Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Wilhelm Wundt a Sigmund Freud a jejich pojetí psychologie

Wilhelm Wundt a Sigmund Freud a jejich pojetí psychologie


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s. r. o., Vyškov

Charakteristika: Práce seznamuje s dvěma hlavními proudy v oblasti pojetí psychologie, a to od Wilhelma Wundta a Sigmunda Freuda. Dále předmět psychologie představuje jako studium oblasti vnitřních stavů, a také jako studium vnějších pozorovatelných a měřitelných reakcí člověka. Hlavní pozornost je však věnována Freudově psychoanalýze, jejímu vzniku a základním rysům.

Obsah

1.
Vývoj psychologie
1.1.
Wilhelm Wundt
1.2.
Předmětem psychologie jako studium oblasti vnitřních stavů
1.3.
Předmětem psychologie jako studium vnějších pozorovatelných a měřitelných reakcí člověka
2.
Hlavní směry psychologie v současnosti
2.1.
Psychoanalýza (freudismus)

Úryvek

"Hlavní směry psychologie v současnosti

PSYCHOANALÝZA (freudismus)
Zakladatelem psychoanalýzy byl vídeňský psychiatr Siegmund Freud. Hlavním pojmem, který by měl vysvětlit psychické jevy není podle Freuda vědomí, ale nevědomí, jehož významem pro celý psychický život a chování se celý život věnoval.
Za ústředního činitele duševního života považoval Freud:
- pohlavní pud; už od raného dětství zasahuje, usměrňuje a ovládá celý psychický život. Vše je zaměřeno na sexualitu, vše je bezprostřední nebo nepřímý výsledek těchto procesů;
- nevědomí; jeho poznání je podle S. Freuda důležité jednak pro pochopená různých jevů v psychice normálního jedince, jednak pro léčení duševních poruch – neuróz. Freud tvrdí. Že do vědomí jako druhotné sféry pronikají původně v podvědomí potlačované prvky. Právě toto potlačování, bránění prvkům pronikat z nevědomí do vědomí má za následek vznik různých psychických poruch. Zprvu S. Freud tyto poruchy dokazoval jen u hysterie, později svou teorii rozšiřuje i na oblast ostatních psychických poruch;

- vysvětlení příčin psychických poruch; psychoanalýza ho hledala v traumatizujících citových zážitcích, především z raného dětství a v konfliktech motivů. Psychologickou teorií se stal freudismus až později, kdy vyzdvihl do popředí problémy psychologie osobnosti, tužeb, motivů, činnosti instinktů aj.;
- odstraňování poruch; poruchy lze odstranit vlastní analýzou “duševního” života, hledáním potlačeného motivu a jeho zábran, potlačovatelů. Formou jakési “zpovědi” se analyzují sny, mimovolné projevy člověka, jeho tak zvané volné asociace.

Psychoanalýza jako jedna z lékařských teorií vznikla v rámci psychologie na konci minulého století a představovala zvláštní přístup k vysvětlování vzniku, podstaty a léčení neuróz metodou katarze neboli sebe očišťování. Zprvu to byla ryze lékařská disciplína a nekladla si ani za cíl být univerzálním psychologickým učením, které “odhaluje a vysvětluje spolu s mechanismem fungování lidské psychiky i zákonitosti vývoje lidské kultury, společnosti a civilizace”. Jak se psychoanalýza postupně rozvíjela a získávala popularitu a uznání v lékařských kruzích, ale i mezi psychology, jazykovědci, historiky, právníky, literáty, filosofy a sociology, začaly se její teze, poučky a principy používat v různých odvětvích společenských věd jako způsob vysvětlování individuálně osobnostních, kulturních a společenských jevů."

Poznámka

Vypracováno pro Veřejně správní akademii, Brno.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: hum_psyx0003.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Psychologie_Wundt_Freud.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse