Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Vývoj protifašistické koalice za II. světové války – encyklopedie světových dějin 28/30

Vývoj protifašistické koalice za II. světové války – encyklopedie světových dějin 28/30Kategorie: Dějepis, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Profesionálně zpracovaná práce přináší podrobný výklad středoškolské látky o vývoji protifašistické koalice. Vhodné především pro získávání hlubších poznatků o daném tématu. Encyklopedii lze též využít při psaní referátů a seminárních prací.

Předchozí část série naleznete zde Druhá světová válka v Evropě a následující zde Počátek studené války.

Obsah

1.
Atlantická charta
2.
Velká Aliance
3.
Bilance druhé světové války
4.
Válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, norimberský a tokijský proces

Úryvek

"Vývoj protifašistické koalice za II. světové války

22. června 1941, tj. v den přepadení Sovětského svazu německými vojsky, britský ministerský předseda Winston Churchill v rozhlasovém projevu prohlásil SSSR za spojence Velké Británie, ačkoli byl zapřísáhlým odpůrcem komunismu. O dva dny později přislíbil prezident Spojených států amerických Franklin Delano Roosevelt sovětské vládě „všemožnou pomoc“.

Atlantická charta
V srpnu 1941 se Roosevelt a Churchill sešli na palubě křižníku u pobřeží Newfoundland a vyhlásili Atlantickou chartu, obsahující principy vedení války a poválečného uspořádání světa. Oba státníci se vyslovili pro zničení fašistické tyranie, proti územním anexím po válce a proklamovali právo národů zvolit si svobodně formu vlády a stanovili, že poválečný svět bude organizován ve spolupráci všech vítězných mocností. Atlantická charta se později stala základem Organizace spojených národů. 24. září 1941 k ní přistoupil i Sovětský svaz a 14 dalších států.
15. srpna 1941 vydaly newyorkské noviny The Times tuto zprávy místopředsedy britské vlády C. Attleeho: „Churchill a Roosevelt zvážili nebezpečí, která vznikají pro světovou civilizaci z politiky vojenské agrese, kterou uskutečňují vlády hitlerovského Německa a jeho spojenců a osvětlily kroky, které hodlají přijmout jejich státy, aby se zachránily před tímto nebezpečím:
Jejich země neusilují o územní nebo jiné zisky.
Nepřejí si žádné územní změny, které by nebyly v souladu se svobodně vyjádřeným přáním národů, jichž se týkají.
Respektují právo všech národů zvolit si vládní formu, v níž chtějí žít, a přejí si, aby svrchovaná práva a samostatnost vlády byly vráceny těm, kdož jich byli zbaveni násilím.
Budou usilovat, přihlížeje náležitým způsobem ke svým platným závazkům, o to, aby všechny státy, malé i velké, vítězné i poražené, měly za rovných podmínek přístup k světovému obchodu a ke světovým zdrojům surovin, které potřebují ke svému hospodářskému rozkvětu.
Přejí si uskutečnit co nejúplnější hospodářskou spolupráci všech národů tak, aby byly všem zajištěny lepší pracovní podmínky, hospodářský rozvoj a sociální zabezpečení.
Věří, že po konečném rozdrcení nacistické tyranie bude nastolen mír, který všem národům poskytne prostředky k bezpečnému životu v jejich hranicích, a který zaručí, že všichni lidé ve všech zemích budou moci prožívat svůj život beze strachu a nouze.
Takový mír by měl umožnit všem lidem plavit se bez překážky po volných mořích a oceánech.
Věří, že všechny národy světa musí z důvodů věcných i důvodů duchovních dospět k tomu, že upustí od používání síly. Protože v budoucnosti nelze nadále používat národy, které hrozí nebo by mohly hrozit útokem mimo své hranice, jsou přesvědčeni, že dokud nebude zřízena širší a trvalá soustava všeobecné bezpečnosti, je nezbytné takové národy (státy) odzbrojit. Rovněž budou poskytovat pomoc při jiných praktických opatřeních, které ulehčí mírumilovným národům drtivé břemeno zbrojení, a budou takováto opatření podporovat.
Těchto osm bodů je schváleno širokou mezinárodní veřejností a stvrzují vznik aliance demokracií anglicky mluvících států v boji proti hitlerismu …“

Velká Aliance
V letech 1942 a 1943 měla stoupající význam mezinárodní politická jednání směřující k vytvoření velké protifašistické koalice Spojených států amerických, Velké Británie a Svazu sovětských socialistických republik, které tvořily základ protifašistické koalice zvané též Velké Aliance.
1. ledna 1942 podepsalo 26 států deklaraci, v níž se zavázaly neuzavírat se státy Osy separátní mír a zavázaly se využít svých zdrojů v boji proti fašistickým státům. Tyto státy se prohlásily za spojené národy a za svůj cíl si zvolily principy Atlantické charty, čímž vytvořily základní podmínky pro vytvoření Organizace spojených národů. Mezi státy, které podepsaly tuto deklaraci, patřilo i Československo.
Setkání v Casablance
V lednu 1943 se prezident Roosevelt a ministerský předseda Churchill sešli v Casablance, kde se dohodli na společném postupu ve válce a diskutovali i o vytvoření druhé fronty v západní Evropě. Pro tuto možnost však zatím nebyly ani ekonomické, ani vojenské předpoklady. Zároveň byl přijat Rooseveltův požadavek bezpodmínečné kapitulace nepřátelských států.
1. konference Velké trojky v Teheránu

Stalin, Roosevelt a Churchill na konferenci v Teheránu
Ve dnech 28. listopadu až 1. prosince 1943 se uskutečnila v Teheránu první konference Velké trojky. Hlavním tématem schůzky J. V. Stalina, F. D. Roosevelta a W. S. Churchilla byl konečný útok proti Německu v Evropě. Dohodli se také na vytvoření druhé fronty v západní Evropě. Za místo útoku byla vybrána západní Francie, ačkoli Churchill, prosazující britské zájmy, upřednostňoval vylodění na Balkánu, čímž by se zde upevnil vliv Velké Británie. Stalin byl proti, jelikož Balkán ležel v sovětské sféře zájmu a kdyby se podařilo Britům ho osvobodit, nemohl by tam Sovětský svaz ideově působit. Projevují se i jednotlivé rozpory a nedůvěra mezi účastníky konference. Churchill se obává Stalinovy ideové expanze do jihovýchodní a střední Evropy a vadí mu Rooseveltův izolacionizmus. Roosevelt se rovněž obává šíření stalinského režimu, ale zároveň i zdůrazňování britských zájmů. Konečně Stalin se obává potlačení komunismu v sovětské sféře vlivu.
Setkání v Quebecu
Mezi 11. a 19. srpnem 1944 se setkávají Churchill a Roosevelt v kanadském Quebecu kvůli jednání ohledně situace na frontě v Pacifiku. Zároveň probíhala i jednání zástupců Sovětského svazu, Velké Británie, Číny a Spojených států amerických v Dumbarton Oaks, Washington D. C. o poválečném uspořádání světa. Byl přijat návrh zřízení Mezinárodní organizace bezpečnosti a přijaty podklady pro vypracování Charty Organizace spojených národů.
V roce 1944 se rovněž uskutečnila konference v Bretton Woods, USA, kde byla řešena problematika světového hospodářství a jeho obnovy po skončení války. Na jejím základě vznikl Mezinárodní měnový fond a také Světová banka pro obnovu a rozvoj, které navazovaly na Dohodu o správě spojených národů pro okamžitou pomoc (UNRRA), uzavřenou Spojenými národy 9. listopadu 1943 ve Washingtonu.
Setkání v Moskvě
Churchill navštívil ve dnech 9. až 18. října 1944 Stalina v Moskvě. Součástí návštěvy byly rozhovory, na nichž byly uskutečněny dohody o sférách vlivu. Churchill připustil rostoucí vliv Sovětského svazu, ale otázku Polska prozatím nechali nevyřešenou.
2.konference v Jaltě
Zástupci Velké trojky se sešli znovu mezi 4. a 11. únorem 1945 na druhé konferenci v Jaltě na Krymu. Znovu zde byla potvrzena zásada bezpodmínečné kapitulace Německa a Japonska, řešila se otázka válečných reparací a poválečného uspořádání Německa, která skončila stanovením okupačních pásem v Německu. Zúčastněné strany se dohodly na nutnosti potrestání válečných zločinů. Dalším bodem bylo vyřešení otázky Polska. Sovětský svaz trval na změně východních hranic Polska ve prospěch SSSR. Západní spojenci mu ustoupili s tím, že tyto územní změny budou kompenzovány Polsku na úkor Německa a s tím, že se Stalin zavázal, že v Polsku, Jugoslávii a východní Evropě budou svobodné volby. Ke konci jednání se Roosevelt snažil přimět Sovětský svaz, aby vstoupil do války proti Japonsku z obavy, že se válka protáhne až do roku 1946.
Vznik Organizace spojených národů
Dne 25. dubna 1945 byla v San Franciscu zahájena ustavující konference Organizace spojených národů. Skončila 26. června podepsáním Charty Organizace spojených národů. V ní si nová světová organizace vytkla za cíl uchránit budoucí pokolení válek, podporovat sociální pokrok a zlepšovat životní úroveň ve větší svobodě. Vyjádřila svou víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů a žen a národů malých i velkých. Rozhodující role v rámci OSN připadla Radě bezpečnosti, jejíž usnesení musí schválit všichni členové, tj. Sovětský svaz, Spojené státy, Velká Británie, Francie a Čína.
3.konference v Postupimi

Attlee, Truman a Stalin – konference v Postupimi
Poslední konference vedoucích představitelů tří vítězných velmocí se konala v Berlíně-Postupimi ve dnech 17. července až 2. srpna 1945. Namísto F.D. Roosevelta, který zemřel, se jí za Spojené státy zúčastnil Harry Truman, který převzal po Rooseveltově smrti úřad prezidenta Spojených států amerických. Tři hlavy států byly na jednáních doprovázeny svými ministry zahraničních věcí J. Byrnesem (USA), V. Molotovem (SSSR), A. Edenem (později E. Bevinem, Velká Británie). Cílem dohody bylo poválečné uspořádání Evropy a především Německa. Dohody dosažené na konferenci na Jaltě byly potvrzeny a dočasně bylo určeno, že Německo bude spravováno ve čtyřech okupačních zónách – USA, SSSR, Velké Británie a Francie. Sídlem Spojenecké kontrolní rady se stal Berlín. Spojenecká politika vůči Německu bývá charakterizována jako program 4D – demilitarizace, demokratizace, denacifikace, dekartelizace. Válečné reparace mělo Německo splácet ve formě výroby a surovin. Konference vyslovila souhlas s odsunem Němců z Polska, Československa a Maďarska. Část východního Pruska kolem Královce (dnešního Kaliningradu) byla odevzdána Sovětskému svazu, území na východ od Odry a zhořelecké Nisy bylo dáno pod polskou správu a v brzké budoucnosti se stalo faktickou západní hranicí Polska. Konference dále projednávala otázky práce spojeneckých kontrolních komisí v Rumunsku, Bulharsku a Maďarsku, otázky naftových zařízení v Rumunsku, problematiku válečných zločinců, válečné kořisti a zabývala se otázkami plavby v černomořských úžinách a na evropských vodních cestách.

Bilance druhé světové války
Druhé světové války, trvající 70 měsíců, se zúčastnilo 48 států. Kromě 55 milionů mrtvých bylo jejím výsledkem 35 milionů raněných a kolem 2 milionů nezvěstných. Ještě nikdy nebyly ztráty u civilního obyvatelstva tak vysoké jako v této válce.
V době kdy boje vrcholily stálo proti sobě 40 milionů vojáků na straně Spojenců a 20 milionů vojáků na straně Osy. Podle odhadů z roku 1945 se válečné škody odhadovaly na 230 miliard amerických dolarů a celkové válečné náklady dosáhly sumy 1 154 miliard dolarů. Co se týče ztrát na životech, největší ztráty utrpěly Sovětský svaz (14 milionů vojáků, 7 milionů civilistů), Čína (6,4 milionu, 5,4 milionu), Německo (4,8 milionu, 500 tisíc), Japonsko (1,2 milionu, 60 tisíc), Polsko (320 tisíc, 5,4 milionu) a dále Jugoslávie, Francie, Maďarsko, Itálie, Velká Británie, Spojené státy americké a nezanedbatelné ztráty na životech utrpěla naprostá většina válčících států.
Válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, norimberský a tokijský proces

Koncentrační tábor Auschwitz
Druhá světová válka se stala genocidou pro židovské obyvatelstvo Evropy. V koncentračních táborech jich podle některých odhadů zemřelo až 6 milionů a rovněž přinejmenším 500 tisíc nežidovských vězňů.
Druhá světová válka byla plná krutostí, kterých se dopouštěli především němečtí nacisté a japonští militaristé. Byly při ní pošlapány ženevské konvence týkající se válečných zajatců a krutosti vůči civilnímu obyvatelstvu neznaly hranic. Proto se alespoň malou útěchou trpícím staly dva velké procesy s válečnými zločinci – norimberský proces, kde byli souzeni němečtí zločinci, a proces tokijský, ve kterém usedli na lavici obžalovaných Japonci. Norimberský tribunál zasedal od 20. listopadu 1945 do 1. října 1946, skládal se ze soudců z USA, SSSR, Velké Británie a Francie. Za hlavní zločinecké organizace byly považovány NSDAP, SS, SD a Gestapo. Státní žalobci vítězných mocností obžalovali 24 hlavních německých válečných zločinců, některým z nich se ale podařilo uprchnout nebo spáchat sebevraždu. Výsledkem soudu bylo 12 odsouzených k smrti, 3 odsouzeni na doživotí, 2 odsouzení na 20 let vězení, 1 muž na 15 let a 1 na 10 let. Bylo to poprvé v dějinách, kdy bylo rozpoutání války označeno z hlediska mezinárodního práva za zločin a hlavní viníci za to nesli osobní, trestně-právní odpovědnost.

Poznámky:

Churchill sir Winston Leonard Spencer (1874-1965)

britský politik, spisovatel a státník. Sloužil jako důstojník v Indii, Súdánu a jižní Africe, za búrské války (1899-1902) pracoval jako válečný dopisovatel. V roce 1900 byl poprvé zvolen do Dolní sněmovny, v roce 1908 se stal poprvé ministrem obchodu, v roce 1910 ministrem vnitra. V roce 1911 se stal prvním lordem Admirality, po porážce expedičních vojsk na Gallipolském poloostrově za první světové války odstoupil. Zastával protiněmeckou politiku. V letech 1917-1929 pracoval na různých ministerstvech. Tvrdě odsoudil mnichovskou dohodu. V roce 1939 opět jmenován prvním lordem Admirality a od 10. května 1940 předsedou vlády a současně ministrem obrany. V Churchillem v čele odolala Velká Británie německému náporu v prvních letech války, uzavřela spojenectví s Sovětským svazem a Spojenými státy americkými a jako součást této koalice porazila Německo i Japonsko ve druhé světové válce. Předsedou vlády byl až do července 1945 a znovu v letech 1951-1955. Ve svém slavném projevu ve Fultonu se zmínil o „železné oponě“ a vyzval k jednotnému postupu proti sílícímu vlivu Sovětského svazu. Získal Nobelovu cenu za literaturu v roce 1953.

Roosevelt Franklin Delano (1882-1945)

americký politik a státník. Původně pracoval jako právní zástupce, v roce 1932 byl zvolen 32. prezidentem Spojených států amerických, v úřadu prezidenta potvrzen ještě v letech 1936, 1940 a 1944. Dokázal bojovat s hospodářskou krizí pomocí svého programu New Deal (nový úděl), který pomohl USA vyvézt z hospodářské krize. Ukončil americkou politiku izolacionizmu, neangažoval se ale v zájmu dobrých sousedských vztahů intervencemi v jihoamerických a středoamerických státech. Odsuzoval Hitlerovu politiku směřující k válce. Po začátku druhé světové války v Evropě prosadil v březnu 1941 Zákon o půjčce a pronájmu, kterým tehdy stále ještě neutrální Spojené státy pomohly Velké Británii v jejím boji s Německem dodávkami surovin, materiálů a výrobků nutných k válečnému úsilí. V srpnu 1941 podepsal s Winstonem Churchillem Atlantickou chartu, po vstupu USA do druhé světové války prosazoval bezpodmínečnou kapitulaci států Osy Berlín-Řím-Tokio. Zasloužil se o vytvoření Organizace spojených národů, zemřel příliš brzo nato, aby se dožil konce druhé světové války a porážky Německa a Japonska.

Attlee Clement Richard (1883-1967)

anglický šlechtic, politik a státník. Původně pracoval jako právník, ale v roce 1907 vstoupil do politiky. V letech 1940-1945 pracoval jako ministr ve vládě Winstona Churchilla, v letech 1945-1951 byl předsedou britské vlády. Zestátnil klíčová odvětví průmyslu a Bank of England, uznal nezávislost Indie v roce 1947 a Barmy v roce 1948. Po roce 1951 byl poslancem.

Stalin Josif Visarionovič (vlastním jménem Džugašvili, 1879-1953)

sovětský politik a diktátor. Gruzínec, v roce 1899 byl vyloučen z kněžského semináře a v roce 1903 se přidal k bolševikům. Za svou politickou činnost byl několikrát vypovězen do vyhnanství na Sibiř. Od roku 1917 do roku 1923 působil jako lidový komisař pro národnostní otázky, po odstoupení Lenina se v roce 1922 stal generální tajemníkem VKS(b). V následujícím mocenském boji odstavil v roce 1924 Trockého, v roce 1927 levé stranické křídlo, v roce 1929 pravé stranické křídlo a stal se tak neomezeným vládcem. Jako diktátor zavedl politické procesy v letech 1936-1939, kterým podle některých odhadů padlo za obět 700 tisíc osob, dalších několik milionů bylo uvězněno. Kolektivizoval zemědělství a pomocí pětiletých plánů zemi přeorientoval na těžký průmysl. V roce 1939 uzavřel pakt s Hitlerem, na jehož základě si rozdělili Polsko ještě v témž roce a v roce 1940 měl pak Stalin volnou ruku v Pobaltí. Pobaltské republiky byly nejprve donuceny podepsat nerovnoprávné smlouvy se Sovětským svazem a následně byly do SSSR začleněny. Po německém útoku na Sovětský svaz velel obraně ve Velké vlastenecké válce, jak ji sám nazval. Nejprve od roku 1941 jako předseda Rady lidových komisařů a od roku 1943 jako maršál SSSR. Během konferencí tzv. Velké trojky v Teheránu, na Jaltě a v Postupimi se tvářil jako přítel USA a Velké Británie, ale přitom sledoval vlastní politiku. V zemích, které na konci druhé světové války osvobodila Rudá armáda od nacistické nadvlády zavedl různými prostředky komunistické režimy, které uvedl do podřízeného vztahu k Sovětskému svazu. Je přímo zodpovědný za smrt milionů lidí, za zhoršení situace v mezinárodní politice po druhé světové válce. Hrál i významnou roli při vzniku korejské války v roce 1950. Po jeho smrti v květnu 1953 byl v Sovětském svazu vyhlášen odklon od kultu jeho osobnosti a nejvyšší špičky komunistické strany se distancovaly od jeho činů. Často bývá, pravděpodobně správně, nazýván největším masovým vrahem lidských dějin.

Truman Harry Shippe (1884-1972)

americký politik a státník. Americký prezident v letech 1945 až 1952, do úřadu nastoupil jako 33.prezident USA po smrti prezidenta Franklina Delano Roosevelta, v roce 1947 byl prezidentem řádně zvolen na jedno čtyřleté období, v roce 1947 vyhlásil novou zahraniční politiku proti expanzivní politice SSSR, známou jako Trumanova doktrína (zadržování komunismu), v roce 1949 uzavřel Severoatlantický pakt (NATO).

Molotov Vjačeslav Michailovič (1890-1986)

sovětský politik. Nejprve působil jako novinář, v roce 1921 se stal členem ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu. V letech 1926-1957 byl členem nejvyššího vedení strany a jedním z nejbližších spolupracovníků Josifa Stalina. Působil v řadě funkcí, mimo jiné i jako předseda vlády v letech 1930-1941, ale proslavil se především jako ministr zahraničí. Po Stalinově smrti a mocenském vzestupu Nikity Chruščova byl v roce 1962 zbaven všech funkcí i členství v komunistické straně. Roku 1984 byl rehabilitován a znovu se stal členem KSSS.
NORIMBERSKÝ PROCES (1945-1946)
Po skončení druhé světové války v Evropě zasedl v německém Norimberku mezinárodní vojenský tribunál, aby projednal obvinění vedoucích osob nacistického režimu ze spiknutí a zločinů proti míru, válečnému právu a lidskosti. Odsouzenými k smrti a popravenými 16. října 1946 byli – Hans Frank, Wilhelm Frick, Alfred Jodl, Ernst Kaltenbrunner, Wilhelm Keitel, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Fritz Sauckel, Arthur Seyss-Inquart a Julius Streicher. Další odsouzený k smrti Hermann Goering popravě unikl tím, že spáchal sebevraždu. Martin Bormann byl k trestu smrti odsouzen v nepřítomnosti. Tři další obvinění v procesu byli zproštěni viny a sedm mužů bylo odsouzeno k pobytu ve vězení.

TOKIJSKÝ PROCES (1946-1948)
Po druhé světové válce zasedl v Tokiu mezinárodní soudní tribunál, který měl rozhodnout o zodpovědnosti konkrétních japonských představitelů za zločiny, k nimž ze strany Japonska v průběhu druhé světové války došlo. V procesu, který trval od června 1946 do listopadu 1948, byli souzeni všichni hlavní představitelé Japonska s výjimkou císaře Hirohita. Bývalý premiér Tódžó a šest dalších mužů bylo odsouzeno k trestu smrti a popraveno, 14 dalších mužů bylo odsouzeno k trestu doživotního vězení."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.
Práce obsahuje fotografie/obrázky.
Hesla rozšířená v doplňujících informacích jsou v textu zvýrazněna barevně.


PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5242e347289e5.zip (79 kB)
Nezabalený formát:
28_Vyvoj_protifasis_koalice.doc (131 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse