Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Vzdělávání seniorů v prostředí klubu seniorů v Banské Bystřici - diplomová práce slovensky

Vzdělávání seniorů v prostředí klubu seniorů v Banské Bystřici - diplomová práce slovensky

Kategorie: Andragogika

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá vzděláváním seniorů. Definuje základní pojmy, zamýšlí se nad významem celoživotního vzdělávání. Popisuje stáří jako takové - somatické, psychické, i sociální změny člověka.Věnuje se typům vzdělávání. V praktické části uvádí poznatky získané na základě dotazníkové metody zkoumání.
Úvod
1. Celoživotné vzdělávanie
1.1. Vymedzenie základných pojmov
1.2. Definovanie pojmu celoživotné vzdelávanie sa
1.3. Memorandum o celoživotnom vzdelávaní sa a šesť kľúčových posolstiev
1.4. Význam celoživotného vzdelávania pre človeka
2. Staroba ako etapa v živote človeka
2.1. Staroba a starnutie
2.2. Somatické, psychické a sociálne zmeny v období staroby
2.2.1. Somatické zmeny
2.2.2. Psychické zmeny
2.2.3. Sociálne zmeny
2.3. Adaptácia na starobu a aktívne starnutie
3. Edukácia seniorov
3.1. Vymedzenie základných pojmov
3.2. Pedagogické vedy zamerané na edukáciu dospelých
3.2.1. Andragogika
3.2.1.1. Sociálna andragogika
3.2.1.2. Geragogika
3.3. Edukácia v séniu
3.3.1. Členenie edukácie podľa generačno-cieľovej orientácie
3.3.1.1. Preseniorská edukácia
3.3.1.2. Seniorská edukácia
3.3.1.3. Proseniorská edukácia
3.4. Seniorská edukácia
3.4.1. Funkcie, cieľ a obsahové zameranie edukácie seniorov
3.4.2. Senior ako účastník edukácie
3.4.3. Prínos edukácie seniorom
3.4.4. Inštitucionálne zabezpečenie edukácie seniorov
4. Klub seniorov Harmonia a rozmrín
5. Empirická časť
5.1. Predmet výskumu
5.2. Cieľ výskum
5.3. Úlohy výskumu
5.4. Hypotézy výskumu
5.5. Výskumné metódy a techniky
5.6. Etapy výskumu
5.7. Charakteristika výskumnej vzorky
6. Analýza a interpretácia výsledkov výskumu
6.2. H2
6.3. H3
6.4. H4
7. Analýza a interpretácia hypotéz
8. Závěry a odporúčania pre prax

Úryvek

"3.3.1.2 Seniorská edukácia

Vlastnej seniorskej edukácii sa budeme venovať v samostanej kapitole.

3.3.1.3 Proseniorská edukácia

Proseniorská edukácia je zameraná na všetky vekové skupiny. Svoju pozornosť upriamuje na medzigeneračné porozumenie, vzťahy a hodnoty, ktoré preferuje spoločnosť k obdobiu staroby.
Ak by sme sa pozreli na vývoj kultúry rôznych civilizácií v závislosti od vzťahu jednotlivca k spoločnosti, našli by sme mnoho odlišností. Napríklad kultúra východných civilizácií zdôrazňuje vzťah jednotlivca k spoločnosti, naproti tomu európske civilizácie sa postupne orientujú na nezávislosť a autonómiu jedinca. Väzby medzi jednotlivými generáciami v spoločnosti sú popretŕhané. Najmä mladí ľudia sa separujú od starších. Vnímajú ich ako príťaž a vytvárajú si predsudky o tom, čo starší človek môže, smie, čo by mal a nemal. Dôsledkom tohto stavu je izolácia a samota, ktorú musia znášajú najmä starí ľudia.
Deformácia medzigeneračných vzťahov môže viesť k vzniku javu, ktorý označujeme ako ageizmus. Ide o diskrimináciu starších ľudí na základe veku a môže mať nasledovnú podoby:
„- kariérový ageizmus – možnosť postupu v pracovnej kariére v určitom veku, resp. možnosť zotrvať v istej pracovnej funkcii v určitom veku,
-ageizmus v prijímaní do zamestnania – keď už v základných kritériách na určité pracovné miesto je vek, predstavujúci ¼ pracovnej kariéry človeka,
-ageizmus vo vzťahu k nezamestnaným v preddôchodkovom veku – keď po 50 roku života sú minimálne šance nájsť pracovné miesto zodpovedajúce kvalifikácii alebo vôbec nejaké,
-ageizmus vo vzťahu k zaraďovaniu do aktivít podporujúcich profesijný rast – vzdelávanie, odborné stretnutia a pobyty, ...“
V súčasnosti je oblasť proseniorskej edukácie viac výzvou ako zámerným edukačným pôsobením a orientuje sa na aktivity zamerané na seniora ako jednotlivca, na rodinu, komunitu a spoločnosť vo vzťahu k seniorovi.

3.4 Seniorská edukácia

Súčasné zmeny vo vekovej štruktúre populácie vytvárajú potrebu rozšíriť záujem odborníkov z oblasti výchovy a vzdelávania o ďalšiu vekovú kategóriu. Ako sme viackrát spomínali, seniori už nie sú minoritou postavenou na okraj záujmu spoločnosti, ale stávajú sa rovnako zaujímavým objektom edukačných aktivít tak, ako mladšie vekové vrstvy obyvateľstva. Napriek tomu, sa môžeme stretnúť s otázkou či je, alebo nie je človek v dôchodkovom veku vychovávateľný a vzdelávateľný.
Domnievame sa, že táto polemika je bezpredmetná, pretože „každý senior je totiž schopný vplyvom sociálnych faktorov z prostredia a vlastnou aktivitou pretvárať, formovať a kultivovať svoju vlastnú osobnosť“ . Je teda vychovávateľný a vzdelávateľný. Ako dôkaz toho, že „senior je vo svojej rozumovej psychomotorickej i afektívnej podstate meniteľný uvádzame niekoľko signifikantov:
-seniori majú prirodzenú potrebu ďalej sa (seba)vzdelávať v rôznych sférach prírodného, kultúrneho a spoločenského diania,
- proces (seba)výchovy umožňuje seniorom pohotovejšie a efektívnejšie riešiť rôzne životné situácie a zčasti aj zvyšovať ich vlastnú životnú úroveň,
- seniori chcú dokázať samým sebe i ostatným, že ešte stále sú schopní a pripravení učiť sa,
- do určitej miery si jednotlivci v treťom veku uvedomujú, že so systémom poznatkov zo svojich školských čias si v dnešnej postmodernej dobe už nevystačia,
- efektívnosť samostatnej vlastnej seniorskej edukácie závisí taktiež od toho, do akej miery boli pozitívne vplyvy stimulované a negatívne inhibované, ako aj od vnútornej a vonkajšej motivácie...“

Poznámka

Tato práce obsahuje tabulky, grafy a schémata. Čistého textu v práci je cca 47 stran.
Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://sk.wikipedia.org/wiki/Vzdel%C3%A1vanie

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14543
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse