Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vzdělávání ve veřejné správě jako součást strategického řízení lidských zdrojů

Vzdělávání ve veřejné správě jako součást strategického řízení lidských zdrojů


Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola finanční a správní, a.s., Praha 10

Charakteristika: Práce se věnuje tématu vzdělávání ve veřejné správě jako atributu strategického řízení lidských zdrojů ve veřejné správě. Vhodná pro studijní obory jako management, strategické řízení, veřejná správa, andragogika apod.

Obsah

1.
Úvod 4
2.
Vymezení základních pojmů 5
2.1
Veřejná správa 5
2.2
Lidský kapitál a lidské zdroje a jejich řízení 5
2.3
Personální řízení 6
2.4
Strategické řízení lidských zdrojů 6
2.5
Vzdělávání pracovníků 6
2.6
Strategický přístup ke vzdělávání zaměstnanců 7
3.
Právní úprava vzdělávání ve veřejné správě 7
3.1
Vzdělávání ve veřejné správě podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků 8
3.2
Vzdělávání ve veřejné správě podle usnesení vlády ČR č. 1542/2005 Sb., o pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech 9
4.
Institut pro veřejnou správu Praha 10
5.
Vzdělávání v oblasti odpadového hospodářství 11
5.1
Hospodaření s odpady a nakládání s obaly 12
5.1
Zákon o odpadech a prováděcí předpisy 13
5.2
Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti v hospodaření s odpady a nakládání s obaly 13
5.3
Vlastní návrhy vzdělávání v oblasti odpadového hospodářství 13
6.
Strategie vzdělávání, jejich výhody a nevýhody 15
6.1
Jednotlivé strategie vzdělávání 15
7.
Závěr 19
Seznam použité literatury: 21
Bibliografické zdroje: 21
Internetové zdroje: 21
Právní předpisy: 21

Úryvek

"Tématem této seminární práce je „vzdělávání ve veřejné správě jako významná součást strategického řízení rozvoje lidských zdrojů.“Je zřejmé, že stejně jako v soukromém sektoru, je také ve veřejném sektoru, do kterého patří veřejná správa a její zaměstnanci, v současné době kladen velký význam na kvalitu pracovní síly, stejně jako na její rozvoj a vzdělávání, resp. zvyšování a prohlubování kvalifikace.
Vzdělávání a rozvoj kvalifikace pracovníků představuje personální činnost strategického významu, která je prakticky nezbytná pro plnění cílů jakékoli organizace, nezávisle na tom, zda je o organizaci soukromého nebo veřejného sektoru. Vzdělávání pracovníků veřejné správy, ale stejně tak i soukromého sektoru patří v současné době k nejdůležitějším personálním činnostem.
Důležitým aspektem, který souvisí s nutností vzdělávání pracovníků veřejné správy je její modernizace a také profesionalizace. Právě v souvislosti s celkovou modernizací veřejné správy byla zahájena rovněž její profesionalizace, která vyžaduje, aby pracovník veřejné správy měl určité vzdělání, kvalifikaci a znalosti.
V této souvislosti bych ráda zdůraznila, že vzdělávání je také v současné době v celé řadě oborů lidské činnosti takřka celoživotním procesem, neboť celá řada oblastí lidského života se vyvíjí natolik dynamicky, že i požadavky na vzdělání pracovníků v takové oblasti se poměrně rychle mění a zvyšují.
Tato seminární práce bude v zásadě rozdělená na dvě části. V první části se budu věnovat obecným a teoretickým aspektů vzdělávání úředníků veřejné správy, kdy nejprve jedné kapitole vymezím základní pojmy a instituty tohoto tématu a následně se v další kapitole zaměřím na konkrétní právní úpravu vzdělávání ve veřejné správě. Jedna kapitola bude věnována rovněž Institutu pro veřejnou správu Praha a jeho úkolům a přínosům. V druhé části této seminární práce se pak zaměřím na konkrétní a praktičtější aspekty vzdělávání ve veřejné správě. Konkrétně se budu věnovat environmentálnímu vzdělávání se zaměřením na odpadové hospodářství. Za tímto účelem budu analyzovat vzdělávání úředníků územně samosprávných celků a správních úřadů a pokusím se navrhnout několik variant možností vzdělávání v tomto oboru a poukázat na jejich výhody a nevýhody, stejně tak se pokusím vysvětlit význam tohoto typu vzdělávání pro konkrétní organizaci a konkrétní pracovníky takové organizace, resp. správního úřadu.
2. Vymezení základních pojmů
Jak jsem již uvedla výše, úvodem této seminární práce vymezím základní pojmy, jejichž porozumění je nutné pro další zpracování tématu.
2.1 Veřejná správa
Prvním pojmem, který považuji za nutné vysvětlit je samotný pojem veřejná správa. Správou se obecně rozumí záměrná činnost, sledující dosažení určitého cíle nebo účelu. Správou se mimo jiné rozumí také určité vedení nebo řízení. Správu lze dělit na správu veřejnou a správu soukromou. V oblasti soukromé správy bývá jejím cílem obvykle ekonomický zisk a soukromá správa sleduje obvykle určitý soukromý zájem. Naopak veřejná správa pravidelně sleduje veřejný zájem, tedy řízení veřejných záležitostí. Veřejná správa je také oproti soukromé správě více vázána právními předpisy a právem jako celkem. Z hlediska svého účelu je veřejná správa nepřetržitou činností, která směřuje k naplnění nějakého budoucího cíle. Veřejná správa je součástí moci výkonné."

Poznámka

Práce obsahuje malý obrázek na úvodní stránce.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x545916462601f.zip (40 kB)
Nezabalený formát:
Vzdelavani_ve_verejne_sfere.doc (173 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse