Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Význam Desatera dnes - úvaha

Význam Desatera dnes - úvaha


Kategorie: Religionistika/Náboženství

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vyjádření osobních názorů autorky na dané téma. Práce obsahuje zamyšlení nad tím, co pro dnešní společnost znamenají principy Desatera. Pozastavuje se nad otázkou, zda je v dnešním světě dodržování Desatera přežitkem.

Obsah

1.
Úvod
2.
Volba náboženského vyznání
3.
Věda a víra
4.
Víra a morální hodnoty
5.
Praktická použitelnost Desatera
6.
Závěr

Úryvek

"Dnešní moderní doba přinesla spolu se svobodou lidského vyznání a myšlení vůbec také vědní obory. Díky vědě a jí získaným poznatkům je oproti dřívějšku mnohem více ateisticky smýšlejících lidí. Lidé už si nepotřebují vysvětlit, proč je bůh trestá a sesílá na ně různá neštěstí a nemoci (např.: seslal AIDS, protože se lidé neřídí jedním z jeho přikázání a smilní, atd.). Dle mého názoru se tak dá říci, že věda částečně v tomto bodě převzala roli víry a ubrala ji tak na prostoru, a tím pádem i na důležitosti, kterou v lidském životě v dřívějších dobách hrála. Zdá se, jakoby vznikl přímo viditelný rozpor mezi vědou a vírou, a jakoby se vzájemně vylučovaly.

Myslím si, že morální hodnoty obsažené v desateru existují ve společnosti dodnes a jsou efektivním receptem pro její harmonické fungování. Desatero samo by mělo být samozřejmou součástí dnešních zdravých morálních hodnot, avšak budeme – li ho chtít použít v současné době doslovně nemůžeme uspět. Už v Bibli je řečeno, že žádný smrtelník nedokáže po celý svůj život dodržet všechny z daných deseti zásad. Přikázání jsou viděna jako most mezi Bohem a člověkem a dokonale ho dokázal splnit pouze Ježíš.

Myslím, že čím delší je doba od vzniku desatera, tím se snižuje i jeho praktická použitelnost. Dnes je situace jiná, dnes nelze aplikovat všechna přikázání a ještě navíc slovo od slova… čistě teoreticky možná, ale snaha o to je dle mého názoru druhem přežitku, či nedostatkem porozumění přirozenému vývoji lidské společnosti a jejích potřeb. I dnes existují osobnosti se silně zakořeněným křesťanstvím a intenzivně a upřímně se snaží o striktní dodržení desatera, ale je jich pouze menšina a myslím, že celková tendence vede spíše k jejich dalšímu postupnému úbytku.

Ze zkušenosti z blízkého okolí vím, že člověk se možná spíše stane zarputilým zastáncem pravidel víry, když jí nějakým způsobem přijme až v průběhu dozrávání své osobnosti, než když se do ní, bez možnosti volby narodí.

Když se pozastavíte a zamyslíte se nad tím, proč dodržování desatera přikázání v moderní společnosti ustupuje postupem času do pozadí, dojdete možná ke stejnému názoru jako já. Dle mého soudu, je desatero již v různých ohledech zastaralé a nenabízí, to co dříve, protože dnes lidé také něco jiného hledají. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48cce5ff01470.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Vyznam_desatera_dnes.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse