Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývojová psychologie

Vývojová psychologieKategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22 Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl

Charakteristika: Práce poskytuje úvod do problematiky vývojové psychologie. Přibližuje jednotlivé aspekty osobnosti procházející vývojem a charakteristiky vývojových stádií. Druhá část textu se pak podrobněji věnuje prenatálnímu, perinatálnímu a novorozeneckému období.

Obsah

1.
Vývojová psychologie a aspekty vývoje
2.
Prvky vývoje osobnosti
2.1.
Vývoj Já
2.2.
Vývoj percepce
2.2.1.
Faktory ovlivňující percepci
2.2.2.
Tvarová diskriminace
2.2.3.
Vnímání hloubky
2.2.4.
Porucha vnímání
2.3.
Vývoj inteligence
2.3.1.
Aspekt myšlení
2.3.2.
Aspekt chování
2.3.3.
Fáze řešení problému
2.3.4.
Jean Piaget
2.3.4.1.
Kognitivní stadia
2.3.5.
Měření inteligence
2.3.6.
Ovlivňování inteligence
2.4.
Sociální vývoj osobnosti
2.4.1.
Sociální adjustace
2.4.2.
Dítě v raném období
2.4.3.
Sebehodnocení
2.4.4.
Identita
3.
Rysy individuálního vývoje osobnosti
3.1.
Dependence
3.2.
Motiv výkonu
3.3.
Agresivita
3.4.
Úzkost
4.
Zvláštnosti prenatálního vývoje, období novorozence
4.1.
Prenatální a postnatální období
4.2.
Fáze prenatálního období
4.3.
Perinatální období = porod
4.4.
Novorozenec a zvláštnosti jeho projevu
5.
Závěr

Úryvek

"Vývojová psychologie – základní disciplína, která zkoumá změnu psychiky v čase.

Lidská duše – vitální složka - uvědomování si vlastního těla, pudovost,
citová složka - emoce,
mentální složka - myšlení,
složka Já.

Vývoj znamená změny v těchto složkách:

Zkušenost – souvisí s vlivem prostředí, malé dítě absorbuje vjemy bez přítomnosti Já --- vliv, ale zážitky si nepamatujeme, přijímáme je bezděčně. Kam se dítě narodí, má vliv na proces vrůstání do světa (např. specifické rysy jazyka – vliv na myšlení daného národa).

Zrání – postupná realizace geneticky naprogramovaných procesů v organismu (ve vitální složce vrozené procesy, které se vývojem uskuteční, např. puberta). Výzkumy, zda se dá zrání urychlit – nelze, je biologicky naprogramováno.

Věková norma – to, co je charakteristické pro dítě určitého věku (např. dítě 20 měs. jazyková slovní zásoba 100 slov).

Věkový trend – změna věkové normy v čase (způsob, jakým se dítě vyvíjí, jakým způsobem se mění věk. norma v čase, např. ve vývoji jazyka – 20 měs. 100 slov, postupně se snižuje na 80 slov --- tj. změna věkového trendu).

Psychologické metody (viz Píša) + pro vývojovou psych. typická longitudinální metoda (dlouhodobá, dítě se zkoumá po dobu dlouhého časového úseku – 5 a více let) – výhodou velká přesnost a komplexnost, nevýhodou je dlouhodobost (může dojít ke změnám ve zkoumaných skupinách, změna zkoumajícího, možnost zrušení výzkumu) --- jiná metoda – průřezová (zkoumají se různé skupiny podle daného hlediska, např. podle věku) – výhodou rychlost, nevýhodou homogenizace skupin (stejné podmínky – počet dětí, pohlaví, zdrav. stav, podobné rodiny apod. ).

Periodizace vývoje (liší se v různých teoriích):

Vývoj Já (Self) – malé dítě – nemá vlastní Já, prožívá celou svojí bytostí, niterné základy pro pozdější prožívání a dalších psych. procesů, přesná detekce emocí (i v prenatálním období), vytvořením vlastního Já je možné pozorovat emoce vnitřního stavu, vyděluje nás:

- upevnění vlastního Já (kolem 4 let) – dítě se oddělí od vnějšího světa, vytváří si vlastní niterný svět (svět fantazie), dětský egocentrismus – vlastní aktivitou centrováno do vlastního Já, důležitý dostatek námětů pro fantazii, problematické chování v dospělosti mají často kořeny v tomto období (pokud nemá dítě dostatek prostoru pro svůj rozvoj)
- období adolescence (asi od 9 do 18 let) – expanze do světa, základ dospělosti, upevňuje se světonázor,
- dospělost – svoboda a moc, ovlivňovat vnější svět a zároveň se nechat zvnějšku ovlivňovat
- stáří (kolem 60 let) – člověk více receptivní, vnitřní moudrost, snižují se vnější ambice, zralost Já, umění přijmout stáří."

Poznámka

Práce užívá barevného značení textu. Součástí práce je graf a další ilustrace o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x510e2cd01fd4f.zip (87 kB)
Nezabalený formát:
Vyvojova_psychologie.doc (157 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse