Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vzorová kupní smlouva

Vzorová kupní smlouva


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vzorovou kupní smlouvu. Jejím předmětem je koupě potravinářského zboží mezi velkoobchodem a prodejnou. Jsou zde vymezeny smluvní strany, cena, čas plnění a ostatní ujednání.

Obsah

1.
Smluvní strany
1.1
Prodávající
1.2
Kupující
2.
Předmět smlouvy
3.
Cena plnění
4.
Čas plnění
5.
Ostatní ujednání
6.
Podpisy

Úryvek

„V případě, že kupující uhradí svůj závazek do 10 dnů od doručení faktury, poskytne prodávající kupujícímu slevu na dodané zboží ve výši 1% z jeho pořizovací ceny.
Prodávající zajišťuje dopravu zdarma do 20 km od svého sídla. Vzdálenost od sídla prodávajícího do místa dodání činí 25,6 km. Kupující se tudíž dále zavazuje zaplatit prodávajícímu cenu dopravy za 5,6 km. Tento doplatek je podle sazebníku prodávají-cího stanoven na 25,20 Kč.

IV.
Čas plnění
Termín dodání zboží je 28. dubna 1999.

V.
Ostatní ujednání
V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran § 409 a následujícími obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
Kupující se zavazuje umožnit přístup určeným pracovníkům prodávajícího do prostor svého objektu za účelem splnění této smlouvy.
Pokud kupující neuhradí cenu podle této smlouvy ve lhůtě splatnosti faktury, je oprávněn prodávající účtovat kupujícímu úroky z prodlení ve výši 1 o/oo z ceny dlužné částky /1den. Takto zaplacené úroky z prodlení nesnižují cenu zboží ani jiné majetkové nároky prodávajícího. Kupující se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti, nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám s tím, že bude rozšiřovat dobré obchodní jméno prodávajícího.
Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí § 436 a násl. obch. zákoníku.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž 1 obdrží kupující a 1 prodávající.
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: 7markupnisml.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Kupni_smlouva.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse