Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývoj inteligence

Vývoj inteligence


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem této práce je vývoj inteligence především u dětí a adolescentů. Autor nejprve popisuje senzomotorický vývoj kojence, poté se zabývá vývojem jazyka již dvouletého dítěte. Následuje další období takzvané předoperační období, ve kterém dochází k realizaci myšlenkového experimentu. Po tomto období následuje věk 7 let, kdy dítě zvládá zásady manipulace, počítání a jednoduché abstrakce. Poslední období dítěte od 11 let a výše se nazývá období formálních operací. Dítě již dokáže vyvozovat závěry a abstrahovat. Na závěr se autor zamýšlí, zda lze od desátého roku dítěte spolehlivě předpovědět jeho inteligenci jako dospělého. Závěrečnou tečkou jsou informace o inteligenci ve stáří.

Obsah

1.
Senzomotorický vývoj od narození do 4. měsíce věku dítěte
2.
Zvládnutí jazyka u dvouletého dítěte
3.
Předoperační období - od 2 do 7 let
4.
Stadium konkrétních operací - od 7 let
5.
Stadium formálních operací - od 11 let
6.
Intelektuální vývoj dítěte- od 10 let
7.
Stabilizace inteligence
8.
Inteligence ve stáří

Úryvek

"Inteligenci není možné pokládat za statickou schopnost, a proto se značná pozornost věnuje právě jejímu vývoji. Největšímu zájmu psychologů se doposud těšil zejména výzkum inteligence dětí a adolescentů.
V ranném věku se rozvíjí zejména senzomotorická schémata a takovým nejvýraznějším ukazatelem intelektového vývoje dítěte je koordinace ruky a zraku. Nejdříve dochází k tzv. náhodnému uchopování, které probíhá izolovaně, bez spojení se zrakem. Přibližně kolem 6. týdne věku dítěte se rozvíjí úmyslná pozornost. Dítě přitahují cíle s výraznými znaky figury a pozadí a kompenzační pohyby očí při pohybech hlavy se značně zlepšují. Mezi 3. – 4. měsícem dochází k obracení očí, hlavy a celého těla k předmětům postihovaným zrakem. Učí se uchopovat a manipulovat s předměty a odhadovat jejich vzdálenost → přibližuje a dává věci do úst. Celkově je možné konstatovat, že dítě si již osvojilo percepční znaky vnějšího světa, a že svět odkrývá pomocí manipulace s předměty.
V prvních letech života probíhá vývoj inteligence u malého šimpanze dokonce rychleji než u dítěte stejného věku! Ale přibližně ve 2. roce dochází k výrazným změnám. Myšlení se začíná zvnitřňovat, to znamená, že vnitřní svět závisí už v menší míře na vnějších podnětech. Současně se rozvíjí jazyk. Zvládnutím jazyka nastává zásadní obrat ve vývoji dítěte. Schopnost používat symboly dítěti umožňuje rychlý rozvoj v získávání poznatků. Přechází od zkušeností čistě smyslových a motorických k operacím se symboly. Od tohoto momentu se už dítě neučí pouze zkušenostmi, ale i prostřednictvím jazyka. Avšak i při používání jazyka hraje velkou roli činnost. Dítě si daleko lépe pamatuje pojmy pomocí činností, jež s nimi provozuje, a s kterými přichází do styku. Například pojem psa je založen na dotyku srsti tohoto zvířete a na zvucích, které vydává.
Dalším významným úsekem je období mezi 2. – 7. rokem → předoperační období. Dítě si začíná osvojovat vnitřní zobrazení vnějšího světa. Je to první krok k myšlení dospělých lidí: dochází k realizaci myšlenkového experimentu. Poprvé předvídá průběh událostí a učí se odpovídat na otázku: „Co bude, když…?“ Myšlení však v této době ještě není dostatečně pružné. Nejznámějším příkladem je přelévání vody z nízké, široké nádoby do vysoké a úzké nádoby, kde je hladina vody pochopitelně výš. Dítě pravděpodobně řekne, že vody není stejné množství, a že vody je buď více, anebo méně. Dítě ještě nezvládá pojem zachování hmoty."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: ahum_psyx0048.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Vyvoj_inteligence.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse