Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Vybrané problémy z regionální geografie zemí - frankofonie - skripta

Vybrané problémy z regionální geografie zemí - frankofonie - skripta

Kategorie: Geografie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava

Charakteristika: Práce popisuje geografii Normanských ostrovů a ostrovů Wallis a Horn, geografii kreolských oblastí indické Oceánie a Západní Indie, Akadie a to z hlediska geografického problému frankofonních oblastí. Obsahuje cvičení, náměty k zamyšlení a úkoly.

Obsah

Úvod
1.
Funkce Regionální geografie
2.
Tradiční a postmoderní regionální geografie
3.
Vymezení frankofonie
4.
Geografie normanských a walisových ostrovů
4.
1. Geografický přehled Normanských a Wallisových ostrovů
4.
2. Politicko-geografická analýza Normanských ostrovů
4.
3. Politicko-geografická analýza Wallisových ostrovů
4.
Ekonomická geografie Normanských a Wallisových ostrovů
5.
Geografie francouzsko-Kreolských regionů
5.
1. Základní geografický přehled francouzsko-kreolských zemí
5.
2. Historická geografie francouzsko-kreolských oblastí
5.
3. Problematika Čagoských ostrovů
5.
4. Prostor pro nové státy?
6.
Geografie Akadie
6.
1. Základní geografický přehled Akadie
6.
2. „Grand Dérangement“
6.
3. Akadská kolonizace po roce 1763
6.
4. Akadska populace dnes
6.
5. Problematika akadské identity
Závěr
Použité a doporučené zdroje

Úryvek

“4. GEOGRAFIE NORMANSKÝCH A WALISOVÝCH OSTROVŮ

Po prostudování této kapitoly budete znát:
• skutečné politickosprávní uspořádání Normanských ostrovů a Wallisových ostrovů;
• některé z vnitřních vztahů obou území;

Klíčová slova této kapitoly:
- Normanské ostrovy, Wallisovy ostrovy
- Guernsey, Jersey, Sark, Herm, Alderney, Brechou, Jerhou
- Wallis, Hornovy ostrovy, Uvéa, Futuna, Sigave, Tu´a (Alo)


Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:
2,5 + 2,5 hodiny (teorie + řešení úloh)

Úkol k zamyšlení.
Dříve, než začnete číst následující text, napište vše, co o Normanských ostrovech víte: ……………………………………………………………………………………………
Úkol k zamyšlení.
Po splnění prvního úkolu, napište ještě vše, co o víte o Wallisových ostrovech. Protože jde o oblast méně známou, použijte k tomu i běžně dostupné zdroje:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………


4. 1. Geografický přehled Normanských a Wallisových ostrovů
Při pohledu na mapu světa se tzv. Normanské ostrovy a tzv. Wallisovy ostrovy jeví jen jako malé, zanedbatelné (a geografy často zanedbávané) ostrovy. Nelze se tomu příliš divit: Normanské ostrovy měří 194 km2 a mají jen něco přes 150 000 obyvatel. Wallisovy ostrovy měří víc, 274 km2, ale žije na nich jen 15 000 obyvatel (dalších cca 21 000 obyvatel ostrovů nicméně žije na Nové Kale-donii). Na obou souostrovích je francouzština úředním jazykem spolu s dalším (na Normanských ostrovech to je angličtina, na Wallisových místní polynéské).
Obě souostroví působí nesnáze už svým názvem. Normanské ostrovy se často označují jako tzv. Channel Islands (Průlivové ostrovy). U Wallisových ost-rovů je situace ještě složitější. Ve skutečnosti jsou Wallisové ostrovy pouze část souostroví zajímající rozsáhlou lagunu obklopenou stejnojmenným souostrovím, zatímco druhou tvoří tzv. Hornovy ostrovy. Ve Střední Evropě se pro toto území někdy používá i označení Wallis a Futuna, které přispívá k dalším zmatkům. Fu-tuna je totiž polynéské označení pro Hornovy ostrovy (resp. pro větší z nich). Plný evropský (francouzský) název by měl znít „Wallisovy a Hornovy ostrovy“ (fr. Wallis et Hornes Îles) nebo polynésky Uvea (Uvea je označení pro Wallisovy ostrovy) a Futuna. Kombinace obojího je poměrně málo ospravedlnitelná.
Mnohem důležitější než jméno nicméně zůstává postavení obou souostro-ví. Běžně se Normanské ostrovy označují jako britská dependence a Wallisovy ostrovy jako francouzské zámořské území (nyní společenství, fr. collectivité). U Normanských ostrovů se někdy dodává, že jde o dependenci britské koruny. Sku-tečnost je však mnohem složitější.


4. 2. Politicko-geografická analýza Normanských ostrovů
Především Normanské ostrovy nemohou být de iure ničím, protože netvoří politicky jeden celek. Jedná se totiž o poměrně složité uskupení sedmi ostrovů, z nichž dva (Guernsey a Jersey) mají silnější pozici (viz dále). De facto tak existu-jí dva celky, Guernsey a Jersey. Prvně uváděný je volně spojený s dvojicí dalších (Alderney-Sark) vytvářejících jakousi obdobu federace. Na jedné z nich, na části téhle „federace“ (Sarku) pak závisí protektorátním způsobem ostrov Brechou. Další jsou území pronajaté Guernsey a z pohledu mezinárodního v tomto směru pravděpodobně méně zajímavá.
Z těchto vztahů musíme vycházet, chceme-li označit jejich vztah ke Spo-jenému království. Šlo by o dva celky (přičemž jeden ovládá ještě jeden a ten pak ještě další) „závislé“ na Spojeném království. O závislosti nicméně lze vážně po-chybovat, protože celky jsou na jeho výkonné i zákonodárné moci zcela nezávislé. V zahraniční politice se chovají na základě konsensu (!) s Velkou Británií. Je to zvláštní stav, protože Británie s nimi jedná jako s nezávislými státy v rámci jakési konfederace, tj.: Guernsey a Jersey přesto nejsou nezávislé státy (ve smyslu, že se tak nechovají – nemají mezinárodní uznání a ani o něj neusilují). Jde tedy o ja-kousi podivnou konfederaci mezi závislými státy a nezávislým Spojeným králov-stvím? O federaci (kde mezinárodně právní subjektivitu mají členské země spo-lečnou, tj. jednu) jít nemůže, protože Spojené království jako celek „Normanské ostrovy“ (a Ostrov Man) z mezinárodního hlediska nezahrnuje do svého území. Kromě dohod uzavřených na základě vztahu mezi suverénními státy totiž „Nor-manské ostrovy“ (a Ostrov Man) pojí se Spojeným královstvím stejné pouto jako je pojí s Kanadou, Austrálií nebo Novým Zélandem: britský panovník. Ostrovy jsou součástí rozsáhlé personální unie pod vládou monarchy, jehož moc je ve všech „jeho“ zemích silně omezená konstitucí. „Normanské ostrovy“ (a Ostrov Man) by se tak měly řadit spíše do kategorie dominií, čemuž brání jejich neochota nechat se uznat jako nezávislý stát.
Existence a postavení „Normanských ostrovů“ (a Ostrova Man) by mohlo být vnímáno i jako ukázky britské výstřednosti. Na světě pravděpodobně nena-jdeme nyní žádný přechodný útvar mezi konfederací a federací. Ani případ, kdy země je federace/konfederace a jedna z jejích částí je opět federace/spolková země není mnoho. Přitom Spojené království lze považovat za spolkový stát (Skotska, Severního Irska, Anglie a Walesu) vytvářející s „Normanskými ostrovy“ (a Ost-rovem Man) další „federaci“. Podobně složitě je strukturováno jen málo států: Bosna a Hercegovina (kde část federace tvoří Federace Bosny a Hercegoviny), Malajsie (kde část federace tvoří Negeri Sembilan, svaz devíti dalších států) nebo Nigérie (kde se federativní způsob uspořádání objevuje u státu Zamfara). Federa-tivní prvky se ještě objevují v ruském Dagestánu a Indickém Arunáchal-Pradéši.
Méně jedinečné je, že Alderney-Sark závisí na Guernsey .U území, které v minulosti byly nějak spojeny s britskou říší, se jedná o řídký, ale ne nezvyklý jev. „Dependence“ (závislé území) měla např. Sv. Helena a dodnes je vlastní např. Mauritius nebo Antigua. Zvláštní naopak je, že Sark (sám závislý) ovládá jiné, byť velice malé území (Brechou), a že je jako dependence sám soustátím.
Za raritu by šlo považovat ještě spojení v podstatě republikového modelu Alderney s monarchistickým na Sarku. Ale další obdobné federace na světě jej rovněž znají. V Malajsii je sice většina svazových států monarchiemi (konstituč-ními i absolutistickými), ale např. Sarawak a Sabah (na Borneu) jsou v podstatě republiky. Rovněž např. Jihoafrická republika toleruje monarchii Zulsko a obdob-ně je na tom Uganda (kde jsou některé z provincií království a jiné se řídí „repub-likánskými“ pravidly). Na světe ještě dnes existují absolutistické monarchie (Svaijsko, Bhútán atp.) a od Brechou se liší především velikostí (rozlohou a po-čtem obyvatel). Rozhodně je ale Sark poslední „šlechtickou republikou“, tj. stá-tem, jehož představitele volí prakticky pouze zástupci starobylých, vznešených rodů (podobně jako kdysi v polsko-litevském soustátí)."

Poznámka

Práce je ponechána v původním formátu.
Obsahuje tabulky, schémata a mapy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11989
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse