Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vztah sociologie k ostatním společenským vědám

Vztah sociologie k ostatním společenským vědámKategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve svém úvodu podává vymezení vědy a společenských věd a poté charakterizuje vztah sociologie k jiným společenským vědám a rovněž ke statistice.

Obsah

1.
Věda a společenské vědy
2.
Vztah k filozofii
3.
Vztah k dějinám
4.
Vztah k psychologii
5.
Vztah k ekonomii
6.
Vztah ke kulturní a sociální antropologii
7.
Vztah k demografii
8.
Vztah ke statistice

Úryvek

"Dříve než přistoupíme k osvětlení vztahů sociologie vs. společenské vědy, podívejme se na to, čím rozumíme vědu, resp. společenskou vědu.
Věda je obvykle charakterizována jako propojení tří systémů: vědění, činností a institucí, které jsou svázány metodou v určitém systému. Dnes se prosazuje potřeba chrakterizovat vědu jako sociální systém orientovaný na tvorbu vědění, sledující jak růst vědění a logiku výzkumu, tak i výzkumné cíle a záměr tvorby. Vědou se uskutečňuje základní lidská potřeba uspořádanosti rozdílné a mnohostranné skutečnosti. Věda se realizuje ve vzájemně propojených činnostech, jejichž cílem je popsat a vysvětlit řád jevů a fenoménů, jejich všeobecné rysy a zákonité vztahy.
Společenskými vědami (sociálními, z lat. socialis=družný,spol.) rozumíme moderní označení pro souhrn věd o člověku a společnosti. V rámci anglosaské tradice se rozlišují: 1.vědy humanitní, jako jádro věd sociálních, do něhož patří dějiny,filozofie a klasická filologie, 2. vědy sociální, k nimž patří především ekonomie, sociologie, demografie a pol. věda, 3. úhrn věd přírodních. Rozdíl mezi humanitními a sociálními vědami ja dán mírou kvantifikace, která je ve sociálních vědách vyšší než v humanitních a stupněm vzužívání výzkumných metod, zejm. experimentu a standardizovaného pozorování. Ve středoevropské kultuře není ovšem obvyklé vést ostrý předěl mezi humanitními a sociálními vědami.
Vztah sociologie k ostatním vědám, nebyl v histotii stálý a každá koncepce tohoto vztahu akcentovala jiné postavení sociologie v rámci celé klasifikace věd.
Otázka vztahu sociologie k jiným vědám má dva úhly pohledu. 1. Pohled obecný, jaký je vztah sociologie k ostatním vědám a jaká je podstatnost poznatků, metod a teorií jiných věd pro sociologické nazírání. 2. Pohled na konkrétní ovlivnění sociologických přístupů v průběhu vývoje až po současnost.
Při respektování prvního způsobu pohledu musíme o vztahu sociologie k jiným společenským vědám vypovídat v souladu s jejími strukturálními úrovněmi.
Na úrovni obecné teorie je nejpodstatnější vztah k: filozofii, dějinám, psychologii,
ekonomii, kulturní a sociální antropologii.

1.Vztah k filozofii:
Filozofie (z řec. filos=milující,sofia=moudrost) je podle původního řeckého významu
slova „láska k moudrosti“, později se stává vědní disciplínou. Slovo „filozofie“ původně označovalo úsilí o poznání, rozšiřování sumy poznatků. Teprve později se po tímto slovem chápalo to, co rozumíme pod vědou, tj.
získávání nesporné vědomosti o vztazích, věcech a procesech. Sociologie vděčí filozofii za svůj původ.Vznikla historicky ze sociální filozofie, filozofie státu a filozofie dějin. I když se tedy sociologie vydělila z filozofie, vazba mezi nimi nikdy nezanikla. Téměř každý sociol. směr má určité fil. podloží (některé převzaly i názvy - fenomenologická socg. apod.) Filozofie dává sociologii základní myšlenkovou orientaci, část pojmového aparátu. Není proto náhodou, že někteří velcí filozofové byli i sociology (Comte, Marx,Weber ).

2. Vztah k dějinám:
Dějiny (historii) chápeme buď jako proces probíhající v přírodě a společnosti, nebo jako historiografii, tj. v podstatě soupis jednotlivých významných událostí, příp. analýzu jednání historických osobností, nebo snahu o odhalení zákonů, jímž se řídí dějinný proces. Sociologie se i při soustředění na současné společnosti neobejde bez znalostí o vývoji, tj. bez hist. srovnávacího materiálu. Vědecká práce se dnes „historizuje“, hist. pojetí proniká stále více do jiných vědních oborů."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x510e42f5dcabb.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Vztah_sociologie_ke_spolecenskym_vedam.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse