Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Vnitropodnikové písemnosti

Vnitropodnikové písemnosti


Kategorie: Korespondence

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje vnitropodnikové písemnosti. Definuje podstatu porady, klasifikuje její druhy, uvádí a popisuje písemnosti z porad a jejich náležitosti. Zabývá se pozvánkami na porady, prezenční listinou, i zápisy z porad. Zmiňuje písemnosti vedoucích pracovníků.

Obsah

1.
Úrovně porad
2.
Pozvánky na porady
3.
Prezenční listina
4.
Zápisy z porad
5.
Písemnosti vedoucích pracovníků
6.
Směrnice

Úryvek

"ZÁPISY Z PORAD

Druhy - stručný: náležitosti: číslo zápisu, druh porady, datum konání, údaje o přítomných, omluvených, hostech , program porady a stručný obsah jednotlivých bodů, uložené úkoly, jména odpověd. pracovníků, termín splnění úkolu, datum a místo vyhotovení, jméno zapisovatele, jméno a funkci pracovníka, který poradu vedl - podrobnější: stejné náležitosti, obsáhlejší záznamy bodů programu, nebo dostlovná znění některých připomínek - doslovný: na zvlášť důležitých jednáních a poradách telegraficky - více rozvedeny body, i doslovné citace - zasílají se všem účastníkům - všechny - v.r.

úkol č. 14 Vypracujte vzorový stručný zápis z porady - ofotit

úkol č. 15 Zvolte podle vlastního uvážení firmu, u které jste zaměstnáni a předpokládejte, že má divize na území celé republiky. Ředitel této firmy svolává poradu ředitelů všech divizí, která se bude konat za 14 dní. a) sestavte a napište pozvánku na tuto poradu b) připravte formulář presenční listiny - předepište jednotlivé divize a jejich ředitele, počítejte se sloupcem na podpis, popř. poznámku c) Obchodní náměstek Vaší firmy zve obchodního náměstka firmy ROSSO, s. r. o., Mirošov, PSČ 338 43, pana ing. Jindřicha Královce k podepsání kupní smlouvy na příští rok. Napište pozvání formou obchodního dopisu

2. PÍSEMNOSTI VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ
PŘÍKAZ (ROZHODNUTÍ) - reakce na situaci, kt. se musí naléhavě řešit - stylizace: píše se v 1. osobě, jednot. čísla, je stručná a jasná, používá se výrazů: přikazuji, nařizuji, ukládám, ...
V úvodu se stručně uvede důvod, proč se příkaz vydává, pak se vyjmenují úkoly a jména pracovníků, kt. jsou za ně zodpovědní a termíny plnění. - náležitosti: název fy, číslo příkazu, komu je určen, čeho se týká, stručné zdůvodnění, jasný a jednoznačný popis příkazu (rozhodnutí), termíny plnění a odpovědní pracovníci, termín kdy vstupuje příkaz v platnost, kdo je pověřen kontrolou plnění, místo a datum vyhotovení, jmého ředitele, který příkaz vydává s v.r.

SMĚRNICE - jednotný postup při důležitých organizačních opatřeních - stylizace: stejně jako příkaz, nepoužívá se 1.os, j.č. - formální úprava jako u příkazu
úkol č. 16 vypracujte vzorový čistopis příkazu ředitele a směrnice."

Poznámka

Některé informace obsažené v práci mohou být již neaktuální.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: kor0001.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Vnitropodnik_pisemnosti.rtf (71 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse