Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vzorová kupní smlouva

Vzorová kupní smlouva


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Příklad kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ust. § 409 a násl. zákona. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku seznamuje se všemi náležitostmi kupní smlouvy, které by měla obsahovat. Jsou zde zastoupeny obě smluvní strany a přesně je popsán předmět koupě. Dále se dočteme o tom, kdo je odpovědný za škody, jakým způsobem se bude platit a o dodání zboží. Konec práce tvoří závěrečná ustanovení.

Obsah

1.
Smluvní strany
2.
Předmět koupi
3.
Odpovědnost za vady
4.
Způsob placení kupní ceny
5.
Dodání zboží
6.
Závěrečná ustanovení

Úryvek

"Článek II.
Odpovědnost za vady
Dodavatel zajišťuje dopravu na náklady odběratele vhodným způsobem aby nedošlo ke kvalitativním nebo kvantitativním ztrátám. Odpovědnost dodavatele za závady je po dobu přepravy a po dobu 3 dnů od dodání zboží.Za vady způsobené špatnou manipulací nebo skladováním po dodání zboží dodavatel nenese odpovědnost.
Případné reklamace je povinen odběratel oznámit do 3 dnů písemnou formou dodavateli.

Článek III.
Způsob placení kupní ceny
Kupní cena bude zaplacena bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 123456789/1234, a to do osmi dnů od podpisu této smlouvy. Kupující je povinen identifikovat platbu variabilním symbolem, který je uveden na faktuře .

Článek IV.
Dodání zboží
Prodávající předá kupujícímu zboží v uvedené jakosti a kvalitě. Místem dodání zboží je sídlo prodávajícího uvedené v záhlaví této smlouvy. Kupující si převezme zboží do pěti dnů od podpisu této smlouvy.
Kontrolu zboží provede skladník Petr Lukáš který zároveň potvrdí dodací list a převezme fakturu.Kupující si při prohlídce prověřil odpovídajícím způsobem množství zboží a jeho jakost a bez výhrad jej přijímá, což potvrzuje svým podpisem."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku. Čistý text dosahuje cca 1 stranu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4bdd243e357be.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Vzorova_kupni_smlouva.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse