Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Výstavba spalovny odpadů pro okres Havlíčkův Brod - dokumentace

Výstavba spalovny odpadů pro okres Havlíčkův Brod - dokumentace

Kategorie: Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Semestrální práce z předmětu "Legislativa pro odpadové hospodářství" vyučovaném na Mendlově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Práce je koncipována jako oznámení záměru podle § 6 Zk. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, s plánovanou výstavbou spalovny odpadů pro okres Havlíčkův Brod.

Obsah

1.
Část A - Údaje o oznamovateli
2.
Část B - Údaje o záměru
1.
Základní údaje
1.1.
Název záměru
1.2.
Rozsah záměru
1.3.
Umístění záměru
1.4.
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
1.5.
Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
1.6.
Popis technického a technologického řešení záměru
1.7.
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
1.8.
Výčet dotčených územně samosprávných celků
2.
Údaje o vstupech
2.1.
Půda
2.2.
Voda
2.3.
Ostatní surovinové a energetické zdroje
2.4.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
3.
Údaje o výstupech
3.1.
Ovzduší
3.2.
Odpadní vody
3.3.
Odpady
3.4.
Ostatní
3.5.
Doplňující údaje
3.
Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
1.
Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území
2.
Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
3.
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení
4.
Část D - Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
1.
Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti
2.
Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
3.
Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních staveb
4.
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
5.
Část E - Porovnání variant řešení záměru
6.
Část F - Závěr

Úryvek

"III. Údaje o výstupech:

III.1. Ovzduší:
Emisní limity pro jednotlivé sledované škodliviny budou plánovaně splňovat naše právní normy, které jsou srovnatelné s emisními limity v průmyslově vyspělých zemích Evropy. Limity emisí budou hodnoceny a regulovány dle požadavků daných zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Sledovanými škodlivinami budou zejména: HCl (> 30 mg/m3), SO2 (> 300 mg/m3), CO (> 100 mg/m3), tuhé látky (> 30 mg/m3), TOC (> 20 mg/m3).
Splnění požadavků na množství emitovaných škodlivin bude zajištěno použitím nejmodernějších technologií použitých při spalování (např. lapače prachu a popílku).

III.2. Odpadní vody:
Srážkové vody ze zastřešení objektů spalovny jsou srážkové vody z "čistých" ploch, tj. ploch bez rizika kontaminace (střecha objektu). Tyto vody jsou odvedeny do retenční nádrže a dále jsou rozvedeny trativody do okolního terénu. Srážkové vody z "nečistých" ploch, tzn. ploch u kterých by mohlo dojít ke kontaminaci nebezpečnými, zejména ropnými látkami (komunikační a parkovací plochy), jsou odvedeny do sběrných jímek, odkud jsou přečerpávány a sbírány jako nebezpečný tekutý odpad a páleny ve spalovně.
Odpadní technologické nejsou spalovnou produkovány z důvodu, že použitá technologická voda bude obíhat v uzavřených okruzích se zabezpečením proti úkapům a průnikům. Žádné technologické vody nebudou tedy vypouštěny.
Splaškové odpadní vody z objektu spalovny budou svedeny do bezodtoké jímky o objemu cca 30 m3 a pravidelně vyváženy na městskou ČOV v Havlíčkově Brodě.

III.3. Odpady:
Posuzované zařízení není výrobního charakteru, ale je určeno k manipulaci s odpady. Vlastní nakládání s odpady bude prováděno s odpady, které budou ve spalovně likvidovány, a dále s konečným produktem po spalování a čištění kouřových plynů. Manipulace se všemi odpady bude probíhat v souladu s povinnostmi podle Zk. č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími vyhláškami (zejména Vyhl. č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, a Vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Nakládání s odpady bude upřesněno v provozním řádu spalovny, který také bude řešit způsob kontroly odpadů v rámci přejímky, skladování, havarijní stavy a podobně.
Spalovna je navrhována na kapacitu celkem 96.300 t odpadů ročně. Ve spalovně nebudou likvidovány odpady s obsahem vysoce stabilních organických látek, tedy PCB, PCT apod., a tedy s nimi nebude ani manipulováno.
Při provozu spalovny budou vznikat, a tím i s nimi bude manipulováno, jednak odpady z vlastního spalovacího procesu, a jednak odpady z obslužných činností a běžné pravidelné údržby. Spalovna jako celek bude produkovat dva druhy pevných odpadů:
a) popel a škvára z pece, tento odpad odváží oprávněná firma v uzavřeném kontejneru k uložení na příslušnou skládku;
b) SORBAIT z čištění kouřových plynů, ten bude odvážen na základě smlouvy s autorizovanou firmou na solidifikaci a bude uložen na k tomu určenou a schválenou skládku."

Poznámka

Velmi dobře zpracované.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6935
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse