Veřejné finance 1/2Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledně a důkladně zpracovaný studijní materiál se ve své první části zabývá veřejným sektorem, jeho činnostmi, funkcemi, efektivností nebo důvody existence. Druhá část pojednává o veřejných financích a veřejných statcích a třetí o složení a dalších aspektech rozpočtové soustavy. Poslední část se věnuje státnímu rozpočtu, jeho příjmům, výdajům nebo krokům rozpočtového procesu. Další část práce naleznete zde Veřejné finance 2/2.

Obsah

1.
Veřejný sektor
1.1.
Klíčové pojmy
1.2.
Smíšená ekonomika
1.3.
Tržní selhání
1.3.1.
Příčiny tržního selhání
1.4.
Státní zásahy
1.5.
Příčiny vládních selhání
1.6.
Netržní činnosti státu
1.7.
Tržní selhání
1.8.
Funkce veřejného sektoru
1.9.
Činnosti veřejného sektoru
1.10.
Jaká má být role vlády ve veřejném sektoru?
1.11.
Faktory ovlivňující velikost a strukturu veřejného sektoru
1.12.
Efektivnost
1.13.
Faktory ovlivňující efektivnost veřejného sektoru
2.
Veřejné finance, veřejné statky
2.1.
Klíčové pojmy
2.2.
Veřejné finance
2.3.
Principy
2.4.
Základní funkce veřejných financí
2.5.
Statky
2.6.
Dělení statků
2.7.
Čistý veřejný statek
2.8.
Institucionální hledisko
2.9.
Externality
2.10.
Soukromý a celospolečenský prospěch
2.11.
Externality a neefektivní alokace
2.12.
Tržní řešení externalit
2.13.
Coaseho věta
2.14.
Důvody vládních intervencí
2.15.
Zmírňování důvodů externalit
3.
Rozpočtová soustava
3.1.
Klíčové pojmy
3.2.
Veřejné rozpočty
3.3.
Soustava veřejných rozpočtů ČR
3.4.
Mimorozpočtové fondy
3.5.
Rozpočtová pravidla
3.6.
Rozpočtové zásady
3.7.
Rozpočtová skladba
3.8.
Hlediska třídění
3.9.
Veřejný rozpočet
3.10.
Základní ukazatele veřejných rozpočtů v ČR
3.11.
Běžný a kapitálový rozpočet.
3.12.
Příjmy veřejných rozpočtů
3.13.
Klasifikace (členění) příjmů
3.14.
Výdaje veřejných rozpočtů
3.15.
Výdaje státního rozpočtu
4.
Státní rozpočet
4.1.
Střednědobý výdajový rámec
4.2.
Státní rozpočet
4.3.
Příjmy státního rozpočtu ČR
4.4.
Výdaje státního rozpočtu
4.5.
Rozpočtový proces
4.5.1.
Sestavení návrhu rozpočtu
4.5.2.
Projednání a schválení
4.5.3.
Změny rozpočtu během rozpočtového období
4.5.4.
Kontrola plnění rozpočtu v průběhu rozpočtového roku
4.5.5.
Kontrola plnění rozpočtu po skončení rozpočtového roku
4.6.
Státní závěrečný účet

Úryvek

"Veřejný sektor
„Veřejný sektor je všudypřítomný, a my si to uvědomujeme – obzvlášť při placení daní.“
(Jackson, P. M., Brown, C. V.)
Klíčové pojmy:
smíšená ekonomika, tržní systém, tržní selhání, příčiny tržních selhání, vládní selhání, důvody vládních selhání, netržní činnosti státu, veřejný sektor, velikost veřejného sektoru, efektivnost veřejného sektoru, paretovská efektivnost, efektivnost a rovnost
Smíšená ekonomika
- Ekonomika, kde vedle sebe stojí soukromý sektor a sektor veřejný a kde vláda navíc záměrně i neuvědoměle ovlivňuje chování soukromého sektoru.
- Je zde tedy soukromé a veřejné vlastnictví, sektory se i vzájemně ovlivňují (interakce)
- Bez ohledu na politické přesvědčení jsou obě strany důležité pro zdravě fungující ekonomiku, musí spolu koexistovat (fungovat)
Tržní selhání
- představují situace: „v nichž podmínky nezbytné pro dosažení tržně efektivního řešení neexistují, nebo jsou nějakým způsobem narušeny“ (Jackson, Brown, 2003).
- Tržního řešení není možné dosáhnout, a proto musí zasáhnout vláda, systém je efektivní za situace dokonalé konkurence na trhu (S=D), ve skutečnosti však tato rovnost neplatí a cena je utvářena na základě poptávky a nabídky
Příčiny tržního selhání
1) Mikroekonomické
a) nedokonalá konkurence (na trhu existuje 1 subjekt, který je schopen ovlivnit cenu – monopolista, oligopolista, cena není v rovnovážném bodě),
b) nedostatek informací (pokud je nemáme, nemůžeme se rozhodovat efektivně, dochází k neefektivnímu umístění zdrojů při rozhodování o tom, co vyrábět nebo co spotřebovávat),
c) existence veřejných statků (statky kolektivn spotřeby, rozhoduje se o nich veřejnou volbou, jsou nedělitelné – př. národní obrana – nelze z ní nějaký subjekt vyloučit,stát nemůže subjekt nutit aby za to platil, jde to z daňových příjmů),
d) výskyt externalit(nezamýšlený přenos újem a užitků z jednoho subjektu na druhý)
- pokud je nějaký výrobce natolik silný že zvyšuje cenu, pak musí nastoupit stát k regulaci
- společnou vlastností je deformace tržních cen – vede k alokační neefektivnosti
- některá z mikroekonomických tržních selhání lze „napravit“ v rámci samoregulačních schopností tržního mechanismu (např. v případě externalit jejich internalizací). Jiná se však stávají předmětem alokační funkce vlády (u monopolů, či veřejných statků).


2) Makroekonomické
- nedostatečné využívání zdrojů
- nedostatečné využívání lidského potenciálu

Tyto příčiny souvisí s dosažením stability ekonomického systému. Stabilita ekonomického systému je odvozována od vývoje klíčových makroekonomických veličin:
- produkt,
- nezaměstnanost,
- cenová hladina,
- platební bilance

Řešení: stabilizační funkce státu = jde v podstatě o uplatnění veřejných příjmů a veřejných výdajů ke stimulaci některé z hlavních makroekonomických veličin.

3) Mimoekonomické
- potřeba zmírnit nerovnosti mezi subjekty, které jsou přirozeným výsledkem existence trhu. Tržní
systém vede k různému rozdělování bohatství, které se z pohledu většiny občanů (daňových
poplatníků,voličů) může jevit jako nespravedlivé. Ve snaze o dosažení větší spravedlnosti v
rozdělování proto hlasují pro státní zásahy, jež vedou (nebo by měly vést) ke zmírňování těchto
nerovností.
- nutnost brát ohled na kvalitu životního prostředí.
Řešení: redistribuční funkce – progresivní zdanění obyvatelstva"

Poznámka

Součástí práce jsou schémata, grafy a tabulky o rozsahu cca 3,5 stran. Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x515dace7c6288.zip (742 kB)
Nezabalený formát:
Verejne_finance.doc (991 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse