoriálním slovesem
1.1.2.2.1.
VNP ze syntakticko-sémantického hlediska
1.1.2.2.2.
Testy pro určování VNP
1.1.2.2.3.
Jmenná část VNP
1.1.2.2.3.1.
Deverbativní substantiva
1.1.2.2.3.1.1.
Dělení deverbativních substantiv
1.1.2.2.3.1.2.
Dějové s verbální substantivum
1.1.2.2.3.1.3.
Rezultativní substantivum
1.1.2.2.3.1.4.
Konkrétní substantivum
1.1.2.3.3.2.
Deadjektivní substantiva
1.1.2.2.4.
Slovesná část VNP
1.1.2.2.4.1.
Třídění kategoriálních sloves
2.
VNP v právním stylu
2.1.
Právní jazyk
2.2.
Lingvistické hledisko vypracovávání právních předpisů
2.3.
Překlad evropské legislativy
2.4.
Předpokládané důvody výskytu VNP v právních textech
3.
Praktická část
3.1.
Jazykový korpus
3.2.
Technické parametry zkoumaného korpusu
3.3.
Realizace výzkumu
3.3.1.
Sketch Engine
3.3.2.
Samotný výzkum
3.3.2.1.
Mesure
3.3.2.2.
Disposition
3.3.2.3.
Information
3.3.2.4.
Application
3.3.2.5.
Accord
3.3.2.6.
Décision
3.3.2.7.
Demande
3.3.2.8.
Protection
3.3.2.9.
Convention
3.3.2.10.
Contrôle
3.3.2.11.
Proposition
3.3.2.12.
Évaluation
3.3.2.13.
Risque
3.3.2.14.
Transport
3.3.2.15.
Effet
3.3.2.16.
Question
3.3.2.17.
Surveillance
3.3.2.18.
Analyse
4.
Závěr
5.
Francouzsko-český slovníček studovaných VNP

Úryvek

"1.1.2.2. Verbonominální predikát s kategoriálním slovesem

Téma verbonominálního predikátu s kategoriálním slovesem (dále jen VNP) bylo v českém prostředí až do roku 2010 zpracováváno spíše okrajově. To se změnilo vydáním knihy Jana Radimského6, která tuto problematiku detailně mapuje, a proto se stane opěrným bodem pro následující kapitoly.

1.1.2.2.1. VNP ze syntakticko-sémantického hlediska

VNP je specifické syntaktické spojení s vlastními prediktabilními rysy, které je odlišují od frazeologismů i od volného spojení slovesa s objektem (Radimský J.,
2010:157).

Ze sémantického hlediska můžeme určovat VNP pomocí toho, zda mají ekvivalentní syntetický predikát. To však platí pouze orientačně, protože za prvé některá VNP (např. mít naději) synonymum ve formě syntetického slovesa nemají, a přesto je považujeme za VNP a za druhé, jak píše J. Radimský a dokládá své tvrzení na příkladu, „při důsledné aplikaci kritéria „jednoslovného ekvivalentu“ na VNP bychom mohli říci, že spojení typu vykonat rozsudek (smrti) je verbo-nominálním predikátem proto, že k němu v češtině existuje jednoslovný ekvivalent popravit. Problém je v tom, že použité predikativní jméno (rozsudek, rozsudek smrti) samo o sobě neoznačuje stejný děj (či jeho výsledek) jako sloveso popravit; tento význam vzniká až ve spojení se slovesem vykonat.“ (Radimský J, 2010:159)

Následující odstavce budou rovněž vycházet z poznatků uvedených v kapitolách IV.2.2.-IV.2.9 knihy J. Radimského7.

„VNP má kompozicionální význam, ale podle pravidel specifických pro tuto jednotku.“ To znamená, že význam celku můžeme odvodit z významů jeho jednotlivých částí, ovšem musíme vzít v úvahu fakt, že význam kategoriálního slovesa v rámci VNP může být oproti jeho lexikálnímu významu posunutý. To však s přihlédnutím k tomu, že význam je nesen jmennou částí VNP není pro kompozicionalitu jeho významu rozhodující.
„Existuje silná vzájemná vazba kategoriálního slovesa a predikativního jména (obtížná pronominalizace jména, test otázkou), ale zároveň lze sloveso a jméno v rámci souvětí (ev. ještě širšího kontextu) oddělit.“ Možnost zeptat se na jméno doplňovací otázkou je v rámci VNP omezené. Protože VNP chápeme jako jednu jednotku, měli bychom se v doplňovací otázce ptát na VNP jako na celek. Pokud se chceme ptát pouze na jmennou část VNP, tedy objekt, můžeme tak činit pouze v případech, kdy se predikativní jméno v textu již vyskytlo a jeho vztah ke kategoriálnímu slovesu bude zřejmý. Druhá možnost se týká pouze kategoriálních sloves, která se jinak než v rámci VNP nevyskytují. Realizace pronominalizace jména je obtížná z toho důvodu, že právě jméno nese lexikální význam, a obtížně jej tedy můžeme nahradit zájmenem, abychom zachovali smysluplnost sdělení. Pronominalizace je možná pouze v případech, kdy je kategoriální funkce slovesa zřejmá.
„Kategoriální slovesa vytvářejí alternativní synonymní paradigmata.“ Na rozdíl od frazeologismů, které nepřipouštějí nahrazovat jednotlivé složky synonymy, VNP tuto možnost, i když značně omezenou, nabízejí. Ve výjimečných případech se dokonce jako synonymní kategoriální slovesa mohou uplatňovat jinak slovesa s významem opačným (např. vydat-přijmout rozhodnutí). Na tuto vlastnost VNP se zaměříme i v praktické části a zjistíme, do jaké míry jsou jmenné a slovesné složky VNP nahraditelné synonymy.
„Jméno a sloveso sdílejí valenční prvky, vytvářejí prediktabilní neprojektivní konstrukce.“ Nejvýraznějším rysem společné valenční a intenční struktury VNP je povinná koreference subjektů, tedy subjektu kategoriálního slovesa a subjektového
argumentu predikativního jména (viz test koreference subjektů, redukční test a test připojením slovesa v následující kapitole). Mezi podmětem kategoriálního slovesa a predikativním jménem nenajdeme z formálního hlediska žádnou syntaktickou vazbu, nicméně na úrovní intenční struktury taková vazba existuje. Sdílení valenčních prvků kategoriálních konstrukcí kauzativních, nenominativních a konverzních, které je v knize rovněž popsáno (str. 169), zde rozvádět nebudeme."

Poznámka

Zpracováno na Ústavu romanistiky, studijní obor Francouzský jazyk.
Součástí práce jsou tabulky o rozsahu cca 3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24196
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse