Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Vnímání barev lidským okem

Vnímání barev lidským okemKategorie: Psychologie, Biologie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Technická univerzita v Liberci Fakulta textilní, Liberec 1

Charakteristika: Text popisuje vnímání lidského oka z pohledu teorie barev. Rozebírá jeho stavbu a popisuje děje při zrakovém vjemu. Je zde věnována pozornost také defektům při vnímání barev.

Obsah

1.
Vnímání barev lidským okem
2.
Stavba lidského oka
3.
Defekty vnímání barev, vizuální iluze

Úryvek

"Zrakový vjem vzniká podrážděním světlocitlivých buněk tvořících sítnici dopadem světla. Sítnice, kt. je protkána krevními cévami, má 3 odlišné tenké vrstvy nervových buněk.
Nejblíže k čočce je vrstva gangliových, potom jsou bipolární a nakonec vlastní fotoreceptorové buňky. Fotoreceptory zpracovávají jednotlivé světelné energie dopadající na sítnici. paprsky světla musí nejdříve projít vrstvou gangliových a bipolárních buněk, než jsou zpracovány fotoreceptory.
Fotoreceptory tvoří dva typy odlišných buněk, lišící se svým tvarem a citlivostí:
• Tyčinky(120 mil) – jsou citlivé na rozdíly v intenzitě dopadajícího světla a nemohou poskytovat barevný vjem – skotopické (soumračné) vidění. Reagují na malé množství světelné energie a tím zprostředkovávají vidění za velmi slabého osvětlení. Zrakový signál není předáván do mozku jednotlivým tyčinkami, ale jejich skupinami a to zapříčiňuje malou rozlišovací schopnost za šera.
• Čípky(66 mil) – obsahují 3 druhy fotosenzibilních substancí, z nichž jedna absorbuje v červené oblasti, druhá v zelené a třetí v modré oblasti spektra. Po absorpci světla následuje fotochemická reakce, kt. vede k barevnému vjemu – fotopické vidění. barevný vjem jiné než červené, zelené a modré vzniká kombinací různých stupňů narušení 3 fotosenzibilních substancí . Nejvyšší koncentrace čípků je v oblasti žluté skvrny, jejíž střed se nazývá fovea centralis.
Rozlišovací schopnost lidského oka je 2-3 mil. odstínů, u zkušených koloristů až 7 mil. Oko vnímá velmi citlivě i malé rozdíly v odstínech při srovnání vzorků.
Směrem od žluté skvrny na všechny strany počet čípků postupně klesá a na okrajích sítnice jsou skoro jen tyčinky. Vedle žluté skvrny je oblast, v niž se spojují nervová vlákna oka, ta vytváří zrakový nerv, kt. vystupuje ven z oční bulvy. V místech kde prochází sítnicí, nejsou přítomny žádné fotoreceptory, a proto se tomu říká slepá skvrna.
Při dobrém osvětlení vnímá oko barvy, při nízkém osvětlení jenom jas, předměty ztrácí barvu a stávají se šedými. V oblasti mezi fotopickým a skotopickým viděním je tzn. Purkyňova oblast.(přechodová oblast při osvětlení , kdy jsou v činnosti tyčinky a více nebo méně čípky →projev změny barev proti normálnímu fotopickému vidění, kt. je způsobena tím, že v této oblasti je oko citlivější na modrou část spektra)
fotopické – citlivost kdy do procesu vnímání jsou zapojeny čípky
skotopické - citlivost kdy do procesu vnímání jsou zapojeny tyčinky (jsou citlivější na osvětlení)
mezokopické – tyčinky i čípky

Defekty vnímáni barev, vizuální iluze

S(modré) čípky – zastoupení 3-5% ve foveální oblasti, 8% v sítnici
M(zelené) – 33 % v celé sítnici
L(červené) – 64% ve foveální oblasti, 55% v sítnici
anomálie barevného vidění:
• trichromatické – reagují všechny čípky,ale jeden méně
 protanomálie - červená
 deuteranomálie - zelená
 tritanomálie - modrá
• dichromatické – jeden čípek nereaguje vůbec – vidí šedě
 protanopie - červená
 deuteranopie - zelená
 tritanopie – modrá
• monochormatické – úplná barvoslepost"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Práce obsahuje ilustrace o rozsahu cca 1/3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50946178e31f3.zip (513 kB)
Nezabalený formát:
Vnimani_barev_lidskym_okem.doc (554 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse