Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vzdělávací systém Rumunska

Vzdělávací systém Rumunska


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se v základních momentech věnuje reformě vzdělávacího systému Rumunska v 90. letech 20. století a charakterizuje tamní předškolní výchovu.

Obsah

1.
Reforma vzdělávacího systému v 90. letech
2.
Předškolní výchova

Úryvek

"Rumunsko má přes 22 milionů obyvatel. Hlavní náboženství je pravoslavné.
Od roku 1992 je Rumunsko republika v čele s prezidentem.
V roce 1996 bylo zaměstnáno 29% obyvatelstva v průmyslu, 35 % v zemědělství a 8% ve službách. Míra nezaměstnanosti v roce 1997 byla 8%.

Reforma primárního a sekundárního vzdělávání ( 1994 – 1999 ) má dva hlavní cíle:
- zmodernizovat primární a sekundární vzdělávání a zlepšit kvalitu systému školství
- reformovat systém financování školství a finanční správy ve školství

Strategie zvolená rumunskou vládou pro reformu této složky školského systému je podpořena půjčkou 50 milionů USD. Od Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj. Reforma odborné přípravy byla zahájena v roce 1995 s podporou z programu EU PHARE, která poskytla 25 milionu euro.

Reforma vysokého školství byla zahájena v roce 1990. Její hlavní cíle jsou:
- změnit vztahy mezi vládou a vysokoškolskými institucemi a podpoření autonomie univerzit.
- Modernizovat vzdělávání
- Vytvořit postupy pro akademické hodnocení a akreditaci vzdělávacích institucí
- Zavést nové mechanismy financování

K dosažení těchto cílů vylo vyčleněno 84 milionů USD. Tato částka se skládá z grantu poskytnutého Evropskou unií ve výši 9 a půl milionů USD. Z půjčky od Světové banky ve výši 50 milionů USD a z příspěvku rumunské vlády ve výši 24 milionů.

Aby se usnadnila integrace absolventů škol do společenských aktivit, dostávají veřejné nebo soukromé podniky ekvivalent podpory v nezaměstnanosti v průběhu 9 měsíců za každou zaměstnanou mladou osobu.

Předškolní výchova

Hlavní cíl předškolní výchovy:
- naučit se řeč a správně ji užívat ( v některých institucích včetně i cizích jazyků )
- získat schopnost pracovat s obrazci a tvary
- získat znalosti o přírodním a sociálním prostředí
- rozvíjet sportovní a umělecké schopnosti
- rozvíjet tvořivost
- povzbuzovat samostatnost

Předškolní výchova zahrnuje skupinu od 3 do 7 let dítěte. Vyučování probíhá v rumunštině, a instituce, kde se vyučuje v jazycích národnostních menšin. Docházka do mateřských škol je dobrovolná s vyjímkou posledního roku, kdy je povinná. V roce 1998 navštěvovalo předškolní zařízení asi 63% dětí.
Pro předškolní výchovu neexistují žádné vstupní požadavky. Třídy jsou organizovány podle věku a průměrně je ve třídě 15 žáků."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x510e3428ca95d.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Vzdelavaci_system_Rumunska.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse