Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Vzdělávání lidských zdrojů - otázky ke SZZk

Vzdělávání lidských zdrojů - otázky ke SZZk

Kategorie: Andragogika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor 24 otázek zpracovává problematiku Vzdělávání lidských zdrojů. Věnuje se osobě andragoga, projektování vzdělávacích akcí, či přípravě na výuku. Dále charakterizuje různé metody výuky vzdělávání dospělých, včetně možnosti využití informačních technologií. Rovněž se zabývá médii, zmiňuje se o jejich vztahu ke vzdělávání, uvádí jejich historický vývoj a také seznamuje se současnou českou mediální legislativou. Přehled všech vypracovaných témat je uveden níže.

Obsah

1.
Předmět a cíl andragogické didaktiky
1.1.
Vzdělání, jeho cíle a pojetí
1.2.
Historicko-vývojové proměny cílů, obsahů a funkce vzdělávání
2.
Didaktický proces a jeho komponenty
2.1.
Výukové cíle ve vzdělávacím procesu
2.2.
Taxonomie cílů výuky
3.
Projektování vzdělávací akce
3.1.
Průběh a nástroje tvorby projektu vzdělávací akce
3.2.
Náležitosti projektů
4.
Příprava andragoga na výuku
4.1.
Didaktická analýza obsahu
4.2.
Didaktické zásady výuky dospělých
5.
Realizace vzdělávací akce
5.1.
Zahájení, průběh, kontrola výsledků
5.2.
Vyhodnocení vzdělávací akce
6.
Prezentační dovednosti
6.1.
Verbální a neverbální techniky
7.
Proces učení a styly učení v dospělosti
7.1.
Vnitřní a vnější podmínky učení
8.
Organizační formy výuky
8.1.
Přímá a kombinovaná výuka
8.2.
Distanční vzdělávání (DiV) a jeho specifika, sebevzdělávání
9.
Metody vzdělávání dospělých
9.1.
Uplatnění aktivizačních metod v praxi
9.2.
Diskusní, stimulační metody, hraní rolí a případové studie
10.
Zážitková pedagogika a její význam
10.1.
Principy zážitkového učení
10.2.
Teorie transferu
10.3.
Outdoor trénink a teambuilding v praxi
11.
Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých
11.1.
Učební pomůcky a didaktická technika
11.2.
Moderní trendy
12.
Využití informačních technologií ve vzdělávání dospělých
12.1.
E-learning, klady a zápory
12.2.
Nároky na zpracování e-learningových kurzů
12.3.
Role tutora
13.
Zásady a metody pedagogicko-psychologické diagnostiky
13.1.
Přehled metod zjišťujících diagnostické údaje
14.
Osobnost andragoga
14.1.
Základní profesní kompetence
14.2.
Odborné znalosti, didaktické dovednosti a komunikační schopnosti
14.3.
Role andragoga
15.
Problematika profesního a kvalifikačního vzdělávání lektorů
15.1.
ČR a svět
16.
Andragog v problémových situacích
16.1.
Řešení obtíží a možné příčiny
17.
Podstata a význam duševní hygieny v práci lektora
17.1.
Teorie a praxe vybraných technik psychohygieny
17.2.
Zdravá životospráva
18.
Syndrom vyhoření (burnout) v profesi andragoga
18.1.
Charakteristika syndromu, příznaky vyhoření
18.2.
Diagnostika, prevence zvládnutí
19.
Psychologické a metodologické aspekty učení dospělých
19.1.
Specifika dospělých
19.2.
Psychologické aspekty učení dospělých
20.
Fyziologické aspekty dospělého věku a jejich vliv na učení a vzdělávání
21.
Gerontopedagogika a její význam
21.1.
Základní principy gerontopedagogiky
22.
Univerzita třetího věku
22.1.
Principy a pojetí
22.2.
Historický vývoj a současný stav
23.
Historický vývoj médií – knih, tisku, televize, filmu a internetu
23.1.
Jejich vztah ke vzdělání
24.
Druhy médií, definice a základní funkce
24.1.
Informace, zábava a reklama
24.2.
Současná mediální legislativa a regulace v ČR

Úryvek

"4. Příprava andragoga na výuku. Didaktická analýza obsahu. Didaktické zásady výuky dospělých.
Neexistuje univerzální pravidlo. Nedělat si přípravy na malé lístečky, ale na velký formát, nebo myšlenková mapa, mít připravené hry (testy) pro případ zbylého času. Andragog určuje cíle, funkce a požadované efekty vzdělávání, volí odpovídající metody, pomůcky a formy k prezentaci obsahu učiva. Co předám účastníkům akce (znalosti, dovednosti, návyky), komu? = složení skupiny (věk, pohlaví, funkce, vztahy…), jakým způsobem? = didaktické formy, metody, technika a pomůcky, kdy? = časový harmonogram - rozpis jednotlivých bloků, přestávek, kde? = místo konání, sezení účastníků, prostor pro techniku a pomůcky, občerstvení, jak se budou hodnotit výsledky = hodnocení a zpětná vazba.
PŘÍPRAVA TĚSNĚ PŘED VÝUKOU: kontrola místnosti = je vše připraveno podle požadavků? Kontrola rozmístění židlí, zásuvek, pomůcek, ukazatele k místnosti, občerstvení, fixy, papíry, podklady…, kontrola didaktické techniky = funguje? Mám náhradní žárovky? Zásuvky jsou v dosahu? Domluva s personálem (koná-li se akce např. v hotelu) = nerušit, kdy občerstvení, jídlo (kdy, jaké) atd., úprava zevnějšku i hlasu.
PRŮBĚH – VÝUKA – KONTROLA – ZÁVĚR; Zahájení, Programu kurzu, Motivace, Expozice, Aplikace, Shrnutí poznatků, Dotazy posluchačů, Návod do praxe, Diagnostika, Hodnocení, dotazy.
DIDAKTICKÁ ANALÝZA OBSAHU = cíl + obsah + metoda. Typy didaktické analýzy učiva: 1) pojmová a vztahová analýza - vymezení základních pojmů = definice, vytvoření logické struktury = vysvětlení souvislostí, vycházíme ze známých pojmů a postupujeme k novým; 2) operační analýza - konkrétní činnost žáka, kterou vykonává s učitelem, aby pochopil učivo; 3) analýza mezipředmětových vazeb v učivu, apelovat na vědomosti žáků z jiných předmětů, hledat návaznost v obsahu učiva. Postup při provádění analýzy učiva: ujasnit si téma jako součást určitého tematického celku, uvědomit si funkci vyučovacího předmětu na škole a jaké má cíle v ročníku, uvědomit si hodinovou dotaci podle časově-tematického plánu, vytvoříme si konkrétní představu o třídě, v které pracujeme + posoudit jaké nároky můžeme klást, vědecké poznatky tématu přetransformovat do didaktické podoby tak, aby žáci učivu rozuměli, vybrat metody, formy, pomůcky, respektování psychohygienických zásad + vlivy předcházející výuky apod.
DIDAKTICKÉ ZÁSADY VÝUKY - normy podmiňující úspěch pedagogické práce, určují charakter výuky, každý lektor má své ryzí zásady, ovlivňovány objektivními (technické vybavení atd.) a subjektivními faktory (únava, počasí), ve vyučovacím procesu je třeba uplatňovat všechny vyučovací zásady současně, komplexně, v jejich vzájemné nerozlučné jednotě, protože účinnost každé z nich je podmíněna současným působením všech ostatních - zásada názornosti - spojená s používáním učebních pomůcek, vnímání smysly; zásada uvědomělosti a aktivnosti - učební látka předmětem vlastní činnosti; zásada přiměřenosti a individuálního přístupu - aby obsah, rozsah i způsob výuky odpovídaly stupni psychického vývoje; zásada trvalosti – osvojení a vybavení, prakticky použít, velký vliv má opakování; zásada soustavnosti - podávat učivo v logickém uspořádání; Zásada optimálního řízení: lektor seznamuje účastníky s hlavními fakty a jejich vztahy za jejich aktivní spolupráce; Zásada návaznosti: navazuje na již předané poznatky, od jednoduchého ke složitému, od známého k neznámému; Zásada uvědomělosti a aktivity: letor vede účastníky k pochopení smyslu učení a k aktivnímu využívání osvojených poznatků; Zásada vědeckosti; Zásada úcty k člověku; Zásada spojování teorie s praxí; Zásada demokratického vztahu – partnerský přístup.
Funkce lektora ve vzdělávacím procesu: 1. Příprava vzdělávací akce - Na začátku každé vzdělávací akce jsou vstupy a očekávání, která dohromady vytváří vnější podmínky vzdělávací akce: Vstupy – lidské zdroje, finanční zdroje, image podniku, podniková kultura, vzdělávací potřeby, Očekávání – očekávání podniku, pořadatele, účastníků, Lektorská způsobilost – odborná zdatnost, andragogické vybavení, životní zralost, morální odpovědnost; 2. Plánovaní vzdělávací akce – probíhá za spolupráce s podnikem, analýza dostupných informací, vytýčení cílů, určení obsahu, seznámení s účastníky, volba didaktických pomůcek; 3. Organizování vzdělávací akce - určení forem, výběr metod, příprava didaktických pomůcek, příprava studijních materiálů, písemná příprava, rozvržení času, organizace prostoru; 4. Řízení učiva; 5. Kontrola; 6. Výsledné výstupy – hodnotí, zda bylo vzdělávací akcí dosaženo cíle."

Poznámka

Rozsah jednotlivých otázek je cca 1-2 strany. Klíčové pojmy jsou podtrženy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21794
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse